Indywidualna terapia zajęciowa i pedagogiczna

Celem zajęć jest rozwijanie sprawności manualnych – płynności, elastyczności i precyzji ruchów mięśni dłoni, palców i nadgarstka, poprawienie sprawności rąk w czynności chwytnej, obniżenie napięcia stawowo-mięśniowego, podtrzymywanie kontaktów społecznych, rozwijanie zmysłów i funkcji intelektualnych, rozwój wyobraźni kinestetyczno-wzrokowo-ruchowej. Zajęcia mają charakter edukacyjny, kształtują najprostsze umiejętności poznawcze, społeczne i samoobsługowe. 

 

Indywidualna terapia logopedyczna / neurologopedyczna

W ramach terapii stymuluje się bądź wygasza odruchy oralne. Ważne jest dążenie do normalizacji napięcia mięśniowego w zakresie mięśni mimicznych twarzy, artykulatorów i mięśni oddechowych. Celem zajęć jest m.in. rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, usuwanie zaburzeń mowy, usprawnienie motoryki narządów mowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

 

Indywidualna terapia biofeedback

Jest to nieinwazyjna metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie
zmian fizjologicznych organizmu. Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu pacjent może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować. Celem terapii EEG Biofeedback jest poprawa funkcji poznawczych, zwiększenie
potencjału umysłowego, relaks i wyciszenie, normalizacja czynności bioelektrycznych mózgu. Jest ona przeznaczona  w szczególności dla osób przejawiających następujące zaburzenia i trudności: nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD), zaburzenia koncentracji, uwagi i pamięci, specyficzne trudności w uczeniu się, trudności emocjonalne, trema, stres.

 

Indywidualna terapia metodą Castillo Moralesa

Jest to metoda stosowana przy sensomotorycznych i neurofizjologicznych zaburzeniach w obszarze całego ciała.  Głównym celem terapii jest uzyskanie przez pacjenta jak największej sprawności i samodzielności, które warunkują jego uczestnictwo w życiu codziennym. Terapeuci Castillo Moralesa osiągają te cele poprzez: poszerzenie możliwości komunikacji niewerbalnej i werbalnej, wspomaganie rozwoju sensomotorycznego i poprawę czucia, widzenia, słyszenia, regulację napięcia mięśniowego, poprawę postawy, aktywnego wyprostu i poruszania się, uaktywnienie i regulację funkcji orofacjalnych, takich jak: ssanie, połykanie, żucie, kontrola ślinienia, mimika i artykulacja, wspieranie własnej inicjatywy i samodzielności przy jedzeniu i piciu, komunikowaniu się oraz poruszaniu, poprawę funkcji oddychania, wspieranie kompetencji rodzicielskich, zapobieganie wtórnym patologiom.

 

Indywidualna terapia psychologiczna

Terapia jest prowadzona z wykorzystaniem wielu metod i technik, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Celem indywidualnych zajęcia z psychologiem jest w zależności od wieku, poziomu rozwoju i indywidualnych potrzeb m.in.: stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, wyrównywanie deficytów rozwojowych, kształtowanie kontaktów społecznych i nauka zachowań społecznie akceptowanych, nauka umiejętności przebywania w grupie, opanowania umiejętności wspólnej zabawy i pracy, pomoc dziecku w uwalnianiu się od zachowań niepożądanych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, zachęcanie do własnej aktywności dziecka, ćwiczenie koncentracji uwagi, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnianie percepcji słuchowej, ćwiczenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej, wykształcenie motywacji do komunikowania się, kształtowanie umiejętności naśladownictwa, wzbudzanie zainteresowania otoczeniem, kształtowanie pozytywnego stosunku do siebie, pomoc w zrozumieniu emocji i uczuć własnych i innych ludzi.

 

Indywidualna terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna jest procesem organizowania i porządkowania docierających do mózgu informacji pochodzących z układów zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, równowaga, propriocepcja). Głównym celem terapii integracji sensorycznej jest stymulacja układu nerwowego w celu pokonywania trudności oraz dostarczenie w sposób kontrolowany odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych, zwłaszcza przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych tak, aby dziecko tworząc reakcję adaptacyjną (właściwą odpowiedź na wymogi otoczenia), poprawiło integrację tych bodźców. Cele szczegółowe: poprawa kontroli posturalnej i okoruchowej, poprawa percepcji wzrokowej, poprawa koncentracji, poprawa percepcji słuchowej, poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej, rozwój orientacji przestrzennej, schematu ciała.

 

Indywidualna rehabilitacja ruchowa 

Rehabilitacja ruchowa to proces, który zmierza do poprawy kondycji i sprawności fizycznej pacjenta. Jej celem głównym jest kompensowanie albo odtworzenie funkcji utraconych lub niewykształconych. Celem rehabilitacji ruchowej jest: rozwój i poprawa sprawności ruchowej, poprawa ogólnej sprawności motorycznej, wzmocnienie siły mięśniowej, eliminowanie ograniczeń w stawach, poprawa krążenia, zwiększenie pojemności życiowej płuc, dostarczanie prawidłowych wzorców psychomotorycznych, w tym budowanie i uzyskanie wzorca prawidłowej postawy i prawidłowego przenoszenia ciężaru ciała, stymulacja koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej oraz wzrokowo-ruchowo-czuciowej, budowanie wiary we własne siły, umacnianie poczucia godności.

 

Indywidualna rehabilitacja ruchowa koncepcją Castillo Moralesa

Głównym celem  neurofizjologicznej koncepcji Castillo Morales jest uzyskanie przez pacjenta jak największej sprawności i samodzielności, które warunkują jego uczestnictwo w życiu codziennym. Cele terapii do osiągnięcia to: poprawa aktywnego wyprostu, poprawa poruszania się, regulacja napięcia mięśniowego, poprawa funkcji oddechowych, osiągnięcie spionizowanej pozycji ciała.

 

Indywidualna terapia masażem

Masaż jest  ręcznym zabiegiem fizykalnym, składającym się z 5 podstawowych ruchów: głaskań, rozcierań, ugniatań, ucisków, wibracji. Ruchy te są wykonywane zawsze w wymienionej kolejności, czyli od najsłabszych do najmocniejszych przy czym kierunek ich wykonywania jest zgodny z kierunkiem przepływu krwi żylnej i limfy. Celem terapii masażem jest wzmaganie dopływ tlenu do komórek mięśniowych, zwiększane przemiany tlenowej w mięśniach, krygowanie wad postawy, poprawa rozwoju narządu ruchu, likwidacja lub ograniczenie przewlekłych stanów zapalnych mięśni.

 

Indywidualne zajęcia hipoterapii

Hipoterapia jest metodą  doskonale uzupełniającą wszystkie inne oddziaływania rehabilitacyjne a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę ruchową, emocjonalną, społeczną, psychiczną i sensoryczną. Szczególne zastosowanie ma ona w terapii ciężkich dysfunkcji chodu, z asymetrycznym naprężeniem tułowia i kręgosłupa oraz zaburzeniami równowagi, gdzie klasyczna kinezyterapia jest bardzo utrudniona. Celem indywidualnych zajęć hipoterapii jest „nauka chodzenia bez chodzenia” czyli kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu(poprzez ruchy konia w stępie na pacjenta przenoszony jest wzorzec ruchowy odpowiadający ruchom człowieka w chodzie. Drgania grzbietu końskiego przenoszone są na miednicę, tułów i kręgosłup jadącego, przez co w mięśniach dochodzi do ich napinania i rozluźniania), doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała, normalizacja napięcia mięśniowego, zwiększenie koncentracji uwagi i utrzymanie zorganizowanej uwagi, poprawa umiejętności komunikowania się, rozwój samodzielności oraz większe poczucie własnej wartości. 

 

Indywidualna terapia wzrokowa

Terapia wzrokowa to rehabilitacja oraz leczenie zaburzeń widzenia, niemożliwych do skorygowania tylko przy pomocy okularów lub soczewek kontaktowych oraz zabiegów chirurgicznych, pomaga przywrócić prawidłowe funkcjonowanie układu wzrokowego. Podczas treningu widzenia stosuje się ćwiczenia umożliwiające przywrócenie sprawności nieprawidłowo rozwiniętych, a także utraconych  funkcji – usprawnianie narządu wzroku, wzmocnienie mięśni poruszających gałką oczną (prawidłowe ustawienie oczu podczas patrzenia na obiekty znajdujące się w różnych odległościach, prawidłowa konwergencja podczas pracy np. w bliży), korygowanie wad zeza lub odpowiednie przygotowanie narządu wzroku do interwencji chirurgicznej, jeżeli wada zeza nie jest możliwa do wyleczenia drogą terapeutyczną, lepsze widzenie przestrzenne i postrzeganie głębi dzięki widzeniu obuocznemu, ostrość widzenia, lepsza koncentracja, koordynacja oko – ręka.

 

Indywidualna terapia taktylna

Terapia taktylna to specjalne techniki stymulacji, które pobudzają/przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia w odbiorze wrażeń dotykowych. Normalizuje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy, obniża poziom stresu. Celem terapii taktylnej jest przywrócenie równowagi w funkcjonowaniu receptorów znajdujących się na skórze, przywrócenie równowagi napięcia mięśniowego, nadwrażliwości i podwrażliwości sensorycznej, orientacji w schemacie ciała, prawidłowy odbiór bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia, regulacja zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych, obniżenie poziomu stresu.

 

Indywidualna terapia ręki

Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Celem indywidualnej terapii ręki jest: rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, poprawa ruchów precyzyjnych, wzmacnianie siły mięśniowej kończyn górnych, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej, doskonalenie zdolności chwytu, przekraczanie linii środkowej ciała, skoordynowanie pracy oburącz.

 

Indywidualna terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna jest współczesną metodą psychologicznego leczenia zaburzeń psychicznych, zachowania oraz problemów emocjonalnych. Jest krótkoterminowa, zorientowana na konkretny problem, zorientowana na „tu i teraz” oraz na aktualnych problemach pacjenta, skoncentrowana w czasie. Celem indywidualnej terapii poznawczo – behawioralnej jest m.in. zwiększenie świadomości własnych emocji i przekonań, rozpoznanie tych, które mają zgubny wpływ na zachowanie i przeformułowanie ich na zdrowsze, zwiększenie repertuaru narzędzi do radzenia sobie z doświadczanymi emocjami w sposób społecznie aprobowany, poprawa w zakresie kompetencji społecznych, zwiększenie świadomości własnych procesów myślowych, poprawa w zakresie racjonalności i funkcjonalności myśli i przekonań.  

 

Indywidualna terapia metodą S. Masgutowej

Terapia Swetłany Masgutowej polega na zintegrowaniu przetrwałych odruchów, które nie zostały zintegrowane w wieku niemowlęcym. Celem jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji, rozluźnienie napięcia całego ciała oraz aktywizacja systemu proprioceptywnego i połączeń struktury ciała, odbudowanie braków, korekta schematów nieprawidłowych, właściwe postrzegania swojego ciała i integracji ruchowej w zakresie strony prawej z lewą, góry z dołem, przodu z tyłem, polepszenie funkcjonowania sensoryki, koordynacji motorycznej, jakości ruchu (symetria, płynność, szybkość, kontrola, siła), poprawa stabilności emocjonalnej, aktywności oraz wewnętrznej kontroli, umiejętność komunikacji, organizacji i koncentracji, większa pewność siebie, otwartość na zmiany, szybsza i skuteczniejsza nauka.

 

Indywidualna terapia mikropolaryzacji mózgu

Mikropolaryzacja jest to przezczaszkowa stymulacja mózgu prądem stałym metodą tDCS. Stosowana jest w celu pobudzenia regeneracji uszkodzonych struktur mózgu. Opiera się na wykorzystaniu mikroprądu stałego o bardzo niskim natężeniu (1-2mA), generowanego przez specjalny aparat, posiadający atesty dopuszczające stosowanie urządzenia w terapii pacjentów. Efektem stymulacji jest łagodna polaryzacja mózgu, w wyniku której dochodzi do stopniowych zmian aktywacyjnych w systemach neuronalnych, pozwalając na szybsze tworzenie się nowych połączeń nerwowych. Celem zajęć mikropolaryzacji mózgu jest: u pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi pojawienie się nowych dźwięków oraz słów, wyraźniejsza mowa, lepsze zrozumienie mowy, w przypadku zaburzeń ruchowych normalizacja napięcia mięśni, większa ilość ruchów, mniejsza wyrazistość zarówno patologicznych odruchów postawy i hiperkinezy, jak i wadliwych pozycji (zginające ułożenie rąk, zgięcie czy skrzyżowanie nóg), nabycie nowych prawidłowych nawyków ruchowych tj. sprawne ręce, pełzanie, siedzenie, stanie czy nawet chodzenie, poprawa nastroju pacjenta, zmniejszenie strachu, agresywności. 

 

Indywidualna terapia elektrostymulacji logopedycznej

Elektrostymulacja to nowoczesna metoda wspomagająca proces terapii logopedycznej. Zabieg polega na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie. To metoda pobudzająca i pozwalająca wzmocnić uszkodzone lub osłabione mięśnie podniebienia miękkiego, języka, warg. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe podniebienia, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętość mięśni. Celem elektrostymulacji jest przywracanie siły i rozbudowa masy mięśnia, pobudzanie do pracy włókien mięśniowych podniebienia, zapobieganie zanikom mięśniowym, utrzymanie zdolności odnerwionego mięśnia do skurczu, wzrost elastyczności tkanek poddawanych zabiegowi, zapobieganie powstawania bliznowców, wzrost pobudzenia tkanek, przyspieszenie gojenia, zmniejszenie obrzęków pooperacyjnych.

 

Indywidualne zajęcia sensoplastyki

Sensoplastyka, czyli edukacja sensoryczno-plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych. Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku,  wspomaga budowanie  świadomości ciała i przestrzeni, usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt), wpływa na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni), poprzez wspólne działania pogłębia  kontakt emocjonalny z dziećmi, buduje w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa, wspiera rozwój poznawczy – opisuje elementy świata, pokazuje proces przemian substancji oraz związki przyczynowo –
skutkowe.

 

Indywidualna terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest pracą na rytmie płynu, który z systemu opony twardej – transportowany jest do
wszystkich komórek naszego ciała. Właśnie z tego powodu o terapii cranio-sacralnej mówi się w kontekście terapii całego organizmu, nie tylko czaszki. Cele terapii czaszkowo–krzyżowej to: przywracanie stanu równowagi organizmu, co pozwala na uwolnienie się od dotychczasowych dolegliwości natury psychosomatycznej (efekty terapii czaszkowo–krzyżowej widoczne są w postaci redukcji dolegliwości bólowych, z jakimi zgłosił się pacjent), obniżenie poziomu stresu i ogólna poprawa samopoczucia skutkują spadkiem wysokiego poziomu kortyzolu i w rezultacie poprawia się
także praca układu immunologicznego – rzadziej chorujemy. Przywrócenie równowagi emocjonalnej uwalnia od zmartwień, pacjent pozbywa się traum z dzieciństwa.