Deklaracja dostępności
Stowarzyszenia Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia Titum w Rzeszowie: www.titum.pl

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 2010.03.31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.03.31

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących
– zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
– zamieszczone informacje w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji informacji.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.30

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: —-

Skróty klawiszowe:
– TAB – przejście do kolejnego elementu

Informacje dodatkowe:
– podwyższony kontrast
– możliwość powiększania liter
– podświetlane linki
– jasne tło
– możliwość powiększania szablonu
– możliwość zwiększania odstępów między literami

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres email: biuro@titum.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601 685 655. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/
Dane teleadresowe podmiotu:
Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16a
Tel.: 601-685-655
E-mail: biuro@titum.pl
Strona internetowa: www.titum.pl


Dostępność architektoniczna:


Ośrodek Terapeutyczny Centrum Terapii Titum (3 sale terapeutyczne),  Biuro Stowarzyszenia

Ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Jedno wejście główne od strony wewnętrznego parkingu, zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom poruszającym się o własnych siłach bezpośrednio z podjazdu.

Wejście niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Biuro Stowarzyszenia mieści się na paterze budynku.

Sala do integracji sensorycznej mieści się na parterze budynku

Sala do rehabilitacji ruchowej oraz sala do zajęć grupowych mieści się w podziemiach budynku

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Do biura Stowarzyszenia prowadzą schody bez windy, niedostępne dla osób na wózkach.

Do Sali integracji sensorycznej prowadzą schody bez windy, niedostępne dla osób na wózkach.

Do Sali rehabilitacji ruchowej i Sali do zajęć grupowych prowadzą schody bez windy, niedostępne dla osób na wózkach.

 • Opis dostosowań:

Toaleta i łazienka jest częściowo dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba posiada duży parking, dostępny dla interesantów i pracowników.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.

 

Ośrodek Terapeutyczny Centrum Terapii Titum (11 sal terapeutyczne), 

Ul. Wyspiańskiego 12, 35-111 Rzeszów

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Jedno wejście główne od strony wewnętrznego parkingu, zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom poruszającym się o własnych siłach bezpośrednio z podjazdu.

Wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Do Ośrodka prowadzą schody bez windy, dostępne dla osób na wózkach. Korytarze szerokie dostosowane do osób poruszających się na wózkach. Wejścia do sal terapeutycznych odpowiednie dla osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostosowań:

Toaleta i łazienka jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba posiada duży parking, dostępny dla interesantów i pracowników.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.

 

Ośrodek Terapeutyczny Centrum Terapii Titum (5 sal terapeutycznych)

Ul. Wyspiańskiego 9, 35-111 Rzeszów

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Jedno wejście główne od strony drogi wewnętrznej, zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom poruszającym się o własnych siłach bezpośrednio z podjazdu.

Wejście niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Do Ośrodka prowadzą schody bez windy, niedostępne dla osób na wózkach.

 • Opis dostosowań:

Toaleta i łazienka jest częściowo dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba posiada parking, dostępny dla interesantów i pracowników.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.

 

 

Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Ul. Wyspiańskiego 7, 35-111 Rzeszów

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Jedno wejście główne od strony drogi wewnętrznej, zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom poruszającym się o własnych siłach bezpośrednio z podjazdu.

Wejście niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Do Poradni prowadzą schody bez windy, dostępne dla osób na wózkach.

 • Opis dostosowań:

Toaleta i łazienka jest częściowo dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba posiada parking, dostępny dla interesantów i pracowników.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

Ul. Wita Stwosza 35  35-113 Rzeszów

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Jedno wejście główne, zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom poruszającym się o własnych siłach bezpośrednio z podjazdu.

Wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Wejście do Punktu przedszkolnego jest dostępne dla osób na wózkach.

 • Opis dostosowań:

Toaleta i łazienka jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba posiada parking, dostępny dla interesantów i pracowników.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.