Dnia 26.04.2022 r. Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum podpisało z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę nr ZZO/000222/09/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu pod nazwą „Krok za krokiem”, który dotyczy realizacji zadania: „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”.

Termin realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2025

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu „Krok za krokiem” oraz harmonogram działań:

KIEROWNIK PROJEKTU

MONIKA GAWLE

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

AGNIESZKA WALCZYK

 

tel. 601685655