TERAPEUCI CENTRUM TERAPII TITUM

Indywidualna terapia zajęciowa i pedagogiczna

ALICJA BOROWIEC – Praca z dziećmi i młodzieżą to moja największa pasja. Ukończyłam studia pedagogiczne w 2000 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie , zdobywając tytuł magistra na kierunku pedagogika specjalizacja resocjalizacja. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ponadto ukończyłam liczne warsztaty i kursy między innymi :Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej, Sensoryczne masy plastyczne i produkty sypkie w przedszkolu i w szkole, Edukacja przez ruch, Zintegrowana stymulacja dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. Szkolenie kompetencji ogólnych pt. ,, Jak pracować z uczniem z spektrum Autyzmu”, kurs z zakresu profilaktyki uzależnień. Cały czas podnoszę swoje kwalifikację  poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach.

Telefon: 695 742 075


MAGDALENA LENKIEWICZ – jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna oraz Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Następnie ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Jestem w trakcie kolejnych studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Stale poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach, np.: Szkolenie z zakresu wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością- stopień I i II.

Telefon: 663 837 768


KAROLINA MAŁEK – jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam studia na kierunkach Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz Nauki o rodzinie specjalność terapia zajęciowa. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunkach Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia, edukacja. Stale poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach
i konferencjach. Doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami zdobywam prowadząc zajęcia  w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Kraina Uśmiechu” oraz prowadząc zajęcia indywidualnej terapii zajęciowej i pedagogicznej, a także zajęcia grupowej terapii zajęciowej w Stowarzyszeniu TITUM. Pracuję z dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Downa, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi zaburzeniami rozwoju.

Telefon: 505 769 523


ALEKSANDRA MOTYL –  wykształcenie wyższe magisterskie, dyplom uzyskałam w WSP
w Krakowie na Wydziale Humanistycznym, w zakresie pedagogiki specjalnej, ze specjalnością: rewalidacja upośledzonych umysłowo. Ukończyłam studia podyplomowe w WSP w Rzeszowie na kierunku Terapia Pedagogiczna. Ponadto ukończyłam kilkanaście warsztatów i kursów z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi wymagających specjalnych oddziaływań pedagogicznych i rewalidacyjnych. Za najbardziej cenne w mojej pracy uważam: kursy z Terapii ręki, Pedagogikę Zabawy „Klauza” w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo oraz kurs prezentujący aktywizujące metody pracy z grupą „Klauza”, warsztaty z zakresu pracy z dziećmi autystycznymi, między innymi: „Problemy terapii dzieci z autyzmem”, „Edukacja dzieci z autyzmem”, „Metody Ułatwionej Komunikacji”, „Terapia behawioralna dzieci autystycznych”, „Alternatywne metody komunikowania się”, „Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych metodą W. Sherborne, oraz wiele innych. Jestem nauczycielem dyplomowanym z 37 letnim stażem w zawodzie pedagoga specjalnego. W Stowarzyszeniu „TITUM” prowadzę indywidualną terapię zajęciową i pedagogiczną od początku jego działalności.

Telefon: 660 464 775


BEATA REGULSKA – z wykształcenia jestem pedagogiem. Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Posiadam również dwa dyplomy studiów podyplomowych tej samej uczelni na kierunkach: Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Terapia pedagogiczna. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach rozwojowych.  Jestem certyfikowanym terapeutą: Strukturalnej Metody do nauki czytania i pisania, Terapii taktylnej, Terapii ręki oraz instruktorem Masażu Shantala. Swój warsztat zawodowy staram się na bieżąco wzbogacać poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach.

Telefon: 517 170 302


MONIKA MENDRALA – SZOSTEK – z wykształcenia jestem nauczycielem oraz terapeutą zajęciowym. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunkach terapia zajęciowa i pedagogika resocjalizacyjna. Posiadam także ukończone studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Pracuję w przedszkolu, prowadzę także zajęcia socjoterapeutyczne w szkole podstawowej. W stowarzyszeniu TITUM prowadzę indywidualne zajęcia z terapii zajęciowej i pedagogicznej. Pracuję z dziećmi z autyzmem, Zespołem Downa oraz innymi niepełnosprawnościami.

Telefon: 667 340 786


ANNA PRZYSZLAK – jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończyłam studia magisterskie o specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza, a także licencjackie z Oligofrenopedagogiki. Następnie uczęszczałam na Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W 2019 roku skończyłam studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz podjęłam naukę na kierunku Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Uczestniczyłam w wielu kursach specjalistycznych, takich jak: Kurs Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia, warsztaty: „Metody Integracji w pracy z grupą”, Metoda Dobrego Startu, „Makaton – program rozwoju komunikacji” (1 i 2stopień), 1 i 2 stopień Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, 3 stopniowe szkolenie z Terapii Poznawczo – Behawioralnej, Terapia Bazalna 1 i 2 stopień. Ostatnio brałam udział w bardzo ciekawym szkoleniu dotyczącym Komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
i lubię to co robię.

Telefon: 601 191 086


KATARZYNA WELC – Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: terapii pedagogicznej, resocjalizacji i oligofrenopedagogiki oraz wiele szkoleń i kursów.  Nadal systematycznie zdobywam i uzupełniam swoją wiedzę i wykorzystuję w pracy terapeutycznej. Podczas zajęć z dziećmi wykorzystuję różnorodne metody i techniki m.in.: Terapię Ręki, metodę Marianny i Christophera Knill opartą na Programach Aktywności, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodę Dobrego Startu Marii Bogdanowicz, elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, elementy Integracji Sensorycznej (SI) , Stymulację Polisensoryczną itp. Posiadam ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe.  W Stowarzyszeniu TITUM pracuję z dziećmi od początku jego działalności.

Telefon: 668 126 177


AGNIESZKA WINIARSKA – wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ukończyłam studia licencjackie o specjalności Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim i magisterskie uzupełniające z Pedagogiki społeczno – opiekuńczej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje kwalifikacje poszerzyłam o studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ponadto stale dokształcam się podczas różnorodnych kursów i szkoleń. Do najważniejszych należą m. in.: Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne I poziom, Metoda Dobrego Startu, I i II stopień, Terapia Neurotaktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej, Terapia ręki – gwarancja prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością, st. I i II. Największe doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach opiekuńczych zdobyłam pracując jako nauczyciel – terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym.

Telefon: 607 397 466


Indywidualna terapia logopedyczna / neurologopedyczna

MAGDALENA GOMUŁKA –neurologopeda, pedagog specjalny. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie o specjalności rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Posiadam również studia podyplomowe ze spektrum autyzmu, logopedii i neurologopedii. Ukończyłam kursy z kinesiotapingu medycznego, elektrostymulacji logopedycznej oraz masażu logopedycznego, które wykorzystuję w pracy z dziećmi. Nabywam doświadczenie m.in. szkoląc się w Międzynarodowym Instytucie dr Swietlany Masgutowej. Jestem również po certyfikowanym kursie z mikropolaryzacji mózgu (tDSC) i regularnie poszerzam wiedzę w tym zakresie. Interesuję się różnymi formami komunikacji, w tym alternatywnej i wspomagającej. Ukończyłam szkolenie z PECS oraz MAKATONu. Pracuję z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, oligofazją, dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, alalią, zespołami genetycznymi. Systematycznie szkolę się oraz poznaję nowe techniki pracy z dziećmi aby terapia była zróżnicowana i bardziej efektywna.

Telefon: 723 100 123


MONIKA INGLOT – neurologopeda, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie
oraz UMSC w Lublinie. Uczestnik licznych konferencji, warsztatów, szkoleń i certyfikowanych kursów. Posiadam przygotowanie do prowadzenia terapii zaburzeń mowy związanych z wadami genetycznymi, rozwojowymi i neurodegeneracyjnymi. Pracuję elementami techniki wg S. Masgutowej w zakresie integracji odruchów ustno-twarzowych i terapii neurotaktylnej oraz zaburzeń funkcji oralnych i dysfagii w świetle metody NDT Bobath. Ukończyłam kurs w zakresie Kinezjotapingu, Integracji Sensorycznej, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej a także jestem w trakcie uzyskania certyfikatu skali oceny zachowania noworodka NBAS. Zdobytą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe wykorzystuję w codziennej pracy wspierając opieką neurologopedyczną rozwój noworodków i wcześniaków na oddziale neonatologicznym, prowadząc terapię dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz osób dorosłych w Ośrodku Rehabilitacyjnym. Swoją pracę wykonuję z pasją, traktuję jako powołanie oraz ciągłe wyzwanie.

Telefon: 609 346 003


MARTYNA IWIŃSKA – GOTKOWSKA – jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz logopedia. Doświadczenie w pracy z dziećmi uzyskałam pracując w placówkach w Warszawie oraz Rzeszowie. Na bieżąco uczestniczę w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje. Ukończyłam szkolenie metody GORA, którą wykorzystuję w pracy z pacjentami. Interesuję się alternatywnymi i wspomagającymi formami komunikacji (AAC). Pracuję z dziećmi z dyslalią, opóźnieniem rozwoju mowy, dyzartrią, wadami genetycznymi, alalią, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego (afazją dziecięcą), niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Telefon: 887 770 030


PAULA JEDZINIAK – jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku filologia polska z logopedią. moimi pacjentami są przeważnie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ukończyłam kurs terapii miofunkcjonalnej, logorytmiki, terapii neurobiologicznej oraz programowania języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji. Jestem w trakcie podyplomowych studiów z Integracji Sensorycznej. Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę w licznych kursach i szkoleniach. Pracuję z dziećmi z autyzmem, całościowym zaburzeniem rozwoju, opóźnionym rozwojem mowy, alalią, afazją dziecięcą i oligofazją. Staram się, aby terapia była dla dziecka przyjemna.

Telefon: 732 894 636


JOANNA KLUCZNIAK – neurologopeda. Ukończyłam studia magisterskie o specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz podyplomowe studia logopedyczne i neurologopedyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiadam również tytuł terapeuty zajęciowego. Pracuję w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Poradni Logopedycznej. Na bieżąco uczestniczę w licznych kursach i szkoleniach, podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje. Prowadzę terapię neurologopedyczną dzieci i młodzieży: z całościowymi zaburzeniami rozwoju, upośledzeniem umysłowym, zespołami genetycznymi, z alalią, afazją dziecięcą
oraz z opóźnionym rozwojem mowy.

Telefon: 788 005 880


ANETA LEW – KORALEWICZ – neurologopeda, pedagog, analityk zachowania. Ukończyłam psychoprofilaktykę społeczną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz studia podyplomowe z logopedii, neurologopedii oraz stosowanej analizy zachowania. Brałam udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Od 10 lat prowadzę terapię dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, opracowuję indywidualne programy terapeutyczne na podstawie diagnozy funkcjonalnej. W Titum pracuję z dziećmi z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, alalią, afazją dziecięcą, oligofazją i opóźnionym rozwojem mowy.

Telefon: 510 279 058


MARZANNA PRZYSTAŁOWSKA – jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie logopedii i neurologopedii oraz surdologopedą z dyplomem UMCS-u w Lublinie. Wspierając się na wieloletnich doświadczeniach zawodowych pomagam osobom niepełnosprawnym nabywać umiejętności komunikacyjne. Stymuluję rozwój kompetencji językowych dostosowując wymagania i metody pracy do indywidualnych potrzeb moich podopiecznych.

Telefon: 606 884 294


EWELINA SKURATOWSKA – neurologopeda, absolwentka Krakowskiej Akademii im. A. Frycza- Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doświadczenie w pracy zdobyłam prowadząc terapię w Niepublicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz w przedszkolach. Aktualnie pracuję w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Dodatkowo stale się dokształcam podczas różnych szkoleń i kursów m.in.: AAC: wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji osób o specjalnych potrzebach w porozumieniu się, Terapia miofunkcjonalna w leczeniu zaburzeń traktu ustno-twarzowego, Kinesiotaping w logopedii, Terapia ręki dzieci i młodzieżyMetoda werbotonalna, Metoda Knillów. Uczestniczę w  konferencjach interdyscyplinarnych, które pozwalają mi na holistyczne spojrzenie na pacjenta.

Telefon: 725 072 623


GENOWEFA SOBCZUK – ukończyłam 5- letnie studia magisterskie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna (Uniwersytet Rzeszowski). Z wykształcenia jestem również oligofrenopedagogiem i terapeutą autyzmu. Kwalifikacje poszerzyłam również o studia podyplomowe z Logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Swoje doświadczenie zdobyłam poprzez pracę w Niepublicznej Szkole z Oddziałami Integracyjnymi. Obecnie jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, logopedą oraz prowadzę rewalidację z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Staram się aby terapia kojarzyła się dziecku z przyjemnym spędzaniem czasu, co przekłada się na większą efektywność.

Telefon : 794 432 114


JOANNA TRZECIAK – jestem absolwentką WSP w Rzeszowie na kierunku nauczanie początkowe, ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, pedagogika Marii Montessori oraz logopedia. Pracuję w przedszkolu, gdzie również prowadzę zajęcia z zakresu logopedii. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w profesjonalnych kursach, szkoleniach i warsztatach.

Telefon: 507 013 816


TERESA WIKTOR – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, UMCS
w Lublinie i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagog, nauczyciel nauczania zintegrowanego, oligofrenopedagog, neurologopeda, wykładowca. Swoją wiedzę pogłębiam uczestnicząc w profesjonalnych, specjalistycznych szkoleniach i konferencjach naukowych. W swojej pracy wykorzystuję elementy terapii neurotaktylnej, ocenę dysfagii dziecięcej oraz zaburzeń funkcji oralnych według metody NDT Bobath. Jestem certyfikowanym terapeutą EEG –Biofeedback I i II stopnia. Długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi zdobyłam pracując jako nauczyciel w szkole podstawowej oraz jako neurologopeda w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Formy i metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Diagnozuję i prowadzę terapię z trudnościami szkolnymi, z opóźnionym rozwojem mowy czynnej i biernej o różnej etiologii (zespoły genetyczne, autyzm) dysleksją, z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi, Zespołem Downa, zaburzeniami komunikacji . W pracy terapeutycznej umiejętnie łączę interdyscyplinarna wiedzę, długoletnie doświadczenie oraz holistyczne podejście do pacjenta. Wypracowałam własny indywidualny styl pracy, który przekłada się na sukces terapeutyczny pacjentów i atrakcyjność terapii.

Telefon: 606 975 354


Indywidualna terapia biofeedback

MARIA PIĄTEK –  na co dzień pracuję z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej. Jestem również logopedą, Terapeutą Integracji Sensorycznej, pedagogiem specjalnym, Ukończyłam także kurs kwalifikacyjny z terapii  pedagogicznej i terapii Biofeedback oraz szereg szkoleń i warsztatów.  Posiadana wiedza pozwala mi umiejętnie pomagać dzieciom w pokonywaniu trudności rozwojowych.

Telefon: 604 663 518


TERESA WIKTOR – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, UMCS w Lublinie i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagog, nauczyciel nauczania zintegrowanego, oligofrenopedagog, neurologopeda, wykładowca. Swoja wiedzę pogłębiam uczestnicząc w profesjonalnych, specjalistycznych szkoleniach i konferencjach naukowych. W swojej pracy wykorzystuję elementy terapii neurotaktylnej, ocenę dysfagii dziecięcej oraz zaburzeń funkcji oralnych według metody NDT Bobath. Jestem certyfikowanym terapeutą EEG –Biofeedback I i II stopnia. Długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi zdobyłam pracując jako nauczyciel w szkole podstawowej oraz jako neurologopeda w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Formy i metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Diagnozuję i prowadzę terapię z trudnościami szkolnymi, z opóźnionym rozwojem mowy czynnej i biernej o różnej etiologii (zespoły genetyczne, autyzm) dysleksją, z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi, Zespołem Downa, zaburzeniami komunikacji . W pracy terapeutycznej umiejętnie łączę interdyscyplinarna wiedzę, długoletnie doświadczenie oraz holistyczne podejście do pacjenta. Wypracowałam własny indywidualny styl pracy, który przekłada się na sukces terapeutyczny pacjentów i atrakcyjność terapii.

Telefon: 606 975 354


Indywidualna terapia metodą Castillo Moralesa

MAŁGORZATA IWIŃSKA – GOTKOWSKA – neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, certyfikowany terapeuta koncepcji Castillo Moralesa. Wieloletnie doświadczenie w terapii wcześniaków, niemowląt , dzieci oraz dorosłych z takimi zaburzeniami jak: hipotonia mięśni w Zespole Downa , w syndromie Prader – Willi, syndromach genetycznych, zaburzeniach ustno- twarzowych, w chorobach neurologicznych, porażeniu nerwu twarzowego, syndromie Moebiusa , rozszczepach wargi, szczęki i podniebienia oraz sekwencja Pierre – Robin, oraz sukcesy w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym, urazami czaszkowo- mózgowymi, niedowładami obwodowymi, przepukliną rdzeniowo – oponowe, chorobach nerwowo- mięśniowych, opóźnieniu rozwoju sensomotorycznego oraz zaburzeniach Centralnego Układu nerwowego . Podstawowym celem terapii jest dla mnie poszerzenie możliwości komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej, wspomaganie rozwoju spostrzegania np. słyszenia , widzenia i czucia, regulacja napięcia mięśniowego , uaktywnienie i regulacja funkcji ustno-twarzowych (normalizacja ssania, połykania, żucia, ślinienia się , niedomykania ust, zaburzeń oddychania, artykulacji oraz mimiki) , wspieranie i motywowanie do samodzielności w jedzeniu i piciu, poruszaniu się, zabawie oraz komunikowaniu się.

Telefon: 609 127 559


Indywidualna terapia psychologiczna

ANETA BAŃKA – jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłam III stopniowy kurs terapii behawioralnej w Centrum Szkoleń Behawioralnych oraz Studium terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Doświadczenie zdobywam w Ośrodku Wczesnej interwencji oraz prowadząc prywatny gabinet. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, webinariach i konferencjach. Najważniejsze z nich to: Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym, Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo-behawioralnym. Szeroki zakres wiedzy pozwala mi na dobór odpowiednich form i metod pracy do indywidualnych potrzeb podopiecznych.

Telefon: 726 533 197


KAROLINA CELEK – jestem psychologiem. Swoje wykształcenie magisterskie z dziedziny psychologii zdobyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalność: psychologia rodziny). Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam poprzez m.in udzielania wsparcia psychologicznego w pracowni psychologicznej, pracę w przedszkolach (w tym terapeutycznym), wolontariaty. Jestem autorką i współautorką artykułów i treści dotyczących rozwoju dzieci. Biorę udział w kursach i szkoleniach, które służą podnoszeniu moich umiejętności w pracy z dziećmi, np. terapia behawioralna, terapia ręki, praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Telefon: 784 986 950


JOANNA SZCZĘCH – jestem magistrem psychologii – ukończyłam studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II,  specjalizacja ,,Wspieranie jakości życia” i tym zajmuję się na co dzień. W swojej pracy zawodowej kieruje się przede wszystkim dobrem drugiego człowieka i otwartością na trudności jakich doświadcza, aby wspólnie je analizować i generować sposoby radzenia sobie z nimi.  Swoje umiejętności poszerzyłam o  studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych – co dodatkowo wzbogaciło  moją wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci i młodzieży, gdyż jest to grupa z którą spotykam się na co dzień. Posiadam umiejętności z zakresu diagnozowania poziomu intelektualnego, które nabyłam podczas certyfikowanych szkoleń kwalifikacyjnych – Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 organizowane przez Pracownie Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie oraz  Skali Leiter – 3 przygotowanym przez Pracownię Testów Psychologicznych. Doświadczenie zdobywałam w Uniwersytecki Szpital Dziecięcy – Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Lublin, prowadząc warsztaty z kompetencji kluczowych w świetlicach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w Środowiskowy Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. Obecnie pracuje w Niepublicznej Szkole Podstawowe ,,Kraina uśmiechu”, w Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum” oraz Centrum Diagnozy i Terapii „Kraina Dla Ciebie”.

Telefon: 530 018 376


MONIKA KIECA – BIALIK – Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ponadto posiadam kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz przygotowania pedagogicznego. Od 15 lat pracuję w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem głębokim oraz znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami. Przez cały czas podwyższam swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Ukończyłam m.in.: 3- stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej, 2- stopniowe szkolenie z terapii ręki, terapii niedyrektywnej, 2- stopniowe z terapii bazalnej. W ostatnim czasie brałam udział w szkoleniu z Metody Kids Skills – Dam Radę! oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopień. Zdobyta wiedza pozwala mi na realizację zadań wychowawczych i edukacyjnych, poprzez dobieranie odpowiednich form i metod do celów zajęć oraz indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. 

Telefon: 506 942 117


KATARZYNA KONOPKA – SZOSTAK  – jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, gdzie ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia. Następnie swoje kompetencje zawodowe podnosiłam kończąc studia podyplomowe na kierunkach: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów, Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz Psychologia Dzieci i młodzieży – wspieranie rozwoju. Aktualnie kontynuuje naukę podyplomową z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju, jak i Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera. Stale biorę także udział w licznych szkoleniach specjalistycznych m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Wykorzystanie ADOS-2 w praktyce klinicznej, Doradca zawodowy, Terapia zajęciowa, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – III stopniowy kurs doskonalący, Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) – poziom podstawowy oraz zaawansowany, Wprowadzenie do pracy z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym, Psychologia dziecka, Komunikacja alternatywna, Wczesna diagnoza problemów rozwojowych. Obecnie jestem zatrudniona w Podkarpackim Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w Stowarzyszeniu TITUM. Ponad to, doświadczenie zawodowe zdobywałam jako wolontariusz w ośrodku interwencji kryzysowej, domu pomocy społecznej oraz pracując w przedszkolu terapeutycznym. Posiadam niezbędne kompetencje do prowadzenia diagnostyki oraz terapii indywidualnej, jak i grupowej. Stale jednak podnoszę swoje kompetencje, by móc jak najlepiej radzić sobie z wyzwaniami, które pojawiają się na mojej zawodowej ścieżce. 

Telefon: 605 984 703


EWA KUKULSKA – RZEPA – jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersyteckie Lubelskim. W ramach studiów zdobyłam również przygotowanie pedagogiczne. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Od 10 lat pracuję z dziećmi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Niepublicznym Przedszkolu „Smerfowo”. Obecnie pracuję w publicznych przedszkolach w Rzeszowie a także w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, między innymi: niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, autyzmem i zespołem Aspergera, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. 

Telefon: 503 375 570


DOMINIKA LORENC – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku Psychologia. Z racji zainteresowań dziedziną psychiatrii i psychoterapii w trakcie studiów realizowałam specjalizację: Psychoprofilaktyka i psychoterapia. Ukończyłam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego dla Psychologów w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. Doświadczenie zdobywałam w  Ośrodku Psychiatrii i Psychoterapii Środowiskowej w Lublinie, Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej czy udzielając wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Pomoc Młodym”. Obecnie pracuje jako psycholog w Warsztacie Terapii Zajęciowej, Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci i Młodzieży oraz w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”. Posiadam doświadczenie w pracy z pacjentami psychiatrycznymi, osobami z upośledzeniem umysłowym i ze spektrum autyzmu. W dalszym ciągu podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Posiadam certyfikaty i uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych.

Telefon: 605 044 565


AGNIESZKA ŁOZA – WOŹNIAK – ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psycholog Dzieci i Młodzieży oraz 5-letnie studnia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Posiadam również ukończone studia podyplomowe na kierunku: Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Wychowanie Przedszkolne Jestem certyfikowanym Trenerem Sensoplastyki, Bajkoterapii, Terapeutą ręki i stopy, Trenerem Umiejętności Społecznych TUS, oraz Koloroterapii. Swoją wiedzę ciągle poszerzam na konferencjach, szkoleniach i sympozjach. Prowadzę konferencje dla rodziców. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W Stowarzyszeniu Titum prowadzę zajęcia z Sensoplastyki oraz terapię psychologiczną. Moją pasją jest pokazywanie dzieciom i młodzieży jak można poznawać świat wszystkimi zmysłami oraz jak czerpać radość z tworzenia uzewnętrzniając pozytywne emocje. Pomagam w przezwyciężaniu barier, oporów, lęków w codziennym życiu pracując na podstawie indywidualnie dobranych metod do każdego dziecka.

Telefon: 602 330 887


KINGA MAJCHROWICZ – absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, edukację kontynuuje w 4-letniej całościowej szkole psychoterapii. Doświadczenie zawodowe nabierałam najpierw podczas wolontariatów pedagogicznych i w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi, później podczas staży m.in. z zakresu Treningu Umiejętności Społecznej, a następnie jako terapeuta-nauczyciel wspomagający dla dzieci ze spektrum Autyzmu w wieku przedszkolnym. Poza doświadczeniem pracy z dziećmi asystuję w badaniu wpływu odrzucenia społecznego na rozwój schizofrenii. Staram się stale poszerzać swoją wiedzę i uczęszczam na liczne szkolenia, aby móc aktywniej odpowiadać na potrzeby swoich podopiecznych.

Telefon: 728 819 304


AGATA PELC – psycholog oraz nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyłam również studia pedagogiczne oraz podyplomowe kwalifikacyjne: Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera. Stale podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach warsztatach i konferencjach a także współpracując z różnymi specjalistami. Obecnie pracuję w szkole podstawowej, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1, w Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci w Rzeszowie oraz w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach rozwojowych, m.in. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Downa, nadpobudliwością psychoruchową i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Telefon: 694 654 386


JOANNA SOKOŁOWSKA – JACHYRA – ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalność: psychologia kliniczna), kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, 4- letnie całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT Warszawa) oraz studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Trener programu Chronimy Dzieci oraz  Programu Wzmacniania Rodziny. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością zdobywałam w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym.
W Stowarzyszeniu prowadzę dwie formy wsparcia: terapię psychologiczną oraz terapię poznawczo-behawioralną.

Telefon: 510 748 620


Indywidualna terapia integracji sensorycznej

IWONA BYJOŚ – Jestem absolwentką Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna oraz Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja. Jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej. Przez cały czas podwyższam swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach i szkoleniach. Ukończyłam min. trzy stopniowe szkolenie z Terapii behawioralnej, Terapii taktylnej, Terapii ręki, Sensoplastyki, Makatonu, Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. Posiadam wieloletnie doświadczenie w terapii z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju.

Telefon: 698 659 959


KATARZYNA DOMARADZKA – jestem oligofrenopedagogiem i terapeutą integracji sensorycznej. Posiadam kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej (nr certyfikatu 1599). Od 12 lat prowadzę zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym, a od 5 lat zajęcia integracji sensorycznej. Jestem absolwentką Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego oraz Terapii Pedagogicznej. Prowadziłam zajęcia adaptacyjne w przedszkolu. Ukończyłam szereg różnorodnych kursów i szkoleń, w tym Terapię Behawioralną, Terapię Taktylną, Masaż Shantala, Kinezjologię Edukacyjną, Terapię Ręki, Metodę Dobrego Startu, Makaton i wiele innych wzbogacających warsztat pracy form doskonalenia zawodowego.

Telefon: 608 414 723


BARBARA DROŻAŃSKA – z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym oraz terapeutą zajęciowym. Ukończyłam 5- letnie studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki oraz Medyczne Studium Zawodowe w Mielcu gdzie uzyskałam tytuł terapeuty zajęciowego. Jestem certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, terapii taktylnej, instruktorem masażu Shantala. Posiadam certyfikat uprawniający do diagnozy i terapii ręki. Nabyłam uprawnienia do stosowania w praktyce koncepcji Profesora A. Fröhlich’a w pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze sprzężoną niepełnosprawnością. Uczestnictwo w wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach wzbogaciło mój warsztat w pracy z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami, w szczególności dotyczących usprawniania funkcji ręki.

Telefon: 503 862 301


KATARZYNA DUDEK – jestem fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia w Zamościu, a także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego i studia podyplomowe o kierunku  Integracja Sensoryczna. Swoją wiedzę staram się poszerzyć uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu Fizjoterapii i Integracji Sensorycznej m.in. kurs PNF rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, kurs masażu klasycznego, taping rehabilitacyjny ,certyfikat szkolenia „Smykomultisensoryka”. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w gabinecie Fizjoterapii, Przedszkolu Terapeutycznym, Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi, oraz Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rzeszowie.
W Stowarzyszeniu Titum jestem terapeutą Integracji Sensorycznej.

Telefon: 782 208 766


MARTYNA DZIECHCIARZ – jestem absolwentką Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna. Posiadam certyfikat uprawniający do diagnozy i terapii ręki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w gabinecie fizjoterapii gdzie zajmowałam się korekcją wad postawy u dzieci oraz w Ośrodkach Rewalidacyjno-wychowawczych w Rzeszowie. Pracuje głównie z dziećmi z niepełnosprawnością  intelektualna w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym. Ciągle poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach z zakresu fizjoterapii pediatrycznej i integracji sensorycznej. Posiadam certyfikat zoo-terapeuty, kurs masażu tkanek głębokich, kurs PNF basic, kurs neororozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci. Podczas pracy z dziećmi staram się aby zajęcia były ciekawe, kreatywne i przynosiły dużo radości.  W Stowarzyszeniu Titum jestem terapeutą Integracji Sensorycznej.

Telefon: 661 310 526


ANETA GĄSIOROWSKA – jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego   kierunku fizjoterapia. Mam kilkunastoletnie doświadczenie  w pracy z pacjentem. Od kilku lat jestem związana z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji, gdzie pracuję z niemowlętami i dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje na kursach i studiach, aby być bardziej skuteczną w prowadzonej terapii. Za najcenniejsze z nich uważam: kurs NDT- Bobath, studia podyplomowe Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia, kurs Trójpłaszczyznowej Manualnej Terapii Wad Stóp wg Barbary Zukunft- Huber, terapia manualna wg Ackermanna, taping rehabilitacyjny. W pracy staram się patrzeć na pacjenta holistycznie.

Telefon: 793 494 032


LUCYNA GIERLICKA– absolwentka wydziału Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyłam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, NDT Bobath. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in.: Tkanki Miękkie w Pediatrii, Terapia Ręki, Kinesiologytaping I°, II° oraz w pediatrii, Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Wczesna Interwencja, PNF , PNF w skoliozach, Neurorozwojowa Diagnoza i Terapia Dzieci z Lekkimi Zaburzeniami Sensorycznymi i Posturalno-motorycznymi, Trening Widzenia, Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Telefon: 609 696 169


MARIA GŁOWIK – z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, ukończyłam studia magisterskie
na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także studia podyplomowe: Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Zintegrowaną Edukację przedszkolną i wczesnoszkolną. Na co dzień pracuję z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną. Swoją wiedzę staram się na bieżąco uzupełniać, by móc lepiej zrozumieć i profesjonalnie pracować z powierzonymi mi dzieciakami, czemu służą liczne kursy i szkolenia m.in.: Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, Terapia Ręki, Terapia Integracji Sensorycznej, Metoda Dobrego Startu, Terapia Bazalna, Terapia Taktylna, Masaż Shantala, Terapia Behawioralna oraz Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna Makaton i AAC. W Stowarzyszeniu TITUM prowadzę Indywidualną Terapię Integracji Sensorycznej, w swojej pracy dążę do tego, aby poprzez odpowiednią stymulację, terapia kojarzyła się dziecku z zabawą, radością i odkrywaniem siebie.

Telefon: 509 674 480


ANNA KOŚCIÓŁEK – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na wydziale fizjoterapii. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz oligofrenopedagogiki. Jestem certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej i hipoterapii. Ukończyłam kurs PNF, NDT Bobath dla dorosłych,  szkolenia z zakresu terapii i edukacji dzieci z autyzmem w fundacji Synapsis, . Od 10 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą, doświadczenie to zdobyłam pracując w ośrodku rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczym w Rzeszowie, w stowarzyszeniu Titum oraz Bruno, jak też realizując specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wolontariaty w Indiach, Ugandzie oraz Ukrainie.  W Titum pracuję jako terapeutka integracji sensorycznej.

Telefon: 729 995 826


WIOLETA MISIAK – absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jak również absolwentka Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, kierunki: integracja sensoryczna- diagnoza i terapia oraz edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Terapeuta metody Snoezelen. Terapeuta ręki. Ukończyłam warsztaty z terapii taktylnej. Posiadam kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczyłam w szkoleniach: ,,Kontrakt behawioralny, jako jedna z technik pracy nad zachowaniem’’, ,,Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu- metody pracy’’, ,,W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne’’, „Napięcie mięśniowe i jego wpływ na funkcjonowanie i mowę dziecka’’, ,,TUS zachowania trudne’’, ,,Zaburzenia integracji sensorycznej wczesna diagnoza i wsparcie dla dzieci przedszkolnych i szkolnych’’, ,, Małe dziecko do 6 r.ż. w gabinecie terapeuty Si’’, ,,Przemoc- procedura niebieskiej karty’’, ,,Warsztaty animacji czasu wolnego’’.  Regularnie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach, webinarach, warsztatach, podnosząc swoje kwalifikacje do pracy z najmłodszymi. Planując terapie stawiam na poznanie dziecka, budowaniu przyjaznej relacji, skupiam się na jego potrzebach i ścisłej współpracy z rodzicami. Na co dzień swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje w pracy w Prywatnym Przedszkolu ,,Kraina Uśmiechu’’, gdzie prowadzę terapie z autyzmu i integracji sensorycznej oraz w Centrum Terapii Dziecka ,,Sensis’’. Praca z dziećmi daję mi wielką satysfakcję, wyzwala radość, zadowolenie i uśmiech. Swoją pasję i zamiłowanie do metody Integracji Sensorycznej realizuje zarówno podczas pracy indywidualnej z dziećmi, jak również podczas prowadzenia sensorycznych zajęć rozwojowych dla najmłodszych.

Telefon: 787 417 381


JOANNA ORŁOWSKA –  jestem fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyłam
studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim, studia podyplomowe na kierunkach Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (oligofrenopedagogika) ,Przygotowanie Pedagogiczne oraz Diagnoza Dziecka i jego Rodziny. Ukończyłam szereg szkoleń i kursów, w tym Terapię Integracji Sensorycznej, Metodę Dobrego Startu, Masaż Shantala, kurs neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci,
kurs masażu, Metoda Ruchu Rozwijającego wg W Sherborne, kurs i staż z zakresu pracy w systemie Nauczania Kierowanego- Założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w Fundacji Krok za Krokiem w Zamościu, Fizjoterapia dzieci i niemowląt. Przez 14 lat pracowałam w placówce
opiekuńczo-wychowawczej w Rzeszowie gdzie zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracowałam także w przedszkolu jako fizjoterapeuta, brałam udział w wolontariacie w Domu Dziecka Niepełnosprawnego w Ukrainie, współpracuje także z Polskim Związkiem Niewidomych w Rzeszowie gdzie prowadzę zajęcia z integracji
sensorycznej. W Titum pracuje jako fizjoterapeuta i terapeuta integracji sensorycznej.

Telefon: 512 319 434


MARIA PIĄTEK – jestem pedagogiem – logopedą. Na co dzień pracuję z dziećmi  – przygotowuję je do podjęcia nauki w szkole. Jestem również logopedą, Terapeutą Integracji Sensorycznej, pedagogiem specjalnym. Ukończyłam także kurs kwalifikacyjny z terapii  pedagogicznej. Posiadana wiedza pozwala mi umiejętnie pomagać dzieciom w pokonywaniu trudności rozwojowych. Mam świadomość tego, że wiele z nich  przeżywa trudne chwile z powodu braku umiejętności, które posiadają ich rówieśnicy. Ogromną pasją jest Logopedia i  Integracja Sensoryczna  – połączenie tych dziedzin daje możliwość skutecznego pomagania dzieciom w sposób dla nich atrakcyjny, angażujący wiele zmysłów, realizowany w formie zabawy. Mam to szczęście, że otaczają mnie wyjątkowi ludzie, a doświadczenia życiowe  ukształtowały  mnie w taki sposób gdzie najwyższą wartością jest: życie, zdrowie, poczucie obowiązku
i odpowiedzialności, uczciwość.  Spotykane osoby pomagają mi zrozumieć co tak naprawdę jest ważne,  nierzadko uczą pokory, ale najczęściej dają radość.

Telefon: 604 663 518


ALEKSANDRA ŚWIDRAK – jestem terapeutą integracji sensorycznej. Swoją wiedzę zdobyłam w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Ukończyłam również oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od wielu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą z różnymi trudnościami. Pierwsze doświadczenie zdobywałam jako wolontariuszka we wspólnocie „Perełki”, która zrzesza osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. Następnie pracowałam w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przy Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci oraz Placówce Wsparcia Dziennego w Ropczycach. Praca sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Regularnie uczestniczę w podnoszących kwalifikacje szkoleniach i kursach, które pozwalają mi bardziej zrozumieć dziecko i jego „świat”.

Telefon: 504 725 877


KAROLINA TYCZYŃSKA – jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale Fizjoterapii. Od początku swojej kariery zawodowej pracował z dziećmi, dlatego też aby efektywnie pomagać swoim małym podopiecznym ukończyła szereg kursów m.in Terapię i Diagnozę zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej, terapię wad postawy FITS, PNF Podstawowy i Rozwijający, Kinesiotaping, NDT Bobath dla Dorosłych. W Stowarzyszeniu Titum jest terapeutą Integracji Sensorycznej.

Telefon: 511 448 100


 TOMASZ TYCZYŃSKI – jestem fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej. Od początku swojej kariery zawodowej pracuję z dziećmi. Już w czasie studiów zetknąłem się z chorymi dziećmi udzielając się jako wolontariusz w Podkarpackim Hospicjum Dziecięcym. Po ukończeniu studiów uczestniczyłem w licznych kursach, warsztatach i stażach terapeutycznych zdobywając wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną w usprawnianiu  najmłodszych. Były to między innymi Terapia Integracji Sensorycznej, PNF, metoda Nauczania Kierowanego – Peto jak również liczne kursy specjalizujące dla terapeutów integracji sensorycznej z zakresu diagnozy zaburzeń i stymulacji  układu  nerwowego. Prowadzę również terapię czaszkowo – krzyżową (cranio – sacralną) i trening słuchowy metodą Tomatisa.

tel. 797 384 282


MARTA WŁOCH – ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki uprawniający do pracy z dziećmi z wadą słuchu. Odbyłam dwustopniowy kurs kwalifikacyjny na terapeutę integracji sensorycznej uzyskując certyfikat (nr 409) wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Posiadam uprawnienia do diagnozowania, planowania oraz prowadzenia terapii SI. Na co dzień pracuję jako nauczyciel dyplomowany z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Posiadam również doświadczenie w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim. W Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM pracuję jako terapeuta SI. Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą przejawiającą dysfunkcje w zakresie przetwarzania sensorycznego. W pracy nauczyciela-terapeuty wykorzystuję wiedzę zdobytą podczas licznych kursów, szkoleń, warsztatów m.in.: Zastosowanie Integracji Sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia, Makaton, szkolenie podstawowe -znaki manualne i symbole, Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, Wydobyć geniusza z dziecka – alternatywne metody pracy z dzieckiem z ADHD, Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopień, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia, Terapia ręki, Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych? Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – sposoby zapobiegania i rodzaje terapii.

Telefon: 668 507 022


ADRIANNA ZDUŃ – ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wiedzę poszerzam uczestnicząc w kursach i warsztatach z zakresu rehabilitacji oraz integracji sensorycznej. W Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM prowadzę zajęcia z rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej. Pracuję z dziećmi z opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem.

Telefon: 510 057 734


Indywidualna rehabilitacja ruchowa 

AGNIESZKA BOBER – fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta metody Vojty. Pracowałam w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Rzeszowie. Obecnie pracuję w Ośrodku Wczesnej Interwencji w ZOZ nr 1 w Rzeszowie. Od kilku lat pracuję jako fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM. Specjalizuję się w terapii dzieci: – z zaburzeniami rozwoju, – mózgowym porażeniem dziecięcym, – wcześniaków, – z wadami genetycznymi. Prowadzę również gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy.

Telefon: 607 453 473


ANNA DMITRZAK – PODOLAK – jestem absolwentką fizjoterapii na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz certyfikowanym terapeutą koncepcji NDT Bobath i PNF. W swojej pracy korzystam również z wiedzy zdobytej na kursach terapii tkanek miękkich, łącząc te różne metody adekwatnie do potrzeb dziecka. Kwalifikacje ciągle poszerzam uczestnicząc w kursach, warsztatach i konferencjach o tematyce pediatrycznej. Pracuję z niemowlętami i dziećmi starszymi z zaburzeniami neurologicznymi, chorobami genetycznymi i metabolicznymi oraz z innymi dysfunkcjami rozwojowymi.
 
Telefon: 607 276 744

AGNIESZKA GOCLAN – fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta metody Vojty. Ukończyłam kierunek fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, z dysfunkcjami ruchu, wadami genetycznymi oraz autyzmem. Prowadzę również gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy. Pracuję jako fizjoterapeutka w Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci w Rzeszowie oraz w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”.

Telefon: 784 028 550


ANNA KOŚCIÓŁEK – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na wydziale fizjoterapii. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz oligofrenopedagogiki. Jestem certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej i hipoterapii. Ukończyłam kurs PNF, NDT Bobath dla dorosłych,  szkolenia z zakresu terapii i edukacji dzieci z autyzmem w fundacji Synapsis, . Od 10 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą, doświadczenie to zdobyłam pracując w ośrodku rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczym w Rzeszowie, w stowarzyszeniu Titum oraz Bruno, jak też realizując specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wolontariaty w Indiach, Ugandzie oraz Ukrainie.  W Titum pracuję jako terapeutka integracji sensorycznej.

Telefon: 729 995 826


PAULINA KRET – fizjoterapeutka, absolwentka wydziału fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zdobyte doświadczenie zawodowe oraz wiedza ukierunkowały mnie na pracę z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami ruchu, wadami postawy oraz zaburzeniami neurologicznymi. W pracy w Stowarzyszeniu Titum wykorzystuję wiedzę ze specjalistycznych kursów z zakresu tkanek miękkich oraz korekcji wad postawy.

Telefon: 694 754 180


JOANNA ORŁOWSKA – jestem fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyłam
studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim, studia podyplomowe na kierunkach Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (oligofrenopedagogika) ,Przygotowanie Pedagogiczne oraz Diagnoza Dziecka i jego Rodziny. Ukończyłam szereg szkoleń i kursów, w tym Terapię Integracji Sensorycznej, Metodę Dobrego Startu, Masaż Shantala, kurs neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci,
kurs masażu, Metoda Ruchu Rozwijającego wg W Sherborne, kurs i staż z zakresu pracy w systemie Nauczania Kierowanego- Założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w Fundacji Krok za Krokiem w Zamościu, Fizjoterapia dzieci i niemowląt. Przez 14 lat pracowałam w placówce
opiekuńczo-wychowawczej w Rzeszowie gdzie zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracowałam także w przedszkolu jako fizjoterapeuta, brałam udział w wolontariacie w Domu Dziecka Niepełnosprawnego w Ukrainie, współpracuje także z Polskim Związkiem Niewidomych w Rzeszowie gdzie prowadzę zajęcia z integracji
sensorycznej. W Titum pracuje jako fizjoterapeuta i terapeuta integracji sensorycznej.

Telefon: 512 319 434


EWA STANEK – jestem fizjoterapeutą, terapeutą metod Ndt Bobath, PNF . Ukończyłam również szkolenie Ndt Bobath Baby, Trójpłaszczyznową manualną terapię wad stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft Huber, BABYWORK rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w pediatrii, szkolenia w koncepcji DNAJSPediatrics oraz Elastyczny Taping w pediatrii. Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, wiedzę i umiejętności by móc jak najlepiej pomagać małym pacjentom. Przez wiele lat zawodowo związana byłam z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rzeszowie, gdzie zdobywałam wiedzę i doświadczenie pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Obecnie spotkać mnie można w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum oraz Centrum Medydcznym Holisfera w Rzeszowie.  Zajmuję się niemowlętami i małymi dziećmi z zaburzeniami napięcia mięśniowego, opóźnieniem psychoruchowym, zespołami genetycznymi i innymi problemami ruchowymi. W swojej pracy zawodowej stawiam na dobry kontakt z dzieckiem i jego rodzicami, a opracowany przeze mnie plan terapii dostosowuję indywidualnie do ich możliwości i potrzeb, tak by wykonywane ćwiczenia stawały się przyjemnością. Stawiam na holistyczne podejście do problemów pacjenta, współpracując z innymi terapeutami neurologopedą, psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej, pedagogiem, ortoptykiem oraz lekarzami z różnych specjalizacji.

Telefon: 510 334 657


TOMASZ SZCZYGIELSKI – ukończyłem studia magisterskie na WSP w Rzeszowie, kierunek Wychowanie Fizyczne, specjalność: gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, oraz studia magisterskie na Wydziale Medycznym UR w Rzeszowie kierunek Fizjoterapia ponadto Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Uczestniczyłem w licznych kursach i szkoleniach między innymi: Instruktor w piłce siatkowej, Kurs masażu klasycznego I stopnia, Kurs masażu leczniczego II stopnia, Terapia ręki – I i II stopień, Zaopatrzenie ortopedyczne stosowane u dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego, Kurs Tapingu powięziowego TPl&TP2, Nowoczesne metody rehabilitacji z wykorzystaniem Happy Rehab oraz Treax Pads, Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka, szkolenie Viofor JPS System, szkolenie z zakresu biostymulacji laserowej i magnetoterapii w medycynie, Etapy rozwoju w życiu rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Telefon: 721 164 773


JADWIGA ŚWIĄDER – mgr fizjoterapii, zajmuję się rehabilitacją dzieci z zaburzeniami rozwojowym. Jestem terapeutą Ndt Bobath ale również terapeutą masażu Shantali oraz terapeutą MNRI czyli terapii wg Swietłany Masgutowej. W swojej pracy łączę różne metody, które mogą pomóc przy torowaniu prawidłowego wzorca ruchowego. Praca z dziećmi nakierunkowana jest na wszechstronne działanie – nie tylko na wzorce ruchowe, ale również na prawidłową reakcję odruchów oraz prawidłowe działanie narządów zmysłu, które poprawiają somatognozję oraz uczą selektywności ruchowej.

Telefon: 609 609 254


KATARZYNA WODECKA – fizjoterapeutka, absolwentka wydziału fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, certyfikowany terapeuta NDT Bobath, metody Mulligana, PNF i FDM . Od 2008 roku pracuję z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, wadami genetycznymi, autystycznymi oraz innymi dysfunkcjami ruchu. Uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu rehabilitacji dziecięcej.

Telefon: 506 345 576


MARIUSZ WODECKI – fizjoterapeuta, ukończyłem studia na Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Masażysta, ukończyłem 2 letnia Szkołę Policealną Integracyjną Masażu Leczniczego w Krakowie. W stowarzyszeniu Titum prowadzę zajęcia rehabilitacji ruchowej z dziećmi z zespołem Downa, opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem. Posiadam także wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi. Zdobywam wiedzę oraz doświadczenie uczestnicząc w wielu specjalistycznych kursach oraz szkoleniach z zakresu rehabilitacji PNF – kurs podstawowy i rozwijający, NDT Bobath dla dorosłych, Terapia Manualna, Kinezjotaping, masaż Shantala, Anatomy Trains in Structurte & Function, Terapia mięśniowo powięziowych punktów spustowych, Integracja blizn z siecią powięziową. Uczestniczyłem również w turnusach rehabilitacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi.

Telefon: 793 419 668


ADRIANNA ZDUŃ – ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wiedzę poszerzam uczestnicząc w kursach i warsztatach z zakresu rehabilitacji oraz integracji sensorycznej. W Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM prowadzę zajęcia z rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej. Pracuję z dziećmi z opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem.

Telefon: 510 057 734


Indywidualna terapia masażem

MARIUSZ WODECKI – fizjoterapeuta, ukończyłem studia na Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Masażysta, ukończyłem 2 letnia Szkołę Policealną Integracyjną Masażu Leczniczego w Krakowie. W stowarzyszeniu Titum pracuję jako fizjoterapeuta oraz masażysta z dziećmi z zespołem Downa , opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem. Zdobywam wiedzę oraz doświadczenie uczestnicząc w wielu specjalistycznych kursach oraz szkoleniach z zakresu rehabilitacji i masażu.

Telefon: 793 419 668


MAŁGORZATA WIKTOR – jestem absolwentką Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunek fizjoterapia. Ukończyłam  liczne kursy i szkolenia :Kurs podstawowy PNF, diagnozowanie i leczenie bólów odcinka lędźwiowego ,szyjnego i piersiowego Metodą McKenziego, kurs wprowadzenie do terapii tkanek miękkich, kurs rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, Kinesjology Taping 1 i 2 stopnia, Kinesjology Taping w pediatrii, Taping powięziowy. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z wieloraką niepełnosprawnością zdobyłam pracując w Ośrodku Rehabilitacyjno,-Edukacyjno-Wychowawczym .W Stowarzyszeniu Titum pracuję jako masażysta.

Telefon: 576 392 222


Indywidualne zajęcia hipoterapii

PAULINA HAŁYS – URBAN – ukończyłam Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunek ekonomia w roku 2012. Od roku 2010 prowadzę ośrodek jeździecki a zajmuje się końmi już ponad 20 lat. Posiadane uprawnienia i odznaczenia to; kurs instruktora rekreacji ze specjalizacją „jazda konna”; III jeździecka klasa sportowa oraz brązową, srebrną i złota odznaka jeździecka; kurs instruktora szkolenia podstawowego PZJ; kurs pierwszej pomocy; kursu instruktora hipoterapii. Prowadzony przeze mnie ośrodek jeździecki Stadnina koni Palomino w Chmielniku zajmuje się nauką jazdy konnej na każdym stopniu zaawansowania. Prowadzone są zajęcia z hipoterapii, rekreacyjne jazdy konne, oraz zajęcia sportowe. Organizowane są obozy i półkolonie na wakacjach oraz jazdy bryczkami latem i kuligi zimą.

Telefon: 512 253 250


Indywidualna terapia wzrokowa

AGATA BOCHEŃSKA – wykształcenie wyższe podyplomowe – optometrysta NO 07302- terapeuta widzenia. Pediatrycznej terapii widzenia i neurooptometrii uczyłam się między innymi na renomowanych specjalistycznych kursach prowadzonych przez prof. WC Maples, OD,MS -Profesor Oklahoma College of Optometry. Swoją wiedzę stale poszerzam uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach i warsztatach w kraju i zagranicą. Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Członkiem Polskiego Towarzystwa Kontaktologicznego. Współpracuję z Polskim Związkiem Niewidomych Oddział Podkarpacki, Stowarzyszeniem TITUM, Poradniami Okulistycznymi, Ośrodkami Rehabilitacji i Fizjoterapii oraz z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi. Prowadzę pomiary parametrów układu wzrokowego w zakresie wad refrakcji obejmujące diagnostykę i korekcję wad wzroku. Badania uwzględniają proces widzenia m.in: zez ukryty, jawny, porażenny, widzenie obuoczne oraz dwuoczne, sprawność akomodacji i konwergencji, widzenie przestrzenne, widzenie barwne, zaburzenia ruchomości gałek ocznych, zaburzenia percepcji i orientacji wzrokowej. Prowadzę indywidualną terapię widzenia opartą na optometrii behawioralnej – trening wzrokowo motoryczny mający na celu korekcję wad wzroku oraz wzmocnienie układu wzrokowego. Zainteresowania – uszkodzenia mózgu a układ wzrokowy.

Telefon: 692 440 836


Indywidualne zajęcia sensoplastyki

AGNIESZKA ŁOZA – WOŹNIAK – ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psycholog Dzieci i Młodzieży oraz 5-letnie studnia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Posiadam również ukończone studia podyplomowe na kierunku: Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Wychowanie Przedszkolne Jestem certyfikowanym Trenerem Sensoplastyki, Bajkoterapii, Terapeutą ręki i stopy, Trenerem Umiejętności Społecznych TUS, oraz Koloroterapii. Swoją wiedzę ciągle poszerzam na konferencjach, szkoleniach i sympozjach. Prowadzę konferencje dla rodziców. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W Stowarzyszeniu Titum prowadzę zajęcia z Sensoplastyki oraz terapię psychologiczną. Moją pasją jest pokazywanie dzieciom i młodzieży jak można poznawać świat wszystkimi zmysłami oraz jak czerpać radość z tworzenia uzewnętrzniając pozytywne emocje. Pomagam            w przezwyciężaniu barier, oporów, lęków w codziennym życiu pracując na podstawie indywidualnie dobranych metod do każdego dziecka.

Telefon: 602 330 887


BEATA KOZAK – jestem Absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z zawodu jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą zajęciowym. Swoje wykształcenie poszerzam poprzez uczestnictwo w różnych kursach tj. Trening umiejętności społecznych, Terapia przez zabawę, Terapia Behawioralna, Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,  Terapii Ręki, Szkolenie VB – MAPP, Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka, Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, „Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?”, „Komunikacja z rodzicami i rodziną podopiecznych”, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Dobrego Startu, Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, liczne kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy. Doświadczenie nabyłam podczas pracy w Ośrodku – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, Przedszkolu Montessorii, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Terapii Titum, Szkole podstawowej „Kraina Uśmiechu, Szkole Specjalnej im. Unicef, wolontariatu na koloniach, w świetlicach, w Oratorium w Peru. W stowarzyszeniu prowadzę Trening Umiejętności Społecznych oraz Terapię przez zabawę. Zajęcia mają na celu ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, rozwijanie rozumienia siebie i innych, wzmacnianie poczucia wartości, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, nauka rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.  

Telefon: 691 820 629


Indywidualna terapia taktylna

KATARZYNA DOMAŃSKA – ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Posiadam szereg kursów i szkoleń, między innymi z Terapii Ręki, Terapii Behawioralnej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Jestem certyfikowanym terapeutą Terapii Taktylnej. Wykorzystuję swoją wiedzę i zdobywam doświadczenie pracując z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie z w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Na bieżąco uzupełniam swoją wiedzę uczestnicząc
w szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych.

Telefon: 509 577 522


MAGDALENA GOMUŁKA –neurologopeda, pedagog specjalny. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie o specjalności rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Posiadam również studia podyplomowe ze spektrum autyzmu, logopedii i neurologopedii. Ukończyłam kursy z kinesiotapingu medycznego, elektrostymulacji logopedycznej oraz masażu logopedycznego, które wykorzystuję w pracy z dziećmi. Nabywam doświadczenie m.in. szkoląc się w Międzynarodowym Instytucie dr Swietlany Masgutowej. Jestem również po certyfikowanym kursie z mikropolaryzacji mózgu (tDSC) i regularnie poszerzam wiedzę w tym zakresie. Interesuję się różnymi formami komunikacji, w tym alternatywnej i wspomagającej. Ukończyłam szkolenie z PECS oraz MAKATONu. Pracuję z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, oligofazją, dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, alalią, zespołami genetycznymi. Systematycznie szkolę się oraz poznaję nowe techniki pracy z dziećmi aby terapia była zróżnicowana i bardziej efektywna.

Telefon: 723 100 123


ANNA KULIKOWSKA –  z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem. Ukończyłam 5 – letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna z Rewalidacją. Posiadam dyplom studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. Ukończyłam szereg różnorodnych kursów i szkoleń, w tym Terapia Behawioralna, Terapia Ręki, masaż Shantala, Makaton, Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna AAC i wiele innych wzbogacających mój warsztat pracy. Jestem certyfikowanym terapeutą Terapii Taktylnej. Od 15 lat pracuję w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w związku z czym posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym. Na bieżąco staram się poszerzać swoją wiedzę jak również wzbogacać warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Telefon: 796 969 850


AGNIESZKA LORENS –  z wykształcenia jestem nauczycielem. Ukończyłam 5 letnie studia magisterskie na Wydziale Socjologiczno – Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiadam również dyplom studiów podyplomowych tej samej uczelni na kierunku: Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Diagnozy i terapii osób z autyzmem oraz Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Staram się stale poszerzać swój zakres umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Do najważniejszych należą: Trzystopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Terapia Neurotaktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej, kurs instruktorski Masażu Shantala, Trening Umiejętności Społeczno – Emocjonalnych, Psychomotoryka, Diagnoza KORP. Pracuję w Przedszkolu Specjalnym oraz w Poradni Autyzmu. 

Telefon: 690 929 129


KRZYSZTOF ŁOBOŚ – jestem absolwentem Zdrowia publicznego w WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie, ukończyłem również studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną zdobywałem początkowo jako wolontariusz Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszenia TITUM, a następnie pracując w roli opiekuna w OREW-ie w Rzeszowie. Obecnie jestem tam zatrudniony na stanowisku nauczyciela-terapeuty. Ponadto jestem certyfikowanym terapeutą Terapii Taktylnej oraz instruktorem Masażu Shantala. Swoje doświadczenie zawodowe staram się wzbogacać na bieżąco poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach, kursach i szkoleniach.    

Kontakt:

Telefon: 696 875 822


KRZYSZTOF WĄTOREK – magister fizjoterapii. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku fizjoterapii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Na co dzień pracuję z niemowlętami, dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawną z różnymi jednostkami chorobowymi m.in. z autyzmem,  z zespołem Aspergera, zespołem Downa, MPDz, opóźnieniem psychoruchowym, a także z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W swojej pracy wykorzystuję m.in. metodę PNF, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, psychomotorykę empowermentu, terapię neurotaktylną wg S. Masgutowej. Biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach poszerzam zarówno swoją wiedzę jak i wzbogacam warsztat pracy. Podczas terapii gwarantuje swoim pacjentom pełen profesjonalizm, dużą dawkę humoru i pozytywnej energii.

Telefon: 662 826 098


Indywidualna terapia ręki

BARBARA DROŻAŃSKA – z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym oraz terapeutą zajęciowym. Ukończyłam 5- letnie studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki oraz Medyczne Studium Zawodowe w Mielcu gdzie uzyskałam tytuł terapeuty zajęciowego. Jestem certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, terapii taktylnej, instruktorem masażu Shantala. Posiadam certyfikat uprawniający do diagnozy i terapii ręki. Nabyłam uprawnienia do stosowania w praktyce koncepcji Profesora A. Fröhlich’a w pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze sprzężoną niepełnosprawnością. Uczestnictwo w wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach wzbogaciło mój warsztat w pracy z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami, w szczególności dotyczących usprawniania funkcji ręki.

Telefon: 503 862 301


ALEKSANDRA ŚWIDRAK – jestem terapeutą integracji sensorycznej. Swoją wiedzę zdobyłam w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Ukończyłam również oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od wielu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą z różnymi trudnościami. Pierwsze doświadczenie zdobywałam jako wolontariuszka we wspólnocie „Perełki”, która zrzesza osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. Następnie pracowałam w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przy Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci oraz Placówce Wsparcia Dziennego w Ropczycach. Praca sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Regularnie uczestniczę w podnoszących kwalifikacje szkoleniach i kursach, które pozwalają mi bardziej zrozumieć dziecko i jego „świat”.

Telefon: 504 725 877


Indywidualna terapia czaszkowo – krzyżowa

TOMASZ TYCZYŃSKI – jestem fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej. Od początku swojej kariery zawodowej pracuję z dziećmi. Już w czasie studiów zetknąłem się z chorymi dziećmi udzielając się jako wolontariusz w Podkarpackim Hospicjum Dziecięcym. Po ukończeniu studiów uczestniczyłem w licznych kursach, warsztatach i stażach terapeutycznych zdobywając wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną w usprawnianiu  najmłodszych. Były to między innymi Terapia Integracji Sensorycznej, PNF, metoda Nauczania Kierowanego – Peto jak również liczne kursy specjalizujące dla terapeutów integracji sensorycznej z zakresu diagnozy zaburzeń i stymulacji  układu  nerwowego. Prowadzę również terapię czaszkowo – krzyżową (cranio – sacralną) i trening słuchowy metodą Tomatisa.

Telefon: 797 384 282


Indywidualna terapia poznawczo-behawioralna

JOANNA SOKOŁOWSKA – JACHYRA – ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalność: psychologia kliniczna), kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, 4- letnie całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT Warszawa) oraz studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Trener programu Chronimy Dzieci oraz  Programu Wzmacniania Rodziny. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością zdobywałam w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym. W Stowarzyszeniu prowadzę dwie formy wsparcia: terapię psychologiczną oraz terapię poznawczo-behawioralną.

Telefon: 510 748 620


Indywidualna terapia metodą S. Masgutowej

JADWIGA ŚWIĄDER – mgr fizjoterapii, zajmuję się rehabilitacją dzieci z zaburzeniami rozwojowym. Jestem terapeutą Ndt Bobath ale również terapeutą masażu Shantali oraz terapeutą MNRI czyli terapii wg Swietłany Masgutowej. W swojej pracy łączę różne metody, które mogą pomóc przy torowaniu prawidłowego wzorca ruchowego. Praca z dziećmi nakierunkowana jest na wszechstronne działanie – nie tylko na wzorce ruchowe, ale również na prawidłową reakcję odruchów oraz prawidłowe działanie narządów zmysłu, które poprawiają somatognozję oraz uczą selektywności ruchowej.

Telefon: 609 609 254


Indywidualna terapia mikropolaryzacji mózgu

MAGDALENA GOMUŁKA – neurologopeda, pedagog specjalny. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie o specjalności rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Posiadam również studia podyplomowe ze spektrum autyzmu, logopedii i neurologopedii. Ukończyłam kursy z kinesiotapingu medycznego, elektrostymulacji logopedycznej oraz masażu logopedycznego, które wykorzystuję w pracy z dziećmi. Nabywam doświadczenie m.in. szkoląc się w Międzynarodowym Instytucie dr Swietlany Masgutowej. Jestem również po certyfikowanym kursie z mikropolaryzacji mózgu (tDSC) i regularnie poszerzam wiedzę w tym zakresie. Interesuję się różnymi formami komunikacji, w tym alternatywnej i wspomagającej. Ukończyłam szkolenie z PECS oraz MAKATONu. Pracuję z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, oligofazją, dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, alalią, zespołami genetycznymi. Systematycznie szkolę się oraz poznaję nowe techniki pracy z dziećmi aby terapia była zróżnicowana i bardziej efektywna.

Telefon: 723 100 123


GENOWEFA SOBCZUK – ukończyłam 5- letnie studia magisterskie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna (Uniwersytet Rzeszowski). Z wykształcenia jestem również oligofrenopedagogiem, terapeutą autyzm, logopedą i certyfikowanym neuroterapeutą mikropolaryzacji mózgu (tDCS). 

Staram się aby terapia kojarzyła się dziecku z przyjemnym spędzaniem czasu, co przekłada się na większą efektywność. 

Telefon: 794 432 114


Indywidualna terapia elektrostymulacji logopedycznej

KATARZYNA WODECKAfizjoterapeutka, absolwentka wydziału fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, certyfikowany terapeuta NDT Bobath, metody Mulligana, PNF i FDM . Od 2008 roku pracuję z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, wadami genetycznymi, autystycznymi oraz innymi dysfunkcjami ruchu. Uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu rehabilitacji dziecięcej.

Telefon: 506 345 576


Trening uwagi słuchowej Metodą Alfreda Tomatisa

MARZANNA PRZYSTAŁOWSKA – jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie logopedii i neurologopedii oraz surdologopedą z dyplomem UMCS-u w Lublinie. Wspierając się na wieloletnich doświadczeniach zawodowych pomagam osobom niepełnosprawnym nabywać umiejętności komunikacyjne. Stymuluję rozwój kompetencji językowych dostosowując wymagania i metody pracy do indywidualnych potrzeb moich podopiecznych.

Telefon: 606 884 294


Grupowe zajęcia terapii zajęciowej

BEATA KOZAK – jestem Absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z zawodu jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą zajęciowym. Swoje wykształcenie poszerzam poprzez uczestnictwo w różnych kursach tj. Trening umiejętności społecznych, Terapia przez zabawę, Terapia Behawioralna, Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,  Terapii Ręki, Szkolenie VB – MAPP, Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka, Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, „Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?”, „Komunikacja z rodzicami i rodziną podopiecznych”, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Dobrego Startu, Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, liczne kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy. Doświadczenie nabyłam podczas pracy w Ośrodku – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, Przedszkolu Montessorii, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Terapii Titum, Szkole podstawowej „Kraina Uśmiechu, Szkole Specjalnej im. Unicef, wolontariatu na koloniach, w świetlicach, w Oratorium w Peru. W stowarzyszeniu prowadzę Trening Umiejętności Społecznych oraz Terapię przez zabawę. Zajęcia mają na celu ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, rozwijanie rozumienia siebie i innych, wzmacnianie poczucia wartości, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, nauka rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.  

Telefon: 691 820 629


Grupowe zajęcia muzykoterapii

BEATA KRASZEWSKA – BARTUSIK – jestem muzykiem instrumentalistą (Liceum Muzyczne w Krośnie w klasie fortepianu), magistrem wychowania muzycznego (WSP w Rzeszowie) oraz muzykoterapeutą (Akademia Muzyczna we Wrocławiu – podyplomowe dwuletnie studia na kierunku Muzykoterapia ). Od 1999 r. pracuję w Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie dla osób przewlekle psychicznie chorych na stanowisku muzykoterapeuty, współprowadzę Klub Wsparcia „Nie jesteś sam” dla osób przewlekle psychicznie chorych i ich rodzin z terenu miasta Rzeszowa, jestem współtwórcą i koordynatorem projektów Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Po prostu żyć” , „Czy mnie widzisz?” , „Czy mnie słyszysz?”, „JA jestem, TY jesteś, MY jesteśmy” dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć z muzykoterapii w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym Caritas w Wysokiej oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rzeszowie. Od 2009 r. prowadzę grupowe zajęcia z muzykoterapii w Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży TITUM.

Telefon: 662 255 353


Grupowe zajęcia dogoterapii

KATARZYNA CZERW – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym, kynoterapeuta (dogoterapeuta), trener profilaktyki pogryzień, terapeuta ręki. Zajęcia w towarzystwie psa prowadzę od ponad 8 lat m.in. w szkołach, przedszkolach oraz żłobkach. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo
w specjalistycznych kursach i szkoleniach np.:  kynoterapia jako metoda wspomagająca terapię i edukację dzieci
i młodzieży ze spektrum autyzmu, rally- o w terapii dzieci i młodzieży, terapia z psem dla dziecka z zaburzeniami
w zachowaniu, diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole, radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

Telefon: 570 268 575


Grupowe zajęcia karate/ Gry zespołowe

PIOTR RAMOT – stopień 2 Dan. Swoją przygodę ze sportem rozpocząłem w szkole podstawowej od piłki nożnej, gdzie uczęszczałem na treningi lokalne drużyny piłkarskiej. W 1998 roku rozpocząłem treningi Karate Oyama, a od 1999 roku Karate Tradycyjnego. Zaangażowanie i ciężka praca zaowocowały w 2005 roku, kiedy to zdobyłem czarny pas podczas Szkolenia Gasshuku w Krakowie. Do 2012 roku reprezentowałem AKT Rzeszów jako czynny zawodnik zdobywając medale na Mistrzostwach Polski . W 2007 roku zostałem licencjonowanym instruktorem karate tradycyjnego oraz rozpocząłem swoją przygodę trenerską w Akademii Karate w Rzeszowie. W 2009 roku uzyskałem dyplom magistra Wychowania Fizycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od wielu lat odnoszę sukcesy trenerskie z młodymi rzeszowskimi zawodnikami karate którzy co rok przywożą medale z najważniejszym imprez karate w Polsce i Europie, za co zostałem nagrodzony nagrodą Marszałka województwa podkarpackiego. Od 2013 roku nauczyciel Wychowania Fizycznego w Publicznym Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Tyczynie. Jestem zaangażowany w wiele projektów m.in. prowadzę zajęcia karate z osobami niepełnosprawnymi, niewidomymi, aktywizuję osoby starsze oraz prowadzę treningi karate w przedszkolach. W 2016 roku uzyskałem dyplom Trenera Karate Tradycyjnego. Od sierpnia 2016 jestem współwłaścicielem Akademii Sportu Chikara Rzeszów oraz Dyrektorem Sportowym Rzeszowskiego Klubu Karate Chikara. 

Telefon: 605 828 755


Grupowe zajęcia taneczne

AGNIESZKA LASOTA – jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ukończyłam 5 – letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunkach: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując ponad 20 lat w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Rzeszowie, dodatkowo w Stowarzyszeniu Titum prowadząc indywidualną terapię integracji sensorycznej. Kontynuuję swoją pracę z dziećmi jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie. Ciągle poszukuję inspiracji, nowych rozwiązań terapeutycznych, które służyłyby rozwijaniu osobistego potencjału podopiecznych. W tym celu odbyłam wiele szkoleń, spośród nich za najbardziej przydatne w mojej praktyce uważam: Trening umiejętności społeczno – emocjonalnych (TUS-E), Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna, III – stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym, kurs Integracji Sensorycznej, kurs Terapia Ręki, Metoda Dobrego Startu, Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka, Aktywne metody edukacyjne – ruch, muzyka, taniec, plastyka, teatr a także Ruch – ciało – umysł – letnie warsztaty Terapii Tańcem i Ruchem.

Telefon: 538 373 440


Grupowy trening umiejętności społecznych

BEATA KOZAK – jestem Absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z zawodu jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą zajęciowym. Swoje wykształcenie poszerzam poprzez uczestnictwo w różnych kursach tj. Trening umiejętności społecznych, Terapia przez zabawę, Terapia Behawioralna, Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,  Terapii Ręki, Szkolenie VB – MAPP, Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka, Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, „Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?”, „Komunikacja z rodzicami i rodziną podopiecznych”, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Dobrego Startu, Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, liczne kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy. Doświadczenie nabyłam podczas pracy w Ośrodku – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, Przedszkolu Montessorii, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Terapii Titum, Szkole podstawowej „Kraina Uśmiechu, Szkole Specjalnej im. Unicef, wolontariatu na koloniach, w świetlicach, w Oratorium w Peru. W stowarzyszeniu prowadzę Trening Umiejętności Społecznych oraz Terapię przez zabawę. Zajęcia mają na celu ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, rozwijanie rozumienia siebie i innych, wzmacnianie poczucia wartości, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, nauka rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.  

Telefon: 691 820 629


ALEKSANDRA BORCZ – jestem absolwentką wydziału pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego i psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyłam  studia podyplomowe z rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu i  Behawioralnej Analizy Stosowanej oraz  kursy Socjoterapii, Ruchu Rozwijającego. W kręgu moich zainteresowań  zawodowych jest psychologia rozwojowa dziecka.

Telefon: 504 470 613


ANNA PRZYSZLAK – jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończyłam studia magisterskie o specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza, a także licencjackie z Oligofrenopedagogiki. Następnie uczęszczałam na Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W 2019 roku skończyłam studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz podjęłam naukę na kierunku Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Uczestniczyłam w wielu kursach specjalistycznych, takich jak: Kurs Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia, warsztaty: „Metody Integracji w pracy z grupą”, Metoda Dobrego Startu, „Makaton – program rozwoju komunikacji” (1 i 2stopień), 1 i 2 stopień Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, 3 stopniowe szkolenie z Terapii Poznawczo – Behawioralnej, Terapia Bazalna 1 i 2 stopień. Ostatnio brałam udział w bardzo ciekawym szkoleniu dotyczącym Komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
i lubię to co robię.

Telefon: 601 191 086


Grupowa terapia przez zabawę

BEATA KOZAK – jestem Absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z zawodu jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą zajęciowym. Swoje wykształcenie poszerzam poprzez uczestnictwo w różnych kursach tj. Trening umiejętności społecznych, Terapia przez zabawę, Terapia Behawioralna, Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,  Terapii Ręki, Szkolenie VB – MAPP, Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka, Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, „Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?”, „Komunikacja z rodzicami i rodziną podopiecznych”, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Dobrego Startu, Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, liczne kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy. Doświadczenie nabyłam podczas pracy w Ośrodku – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, Przedszkolu Montessorii, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Terapii Titum, Szkole podstawowej „Kraina Uśmiechu, Szkole Specjalnej im. Unicef, wolontariatu na koloniach, w świetlicach, w Oratorium w Peru. W stowarzyszeniu prowadzę Trening Umiejętności Społecznych oraz Terapię przez zabawę. Zajęcia mają na celu ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, rozwijanie rozumienia siebie i innych, wzmacnianie poczucia wartości, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, nauka rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.  

Telefon: 691 820 629


ANNA PRZYSZLAK – jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończyłam studia magisterskie o specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza, a także licencjackie z Oligofrenopedagogiki. Następnie uczęszczałam na Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W 2019 roku skończyłam studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz podjęłam naukę na kierunku Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Uczestniczyłam w wielu kursach specjalistycznych, takich jak: Kurs Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia, warsztaty: „Metody Integracji w pracy z grupą”, Metoda Dobrego Startu, „Makaton – program rozwoju komunikacji” (1 i 2stopień), 1 i 2 stopień Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, 3 stopniowe szkolenie z Terapii Poznawczo – Behawioralnej, Terapia Bazalna 1 i 2 stopień. Ostatnio brałam udział w bardzo ciekawym szkoleniu dotyczącym Komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i lubię to co robię.

Telefon: 601 191 086


Grupowe zajęcia Metodą Dobrego Startu

ANNA PRZYSZLAK – jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończyłam studia magisterskie o specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza, a także licencjackie z Oligofrenopedagogiki. Następnie uczęszczałam na Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W 2019 roku skończyłam studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz podjęłam naukę na kierunku Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Uczestniczyłam w wielu kursach specjalistycznych, takich jak: Kurs Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia, warsztaty: „Metody Integracji w pracy z grupą”, Metoda Dobrego Startu, „Makaton – program rozwoju komunikacji” (1 i 2stopień), 1 i 2 stopień Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, 3 stopniowe szkolenie z Terapii Poznawczo – Behawioralnej, Terapia Bazalna 1 i 2 stopień. Ostatnio brałam udział w bardzo ciekawym szkoleniu dotyczącym Komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i lubię to co robię.

Telefon: 601 191 086


Grupowe zajęcia Metodą Weroniki Sherborne

AGNIESZKA LORENS –  z wykształcenia jestem nauczycielem. Ukończyłam 5 letnie studia magisterskie na Wydziale Socjologiczno – Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiadam również dyplom studiów podyplomowych tej samej uczelni na kierunku: Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Diagnozy i terapii osób z autyzmem oraz Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Staram się stale poszerzać swój zakres umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Do najważniejszych należą: Trzystopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Terapia Neurotaktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej, kurs instruktorski Masażu Shantala, Trening Umiejętności Społeczno – Emocjonalnych, Psychomotoryka, Diagnoza KORP. Pracuję w Przedszkolu Specjalnym oraz w Poradni Autyzmu. 

Telefon: 690 929 129


ANNA PRZYSZLAK – jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończyłam studia magisterskie o specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza, a także licencjackie z Oligofrenopedagogiki. Następnie uczęszczałam na Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W 2019 roku skończyłam studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz podjęłam naukę na kierunku Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Uczestniczyłam w wielu kursach specjalistycznych, takich jak: Kurs Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia, warsztaty: „Metody Integracji w pracy z grupą”, Metoda Dobrego Startu, „Makaton – program rozwoju komunikacji” (1 i 2stopień), 1 i 2 stopień Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, 3 stopniowe szkolenie z Terapii Poznawczo – Behawioralnej, Terapia Bazalna 1 i 2 stopień. Ostatnio brałam udział w bardzo ciekawym szkoleniu dotyczącym Komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i lubię to co robię.

Telefon: 601 191 086


Grupowe zajęcia sportowe

TOMASZ SZCZYGIELSKI – ukończyłem studia magisterskie na WSP w Rzeszowie, kierunek Wychowanie Fizyczne, specjalność: gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, oraz studia magisterskie na Wydziale Medycznym UR w Rzeszowie kierunek Fizjoterapia ponadto Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Uczestniczyłem w licznych kursach i szkoleniach między innymi: Instruktor w piłce siatkowej, Kurs masażu klasycznego I stopnia, Kurs masażu leczniczego II stopnia, Terapia ręki – I i II stopień, Zaopatrzenie ortopedyczne stosowane u dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego, Kurs Tapingu powięziowego TPl&TP2, Nowoczesne metody rehabilitacji z wykorzystaniem Happy Rehab oraz Treax Pads, Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka, szkolenie Viofor JPS System, szkolenie z zakresu biostymulacji laserowej i magnetoterapii w medycynie, Etapy rozwoju w życiu rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Telefon: 721 164 773


Małe warsztaty terapii zajęciowej

Teresa Smyk – terapeuta zajęciowy – Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Warszawa Konstancin Jeziorna, Pielęgniarka – Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Kierunek Pielęgniarstwo. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Od ponad  20 lat pracuję w Warsztacie Terapii Zajęciowej. W Stowarzyszeniu TITUM prowadzę Małe Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ukończone kursy i szkolenia: Kurs I stopnia dla terapeutów zajęciowych zatrudnionych w WTZ, Terapia zajęciowa – bank pomysłów z elementami treningu umiejętności społecznych, Trudne przypadki w terapii zajęciowej -Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie, Praca z osobą autystyczną i jego rodziną, Diagnoza potrzeb zdrowotnych, Seksualność osób niepełnosprawnych, Profilaktyka przemocy, Kurs języka migowego, Praca i komunikacja z osoba zaburzoną psychicznie, z jej rodziną i otoczeniem, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Środowiskowa opieka psychiatryczna, Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia, Depresja i zaburzenia schizofreniczne, Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Profilaktyka i terapia, Kurs masażu leczniczego i sportowego, Kurs wychowawcy wypoczynku, Kurs kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych, Kurs kierownika wypoczynku.

Telefon: 609 313 233