Terapia ręki

Terapia ręki obejmuje funkcjonalne podejście do małej motoryki człowieka uwzględniając fakt, że na rozwój małej motoryki wpływ ma rozwój ruchowy całego ciała. Dzięki takiemu podejściu pozwala na bardziej całościowe spojrzenie na sprawność ręki oraz czynniki zaburzające jej pracę. Opiera się ...
Czytaj Dalej

Terapia taktylna

Celem neurosensorycznej terapii taktylnej jest rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, który pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ...
Czytaj Dalej

Terapia wzrokowa

Celem optometrycznej terapii widzenia jest usprawnianie narządu wzroku i wzmacnianie mięśni, które poruszają gałką oczną. Terapia wpływa na prawidłowe ustawienie oczu podczas patrzenia na obiekty znajdujące się w różnych odległościach czy korygowanie wad zeza lub też odpowiednie przygotowanie narządu wzroku ...
Czytaj Dalej

Terapia zajęciowa i pedagogiczna

Celem terapii jest rozwijanie sprawności manualnych – płynności, elastyczności i precyzji ruchów mięśni dłoni, palców i nadgarstka, poprawienie sprawności rąk w czynności chwytnej, obniżenie napięcia stawowo-mięśniowego, rozwijanie wyobraźni kinestetyczno – wzrokowo – ruchowej. Dzięki aktywnościom rozwijającym sprawności manipulacyjne i manualne ...
Czytaj Dalej

Biofeedback

Celem terapii jest poprawa pamięci i sprawniejsze myślenie, poprawa koncentracja i zdolność skupiania się. Terapia wpływa na: -podnoszenie samooceny, -zwiększanie kreatywności, -uwolnienie się od lęków i stresu, -poprawę samopoczucia i nastroju, -głębsze i spokojniejsze oddychanie, -lepsze wyniki w nauce, -panowanie ...
Czytaj Dalej

Diagnostyka potrzeb dziecka

Diagnostyka potrzeb dziecka i rozpoznanie jego stanu rozwoju i potrzeb terapeutycznych w wyniku bezpośredniej obserwacji diagnostycznej dziecka, analizy dokumentacji medycznej rozmowy z rodzicem. Spotkanie z dzieckiem i jego rodzicem, którego celem będzie wskazanie takich form wsparcia , które są niezbędne ...
Czytaj Dalej

Indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodziców

Głównym celem zajęć jest znalezienie równowagi, zmiana nastawienia rodziców, radzenie sobie z trudnymi emocjami dzieci. Obejmuje ono diagnozowanie problemów osób i rodzin, ich zasobów i barier oraz udzielanie specjalistycznego wsparcia, pomocy psychologicznej ...
Czytaj Dalej

Indywidualne zajęcia z hipoterapii

Hipoterapia jest działaniem, którego celem jest przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej. Obejmuje ona zarówno sferę fizyczną, poznawczą, emocjonalną, jak i społeczną oraz wpływa na motywację i akceptację procesu terapeutycznego przez dziecko. Oprócz widocznej poprawy pewności ...
Czytaj Dalej

Masaż

Masaż leczniczy jest formą fizycznego oddziaływania na organizm ludzki za pomocą bodźców mechanicznych, głównie pod postacią ucisku na tkanki, którego celem jest wywołanie odczynu miejscowego i ogólnego. Masaż jest jedną z metod działania fizykalnego w leczeniu i usuwania zewnętrznych i ...
Czytaj Dalej

Mikropolaryzacja mózgu

Mikropolaryzacja mózgu to terapia, której celem jest pobudzenie regeneracji uszkodzonych struktur mózgu. Opiera się na wykorzystaniu mikroprądu stałego o bardzo niskim natężeniu (1-2mA), generowanego przez specjalny aparat, posiadający atesty dopuszczające stosowanie urządzenia w terapii pacjentów. Efektem stymulacji jest łagodna polaryzacja ...
Czytaj Dalej

Rehabilitacja ruchowa + viofor

Celem terapii jest poprawa sprawności dzieci, u których rozwój ruchowy, motoryczny przebiega z opóźnieniem lub nieprawidłowo. Terapią głównie objęte są dzieci z uszkodzeniem lub zaburzeniem funkcjonowania centralnego systemu nerwowego. Wskazania medyczne i chęć zapisania dziecka na terapię przez rodzica oraz opinia ...
Czytaj Dalej

Terapia Castillo Moralesa

Metoda ustno-twarzowej terapii regulacyjnej Castillo Moralesa polega na stymulacji mięśni biorących udział w procesie mowy: mięśni oddechowych i klatki piersiowej, mięśni kontrolujących ustawianie głowy, mięśni twarzy i jamy ustnej. U noworodków i niemowląt nieprawidłowe napięcie tych mięśni prowadzi do trudności ...
Czytaj Dalej

Terapia integracji sensorycznej

Celem terapii jest rozwijanie prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch). Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej polega na takim stymulowaniu układu nerwowego, aby dać mu możliwość właściwej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania ...
Czytaj Dalej

Terapia logopedyczna i neurolopedyczna

W zależności od dziecka i jego złożonych problemów celem terapii logopedycznej i neurologopedycznej jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych u dzieci, poprawa wyrazistości wypowiedzi czy umiejętne posługiwanie się komunikacją alternatywną. Dobór metod i narzędzi diagnostycznych zależy od rodzaju zaburzenia, jego głębokości, nasilenia ...
Czytaj Dalej

Terapia metodą Padovan

Celem terapii metodą Padovan jest wyrównanie, rozwinięcie i funkcjonalne odzyskanie brakujących zdolności, które powstały na skutek zróżnicowanych zaburzeń w rozwoju neurologicznej organizacji ciała. Powtórzenie procesów rozwoju ruchu, mowy oraz myślenia w sposób dynamiczny i harmonijny reorganizuje pracę centralnego systemu nerwowego. Terapia ...
Czytaj Dalej

Terapia metodą S.Masgutowej

Terapia Swetłany Masgutowej jest terapią polegającą na zintegrowaniu przetrwałych odruchów, które nie zostały zintegrowane w wieku niemowlęcym. Techniki pracy ze schematami odruchów mają na celu aktywizację układu proprioceptywnego, przedsionkowego, taktylnego i słuchowo-wzrokowego w celu optymalizacji funkcjonowania i uczenia się. Celem ...
Czytaj Dalej

Terapia poznawczo-behawioralna

Celem terapii jest poszerzanie świadomości doświadczanych emocji i własnych procesów myślowych, nauka narzędzi radzenia sobie z emocjami, budowanie adekwatnej samowiedzy. Terapia poznawczo – behawioralna adresowana jest do dzieci starszych i młodzieży, w normie intelektualnej. Ten rodzaj terapii polega na zmianie sposobu ...
Czytaj Dalej

Terapia psychologiczna

Celem terapii psychologicznej jest ocena umiejętności sfery poznawczej, a następnie rozwijanie ich poprzez pracę indywidualną z dzieckiem, a także pomoc w zrozumieniu, emocji i uczuć własnych i innych ludzi. Po zdiagnozowaniu występujących u danego dziecka opóźnień i nieprawidłowości w zakresie ...
Czytaj Dalej