Terapia ręki

Terapia ręki obejmuje funkcjonalne podejście do małej motoryki człowieka uwzględniając fakt, że na rozwój małej motoryki wpływ ma rozwój ruchowy całego ciała. Dzięki takiemu podejściu pozwala na bardziej całościowe spojrzenie na sprawność ręki oraz czynniki zaburzające jej pracę. Opiera się ...
Czytaj Dalej

Terapia taktylna

Neurosensoryczna terapia taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, który pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących ...
Czytaj Dalej

Terapia wzrokowa

Optometryczna terapia widzenia usprawnia narząd wzroku, wzmacnia mięśnie poruszające gałką oczną, wpływając na prawidłowe ustawienie oczu podczas patrzenia na obiekty znajdujące się w różnych odległościach (prawidłowa konwergencja podczas pracy np. w bliży) czy korygowanie wad zeza lub też odpowiednie przygotowanie ...
Czytaj Dalej

Terapia zajęciowa i pedagogiczna

Celem terapii jest rozwijanie sprawności manualnych – płynności, elastyczności i precyzji ruchów mięśni dłoni, palców i nadgarstka, poprawienie sprawności rąk w czynności chwytnej, obniżenie napięcia stawowo-mięśniowego, rozwijanie wyobraźni kinestetyczno – wzrokowo – ruchowej. Dzięki aktywnościom rozwijającym sprawności manipulacyjne i manualne ...
Czytaj Dalej

Biofeedback

Cel szczegółowy: poprawa pamięci i sprawniejsze myślenie, lepsza koncentracja i zdolność skupiania się, podniesienie samooceny, większa kreatywność, uwolnienie się od lęków i stresu, poprawa samopoczucia i nastroju, głębsze i spokojniejsze oddychanie, lepsze wyniki w nauce, podniesienie samooceny, panowanie nad zachowaniem ...
Czytaj Dalej

Diagnostyka potrzeb dziecka

Diagnostyka potrzeb dziecka i rozpoznanie jego stanu rozwoju i potrzeb terapeutycznych w wyniku bezpośredniej obserwacji diagnostycznej dziecka, analizy dokumentacji medycznej rozmowy z rodzicem. Spotkanie z dzieckiem i jego rodzicem, którego celem będzie wskazanie takich form wsparcia , które są niezbędne ...
Czytaj Dalej

Indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodziców

Wspomaganie zmiany, która jest celem beneficjentów; budowanie ich kompetencji intra- i inter- psychicznych; polepszanie jakości życia rozumiane jako szukanie, wydobywanie, wzmacnianie zasobów, z których będą korzystali. Perspektywa pracy terapeutycznej będzie nakierowana na teraźniejszość i przyszłość oraz na użyteczność przeszłego doświadczenia ...
Czytaj Dalej

Indywidualne zajęcia z hipoterapii

Hipoterapia jest działaniem, którego celem jest przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej. Obejmuje ona zarówno sferę fizyczną, poznawczą, emocjonalną, jak i społeczną oraz wpływa na motywację i akceptację procesu terapeutycznego przez dziecko. Oprócz widocznej poprawy pewności ...
Czytaj Dalej

Masaż

Masaż leczniczy jest formą fizycznego oddziaływania na organizm ludzki za pomocą bodźców mechanicznych, głównie pod postacią ucisku na tkanki, którego celem jest wywołanie odczynu miejscowego i ogólnego; przemiana energii mechanicznej masażu na energię elektryczną w postaci impulsu elektrycznego /zmiana tzw ...
Czytaj Dalej

Mikropolaryzacja mózgu

Metoda stymulacji tDCS (zwana też mikropolaryzacją) stosowana jest w celu pobudzenia regeneracji uszkodzonych struktur mózgu. Opiera się na wykorzystaniu mikroprądu stałego o bardzo niskim natężeniu (1-2mA), generowanego przez specjalny aparat, posiadający atesty dopuszczające stosowanie urządzenia w terapii pacjentów. Efektem stymulacji ...
Czytaj Dalej

Rehabilitacja ruchowa + vioform

Terapia przeznaczona jest dla wszystkich dzieci u których rozwój ruchowy, motoryczny przebiega z opóźnieniem lub nieprawidłowo. Przede wszystkim terapią objęte są dzieci z uszkodzeniem lub zaburzeniem funkcjonowania centralnego systemu nerwowego. Wskazania medyczne i chęć zapisania dziecka na terapię przez rodzica ...
Czytaj Dalej

Terapia Castillo Moralesa

Metoda ustno-twarzowej terapii regulacyjnej Castillo Moralesa polega na stymulacji mięśni biorących udział w procesie mowy: mięśni oddechowych i klatki piersiowej, mięśni kontrolujących ustawianie głowy, mięśni twarzy i jamy ustnej. U noworodków niemowląt nieprawidłowe napięcie tych mięśni prowadzi do trudności w ...
Czytaj Dalej

Terapia integracji sensorycznej

Świat odbieramy za pomocą zmysłów. Bodźce płynące ze świata zewnętrznego są odbierane i przekazywane do odpowiednich części układu nerwowego, który z kolei ma za zadanie je zinterpretować i odpowiedzieć na nie. Właściwe działanie tego układu na każdym etapie, określamy integracją ...
Czytaj Dalej

Terapia logopedyczna i neurolopedyczna

W zależności od dziecka i jego złożonych problemów celem terapii logopedycznej i neurologopedycznej jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych u dzieci, poprawa wyrazistości wypowiedzi czy umiejętne posługiwanie się komunikacją alternatywną. Dobór metod i narzędzi diagnostycznych zależy od rodzaju zaburzenia, jego głębokości, nasilenia ...
Czytaj Dalej

Terapia metoda Padovan

Metoda Padovan oparta jest na koncepcji zakładającej powtórzenie etapów rozwoju neurofizjologicznego w procesie terapii poprzez przejście przez kolejne fazy neuroewolucyjnych wzorów ruchu specyficznych dla postawy ciała, motoryki dużej i małej, ruchu gałek ocznych, funkcji słuchowych oraz oddychania, połykania i jedzenia ...
Czytaj Dalej

Terapia metodą S.Masgutowej

Terapia Swetłany Masgutowej jest terapią polegającą na zintegrowaniu przetrwałych odruchów, które nie zostały zintegrowane w wieku niemowlęcym. Techniki pracy ze schematami odruchów mają na celu aktywizację układu proprioceptywnego, przedsionkowego, Taktylnego i słuchowo-wzrokowego w celu optymalizacji funkcjonowania i uczenia się. Celem ...
Czytaj Dalej

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo – behawioralna adresowana jest do dzieci starszych i młodzieży, w normie intelektualnej. Jej celem jest poszerzanie świadomości doświadczanych emocji i własnych procesów myślowych, nauka narzędzi radzenia sobie z emocjami, budowanie adekwatnej samowiedzy ...
Czytaj Dalej

Terapia psychologiczna

Celem terapii psychologicznej jest ocena umiejętności sfery poznawczej, a następnie rozwijanie ich poprzez pracę indywidualną z dzieckiem, a także pomoc w zrozumieniu, emocji i uczuć własnych i innych ludzi. Po zdiagnozowaniu występujących u danego dziecka opóźnień i nieprawidłowości w zakresie ...
Czytaj Dalej