TERAPEUCI CENTRUM TERAPII TITUM

Indywidualna terapia zajęciowa i pedagogiczna

KAROLINA MAŁEK – jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam studia na kierunkach Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz Nauki o rodzinie specjalność terapia zajęciowa. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunkach Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia, edukacja. Stale poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach
i konferencjach. Doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami zdobywam prowadząc zajęcia  w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Kraina Uśmiechu” oraz prowadząc zajęcia indywidualnej terapii zajęciowej i pedagogicznej, a także zajęcia grupowej terapii zajęciowej w Stowarzyszeniu TITUM. Pracuję z dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Downa, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem dziecięcym
oraz z innymi zaburzeniami rozwoju.

Kontakt:

Telefon: 505 769 523

Email: karolina0392@gmail.com


ALEKSANDRA MOTYL –  wykształcenie wyższe magisterskie, dyplom uzyskałam w WSP
w Krakowie na Wydziale Humanistycznym, w zakresie pedagogiki specjalnej, ze specjalnością: rewalidacja upośledzonych umysłowo. Ukończyłam studia podyplomowe w WSP w Rzeszowie na kierunku Terapia Pedagogiczna. Ponadto ukończyłam kilkanaście warsztatów i kursów z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi wymagających specjalnych oddziaływań pedagogicznych i rewalidacyjnych. Za najbardziej cenne w mojej pracy uważam: kursy z Terapii ręki, Pedagogikę Zabawy „Klauza” w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo oraz kurs prezentujący aktywizujące metody pracy z grupą „Klauza”, warsztaty z zakresu pracy z dziećmi autystycznymi, między innymi: „Problemy terapii dzieci z autyzmem”, „Edukacja dzieci z autyzmem”, „Metody Ułatwionej Komunikacji”, „Terapia behawioralna dzieci autystycznych”, „Alternatywne metody komunikowania się”, „Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych metodą W. Sherborne, oraz wiele innych. Jestem nauczycielem dyplomowanym z 37 letnim stażem w zawodzie pedagoga specjalnego. W Stowarzyszeniu „TITUM” prowadzę indywidualną terapię zajęciową i pedagogiczną od początku jego działalności.

Kontakt:

Telefon: 660 464 775

Email: olamotyl5@op.pl


BEATA REGULSKA – z wykształcenia jestem pedagogiem. Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Posiadam również dwa dyplomy studiów podyplomowych tej samej uczelni na kierunkach: Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz Terapia pedagogiczna. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach rozwojowych.  Jestem certyfikowanym terapeutą: Strukturalnej Metody do nauki czytania
i pisania, Terapii taktylnej, Terapii ręki oraz instruktorem Masażu Shantala. Swój warsztat zawodowy staram się na bieżąco wzbogacać poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach.

Kontakt:

Telefon: 517 170 302

Email: regulska.beata@gmail.com


MONIKA SZOSTEK – z wykształcenia jestem nauczycielem oraz terapeutą zajęciowym. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunkach terapia zajęciowa
i pedagogika resocjalizacyjna. Posiadam także ukończone studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Pracuję w przedszkolu, prowadzę także zajęcia socjoterapeutyczne w szkole podstawowej. W stowarzyszeniu TITUM prowadzę indywidualne zajęcia z terapii zajęciowej i pedagogicznej. Pracuję z dziećmi z autyzmem, Zespołem Downa oraz innymi niepełnosprawnościami.

Kontakt:

Telefon: 667 340 786

E-mail: monikaszostek8@wp.pl


KATARZYNA WELC – Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN
w Krakowie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: terapii pedagogicznej, resocjalizacji i oligofrenopedagogiki oraz wiele szkoleń i kursów.  Nadal systematycznie zdobywa i uzupełnia swoją wiedze
i wykorzystuje w pracy terapeutycznej. Podczas zajęć z dziećmi wykorzystuje różnorodne metody i techniki m.in.: Terapię Ręki, metodę Marianny i Christophera Knill opartą na Programach Aktywności, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodę Dobrego Startu Marii Bogdanowicz, elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, elementy Integracji Sensorycznej (SI) , Stymulację Polisensoryczną itp. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe.  W Stowarzyszeniu TITUM pracuje
z dziećmi od początku jego działalności.

Kontakt:

Telefon: 668 126 177

Email: k.welc@interia.pl


MARIUSZ ZAWIERUCHA –  pedagog specjalny, terapeuta osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju a także terapeuta WWR (Wczesnego Wspomagania Rozwoju). Ukończył edukację
i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukację i rehabilitację osób
z autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz edukację wczesnoszkolną
i przedszkolną. Obecnie realizuje szkolenia specjalistyczne dla osób ubiegających się tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego. W Titum pracuję również w poradni wczesnego wspomagania rozwoju (WWR).

Kontakt:

Telefon: 605 080 602

Email: mariusz12x@gmail.com

 

Indywidualna terapia logopedyczna i neurologopedyczna

MAŁGORZATA DELMANOWICZ – ukończyłam studia magisterskie na UMCS w Lublinie
o kierunku oligotyflopedagogika oraz studia podyplomowe o kierunku Logopedia Korekcyjna i Neurologopedia. Stale podnoszę swoje kompetencje poprzez współpracę z różnymi specjalistami pracując zespołowo,  także uczestnicząc w specjalistycznych warsztatach, szkoleniach, konferencjach. Terapia przeze mnie prowadzona jest funkcjonalna, jej celem jest satysfakcjonująca komunikacja pacjenta z otoczeniem. Prowadzę terapię neurologopedyczną: z osobami z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym, znacznym
i głębokim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z wrodzonymi wadami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, dyzartrią, osobami ze spektrum autyzmu, a  także mającymi problemy z pobieraniem pokarmu.

Kontakt:

Telefon: 697 973 691

Email: edmosia@interia.pl


MONIKA INGLOT – neurologopeda, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie
oraz UMSC w Lublinie. Uczestnik licznych konferencji, warsztatów, szkoleń i certyfikowanych kursów. Posiadam przygotowanie do prowadzenia terapii zaburzeń mowy związanych z wadami genetycznymi, rozwojowymi i neurodegeneracyjnymi. Pracuję elementami techniki wg S. Masgutowej w zakresie integracji odruchów ustno-twarzowych i terapii neurotaktylnej oraz zaburzeń funkcji oralnych i dysfagii w świetle metody NDT Bobatch. Ukończyłam kurs w zakresie Kinezjotapingu, Integracji Sensorycznej, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej a także jestem w trakcie uzyskania certyfikatu skali oceny zachowania noworodka NBAS. Zdobytą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe wykorzystuję w codziennej pracy wspierając opieką neurologopedyczną rozwój noworodków i wcześniaków na oddziale neonatologicznym, prowadząc terapię dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz osób dorosłych w Ośrodku Rehabilitacyjnym. Swoją pracę wykonuję z pasją, traktuję jako powołanie oraz ciągłe wyzwanie.

Kontakt:

Telefon: 609 346 003

Email: inglotmonica@gmail.com


JOANNA KLUCZNIAK – neurologopeda. Ukończyłam studia magisterskie o specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz podyplomowe studia logopedyczne i neurologopedyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiadam również tytuł terapeuty zajęciowego. Pracuję w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Poradni Logopedycznej. Na bieżąco uczestniczę w licznych kursach i szkoleniach, podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje. Prowadzę terapię neurologopedyczną dzieci i młodzieży: z całościowymi zaburzeniami rozwoju, upośledzeniem umysłowym, zespołami genetycznymi, z alalią, afazją dziecięcą
oraz z opóźnionym rozwojem mowy.

Kontakt:

Telefon: 788 005 880

Email: joanna.kluczniak@onet.eu


ANETA LEW – KORALEWICZ – neurologopeda, pedagog, analityk zachowania. Ukończyłam psychoprofilaktykę społeczną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz studia podyplomowe z logopedii, neurologopedii oraz stosowanej analizy zachowania. Brałam udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Od 10 lat prowadzę terapię dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, opracowuję indywidualne programy terapeutyczne na podstawie diagnozy funkcjonalnej. W Titum pracuję z dziećmi z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, alalią, afazją dziecięcą, oligofazją i opóźnionym rozwojem mowy.

Kontakt:

Telefon: 510 279 058

Email: aneta.lew@interia.pl


EWA ŁOBAZA – z wykształcenia jestem neurologopedą i oligofrenopedagogiem. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku wychowanie przedszkolne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach oraz studia podyplomowe w zakresie: logopedii korekcyjnej, neurologopedii i oligofrenopedagogiki. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach. Pracuję z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami, z wrodzonymi wadami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem mowy.

Kontakt:

Telefon: 663 088 607

Email: ewa.lobaza@onet.eu


MARZANNA PRZYSTAŁOWSKA – jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie logopedii i neurologopedii oraz surdologopedą z dyplomem UMCS-u w Lublinie. Wspierając się na wieloletnich doświadczeniach zawodowych pomagam osobom niepełnosprawnym nabywać umiejętności komunikacyjne. Stymuluję rozwój kompetencji językowych dostosowując wymagania i metody pracy do indywidualnych potrzeb moich podopiecznych.

Kontakt:

Telefon: 606 884 294

Email: marzanna.przystalowska@gmail.com


BARBARA SZPIRAK – DEC – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, podyplomowych studiów logopedycznych i neurologopedycznych na UMCS w Lublinie. Pracuję w poradni logopedycznej oraz stowarzyszeniach m.in. z pacjentami ze schorzeniami genetycznymi, neurologicznymi, neurodegeneracyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyłam liczne szkolenia, warsztaty, kursy. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, by móc prowadzić jak najefektywniejszą terapię, zmierzającą do uzyskania szeroko pojętej komunikacji pacjenta z otoczeniem. Praca jest moją pasją, a sukcesy pacjentów moimi.

Kontakt:

Tel. 784 097 477

E-mail: bszpirak@gmail.com


TERESA WIKTOR – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, UMCS
w Lublinie i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagog, nauczyciel nauczania zintegrowanego, oligofrenopedagog, neurologopeda, wykładowca. Swoją wiedzę pogłębiam uczestnicząc
w profesjonalnych, specjalistycznych szkoleniach i konferencjach naukowych. W swojej pracy wykorzystuję elementy terapii neurotaktylnej, ocenę dysfagii dziecięcej oraz zaburzeń funkcji oralnych według metody NDT Bobath. Jestem certyfikowanym terapeutą EEG –Biofeedback
I i II stopnia. Długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi zdobyłam pracując jako nauczyciel w szkole podstawowej oraz jako neurologopeda w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Formy i metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Diagnozuję i prowadzę terapię z trudnościami szkolnymi, z opóźnionym rozwojem mowy czynnej i biernej o różnej etiologii (zespoły genetyczne, autyzm) dysleksją, z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi, Zespołem Downa, zaburzeniami komunikacji . W pracy terapeutycznej umiejętnie łączę interdyscyplinarna wiedzę, długoletnie doświadczenie
oraz holistyczne podejście do pacjenta. Wypracowałam własny indywidualny styl pracy, który przekłada się na sukces terapeutyczny pacjentów i atrakcyjność terapii.

Kontakt:

Telefon: 606 975 354

Email: teresa.wiktor@wp.pl


DOMINIKA CYPRYS- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność opiekuńczo- wychowawcza. Ukończyłam liczne studia podyplomowe: logopedię, edukację wczesnoszkolną i przedszkolną, oligofrenopedagogikę – edukację i rewalidację osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także rewalidację i edukację osób ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Obecnie wzbogacam swoją wiedzę na psychologicznych studiach magisterskich o specjalności: psychologia dzieci, młodzieży i rodziny oraz uczestniczę w licznych szkoleniach i kursach. Na co dzień pracuję jako nauczyciel, rewalidator oraz logopeda.

Kontakt:

Telefon: 730 698 569

Email: dominikacyprys@wp.pl


Indywidualna terapia biofeedback

ALEKSANDRA DUDA – psycholog, doktorantka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu psychologii rozwojowej, certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback, ukończyłam szkolenie certyfikujące I i II stopnia EEG i QEEG. Swój warsztat pracy wzbogacam szkoleniami i kursami z zakresu psychologii rozwojowej.

Kontakt:

Telefon: 691 023 540

Email: aleksaandra.duda@gmail.com


MAGDALENA KOBYLARZ – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, ukończyłam logopedię i neurologopedię. Jestem certyfikowanym neuroterapeutą I i II stopnia Biofeedback, przeszłam szkolenie EEG dla neuroterapeutów, posiadam certyfikat terapeuty metody neuromodulacji – tDCS. Prowadzę terapię przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej tDCs, zwanej inaczej mikropolaryzacją dzieci i młodzieży. Terapia ma swoje zastosowanie w neurorehabilitacji chorych, zarówno z uszkodzeniami mózgowia, jak również z różnymi dysfunkcjami neurologicznymi. Mikropolaryzacji można poddawać korę przedczołową, wzrokową, somatosensoryczną i ruchową, dzięki czemu wpływa ona na funkcje: ruchowe, poznawcze, percepcyjne, a także umożliwia i znacznie przyspiesza efektywną rehabilitację pacjentów neurologicznych. Pracuje na sprzęcie DC PLus StarStim TCS system wielokanałowy do stymulacji tDCS.

Kontakt:

Telefon: 696 821 592

Email: mkobylarz@poczta.onet.pl


TERESA WIKTOR – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, UMCS w Lublinie i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagog, nauczyciel nauczania zintegrowanego, oligofrenopedagog, neurologopeda, wykładowca. Swoja wiedzę pogłębiam uczestnicząc w profesjonalnych, specjalistycznych szkoleniach i konferencjach naukowych. W swojej pracy wykorzystuję elementy terapii neurotaktylnej, ocenę dysfagii dziecięcej oraz zaburzeń funkcji oralnych według metody NDT Bobath. Jestem certyfikowanym terapeutą EEG –Biofeedback I i II stopnia. Długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi zdobyłam pracując jako nauczyciel w szkole podstawowej oraz jako neurologopeda w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Formy i metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Diagnozuję i prowadzę terapię z trudnościami szkolnymi, z opóźnionym rozwojem mowy czynnej i biernej o różnej etiologii (zespoły genetyczne, autyzm) dysleksją, z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi, Zespołem Downa, zaburzeniami komunikacji . W pracy terapeutycznej umiejętnie łączę interdyscyplinarna wiedzę, długoletnie doświadczenie oraz holistyczne podejście do pacjenta. Wypracowałam własny indywidualny styl pracy, który przekłada się na sukces terapeutyczny pacjentów i atrakcyjność terapii.

Kontakt:

Telefon: 606 975 354

Email: teresa.wiktor@wp.pl


Indywidualna terapia metodą Castillo Moralesa

MAŁGORZATA IWIŃŚKA – GOTKOWSKA – neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, certyfikowany terapeuta koncepcji Castillo Moralesa. Wieloletnie doświadczenie w terapii wcześniaków, niemowląt , dzieci oraz dorosłych z takimi zaburzeniami jak: hipotonia mięśni w Zespole Downa , w syndromie Prader – Willi, syndromach genetycznych, zaburzeniach ustno- twarzowych, w chorobach neurologicznych, porażeniu nerwu twarzowego, syndromie Moebiusa , rozszczepach wargi, szczęki i podniebienia oraz sekwencja Pierre – Robin, oraz sukcesy w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym, urazami czaszkowo- mózgowymi, niedowładami obwodowymi, przepukliną rdzeniowo – oponowe, chorobach nerwowo- mięśniowych, opóźnieniu rozwoju sensomotorycznego oraz zaburzeniach Centralnego Układu nerwowego . Podstawowym celem terapii jest dla mnie poszerzenie możliwości komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej, wspomaganie rozwoju spostrzegania np. słyszenia , widzenia i czucia, regulacja napięcia mięśniowego , uaktywnienie i regulacja funkcji ustno-twarzowych (normalizacja ssania, połykania, żucia, ślinienia się , niedomykania ust, zaburzeń oddychania, artykulacji oraz mimiki) , wspieranie i motywowanie do samodzielności w jedzeniu i piciu, poruszaniu się, zabawie oraz komunikowaniu się.

Kontakt:

Telefon: 609 127 559

Email: gotkosia@poczta.fm


Indywidualna terapia metodą Padovan

MAŁGORZATA IWIŃŚKA – GOTKOWSKA – neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, certyfikowany terapeuta koncepcji Castillo Moralesa. Wieloletnie doświadczenie w terapii wcześniaków, niemowląt , dzieci oraz dorosłych z takimi zaburzeniami jak: hipotonia mięśni w Zespole Downa , w syndromie Prader – Willi, syndromach genetycznych, zaburzeniach ustno- twarzowych, w chorobach neurologicznych, porażeniu nerwu twarzowego, syndromie Moebiusa , rozszczepach wargi, szczęki i podniebienia oraz sekwencja Pierre – Robin, oraz sukcesy w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym, urazami czaszkowo- mózgowymi, niedowładami obwodowymi, przepukliną rdzeniowo – oponowe, chorobach nerwowo- mięśniowych, opóźnieniu rozwoju sensomotorycznego oraz zaburzeniach Centralnego Układu nerwowego . Podstawowym celem terapii jest dla mnie poszerzenie możliwości komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej, wspomaganie rozwoju spostrzegania np. słyszenia , widzenia i czucia, regulacja napięcia mięśniowego , uaktywnienie i regulacja funkcji ustno-twarzowych (normalizacja ssania, połykania, żucia, ślinienia się , niedomykania ust, zaburzeń oddychania, artykulacji oraz mimiki) , wspieranie i motywowanie do samodzielności w jedzeniu i piciu, poruszaniu się, zabawie oraz komunikowaniu się.

Kontakt:

Telefon: 609 127 559

Email: gotkosia@poczta.fm


Indywidualna terapia psychologiczna

KAMILA AUGUSTYNIAK – ukończyła psychologię o specjalności psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum oraz studium pedagogiczne w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji.

Kontakt:

Telefon: 530 862 379

Email: k_kuzniar@yahoo.co.uk


MAGDALENA HADAJ –  ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, oraz podyplomowe studia z zakresu pedagogiki również na UMCS. Doświadczenie zdobywałam pracując w świetlicy środowiskowej, szkole podstawowej, gimnazjum, poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu, poradni rodzinnej. Wspieram rodziny znajdujące się w obliczu kryzysu spowodowanego chorobą, rozwodem,  rozłąką i innymi sytuacjami trudnymi. Pomagam rodzicom odszukać i zrozumieć przyczyny zachowania ich dzieci. Organizuję w Rzeszowie cykliczne, bezpłatne spotkania dla rodziców, podczas których dzielimy się wiedzą, doświadczeniem, refleksjami. Wierzę, że człowiek stworzony został do relacji. Ufam dzieciom i ich kompetencjom, towarzyszę i wspieram je w rozwoju. Zarówno jako psychologowi, jak i rodzicowi, bliska jest mi filozofia Rodzicielstwa Bliskości oraz Porozumienia Bez Przemocy (NVC). Moja rola towarzyszenia oznacza, że nie wchodzę w rolę doradcy, oceniającego. Wierzę, że każdy z nas ma własną ścieżkę życia i własne buty, które go przez tę ścieżkę poprowadzą. Pomagam dobrać odpowiedni rozmiar. Prowadzę stronę internetową: magdalena.hadaj.pl 

Kontakt:

Telefon: 721 334 126

Email: magdalenahadaj@gmail.com


MONIKA KIECA – BIALIK – Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ponadto posiadam kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz przygotowania pedagogicznego. Od 15 lat pracuję w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem głębokim oraz znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami. Przez cały czas podwyższam swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Ukończyłam m.in.: 3- stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej, 2- stopniowe szkolenie z terapii ręki, terapii niedyrektywnej, 2- stopniowe z terapii bazalnej. W ostatnim czasie brałam udział w szkoleniu z Metody Kids Skills – Dam Radę! oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopień. Zdobyta wiedza pozwala mi na realizację zadań wychowawczych i edukacyjnych, poprzez dobieranie odpowiednich form i metod do celów zajęć oraz indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. 

Kontakt:

Telefon: 506 942 117

Email: mkieca@vp.pl


AGNIESZKA LORENTZ – W 1995 roku ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jestem trenerem metody wideotreningu komunikacji Video Interaction Training Certyfikat VIT-29 2001r, ukończyłam wiele szkoleń o tematyce pomocy rodzinie i dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi, 4-letni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w Wojewódzkim Szpitalu nr 2 w Rzeszowie, od wielu lat pracuję w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS w Rzeszowie.

Kontakt:

Telefon: 504 285 152

Email: alorentz@wp.pl


SABINA MARTYNUSKA – jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu psychoterapii, edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, kurs przygotowania pedagogicznego, a także liczne szkolenia specjalistyczne związane z terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi. Moje doświadczenie zawodowe oparte jest o wieloletnią pracę w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym PSOUU, Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia Szczęśliwy Dom, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Ośrodku Wczesnej Interwencji.

Kontakt:

Telefon: 509 356 854

Email: sabinabo@poczta.onet.pl


JOANNA SOKOŁOWSKA – JACHYRA – ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalność: psychologia kliniczna), kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, 4- letnie całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT Warszawa) oraz studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Trener programu Chronimy Dzieci oraz  Programu Wzmacniania Rodziny. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością zdobywałam w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym.
W Stowarzyszeniu prowadzę dwie formy wsparcia: terapię psychologiczną oraz terapię poznawczo-behawioralną.

Kontakt:

Telefon: 510 748 620

Email: joanna.jachyra@gmail.com


JADWIGA ZIEMBA – ukończyłam psychologię o specjalności neuropsychologia i psychologia kliniczna na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, studium pedagogiczne w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych.

Kontakt:

Telefon: 663 929 099

Email: jadwiga_ziemba@op.pl


Indywidualna terapia integracji sensorycznej

KATARZYNA DOMARADZKA – jestem oligofrenopedagogiem i terapeutą integracji sensorycznej. Posiadam kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej (nr certyfikatu 1599). Od 12 lat prowadzę zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym, a od 5 lat zajęcia integracji sensorycznej. Jestem absolwentką Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego oraz Terapii Pedagogicznej. Prowadziłam zajęcia adaptacyjne w przedszkolu. Ukończyłam szereg różnorodnych kursów i szkoleń, w tym Terapię Behawioralną, Terapię Taktylną, Masaż Shantala, Kinezjologię Edukacyjną, Terapię Ręki, Metodę Dobrego Startu, Makaton i wiele innych wzbogacających warsztat pracy form doskonalenia zawodowego.

Kontakt:

Telefon: 608 414 723

Email: kdomaradzka85@gmail.com


LUCYNA GIERLICKA– absolwentka wydziału Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyłam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, NDT Bobath. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in.: Tkanki Miękkie w Pediatrii, Terapia Ręki, Kinesiologytaping I°, II° oraz w pediatrii, Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Wczesna Interwencja, PNF , PNF w skoliozach, Neurorozwojowa Diagnoza i Terapia Dzieci z Lekkimi Zaburzeniami Sensorycznymi i Posturalno-motorycznymi, Trening Widzenia, Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kontakt:

Telefon: 609 696 169

Email: gierlicka@wp.pl


KATARZYNA KAWALEC – absolwentka Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapii. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia między innymi: Kurs Podstawowy Koncepcji PNF; Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona; Praca z oddechem i ciałem. Programy Aktywności M. i CH. Knillów; Terapia Manualna – zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń; Kinesiology Taping – kurs podstawowy i rozszerzony oraz plastrowanie dynamiczne w pediatrii; Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa pierwszy, drugi i trzeci rok życia; Terapia Neurotaktylna; Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rzeszowie, Zakładzie Opieki Leczniczej w Rzeszowie, ZOZ-ie Nr 2 w Rzeszowie (Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Wad Postawy, Ośrodku Wczesnej Interwencji). W Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM pracuję z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Kontakt:

Telefon: 604 680 133

Email: kasia.kawalec3@wp.pl


MARIA PIĄTEK – jestem pedagogiem – logopedą. Na co dzień pracuję z dziećmi  – przygotowuję je do podjęcia nauki w szkole. Jestem również logopedą, Terapeutą Integracji Sensorycznej, pedagogiem specjalnym. Ukończyłam także kurs kwalifikacyjny z terapii  pedagogicznej. Posiadana wiedza pozwala mi umiejętnie pomagać dzieciom w pokonywaniu trudności rozwojowych. Mam świadomość tego, że wiele z nich  przeżywa trudne chwile z powodu braku umiejętności, które posiadają ich rówieśnicy. Ogromną pasją jest Logopedia i  Integracja Sensoryczna  – połączenie tych dziedzin daje możliwość skutecznego pomagania dzieciom w sposób dla nich atrakcyjny, angażujący wiele zmysłów, realizowany w formie zabawy. Mam to szczęście, że otaczają mnie wyjątkowi ludzie, a doświadczenia życiowe  ukształtowały  mnie w taki sposób gdzie najwyższą wartością jest: życie, zdrowie, poczucie obowiązku
i odpowiedzialności, uczciwość.  Spotykane osoby pomagają mi zrozumieć co tak naprawdę jest ważne,  nierzadko uczą pokory, ale najczęściej dają radość.

Kontakt:

Telefon: 604 663 518

Email: bzyk08@interia.pl


KAROLINA TYCZYŃSKA – jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale Fizjoterapia. Od początku swojej kariery zawodowej pracowałam z dziećmi, dlatego też aby efektywnie pomagać swoim małym podopiecznym ukończyłam szereg kursów m.in Terapię i Diagnozę zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej, terapię wad postawy FITS, PNF Podstawowy i Rozwijający, Kinesiotaping, NDT Bobath dla Dorosłych. W Stowarzyszeniu Titum jestem terapeutą Integracji Sensorycznej.

Kontakt:

tel. 511-448-100

Email: kontakt@medisens.pl


 TOMASZ TYCZYŃSKI – jestem fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej. Od początku swojej kariery zawodowej pracuję z dziećmi. Już w czasie studiów zetknąłem się z chorymi dziećmi udzielając się jako wolontariusz w Podkarpackim Hospicjum Dziecięcym. Po ukończeniu studiów uczestniczyłem w licznych kursach, warsztatach i stażach terapeutycznych zdobywając wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną w usprawnianiu  najmłodszych. Były to między innymi Terapia Integracji Sensorycznej, PNF, metoda Nauczania Kierowanego – Peto jak również liczne kursy specjalizujące dla terapeutów integracji sensorycznej z zakresu diagnozy zaburzeń i stymulacji  układu  nerwowego. Prowadzę również terapię czaszkowo – krzyżową (cranio – sacralną) i trening słuchowy metodą Tomatisa.

Kontakt:

tel. 797 384 282

Email: tomektyczka@gmail.com


MARTA WŁOCH – ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki uprawniający do pracy z dziećmi z wadą słuchu. Odbyłam dwustopniowy kurs kwalifikacyjny na terapeutę integracji sensorycznej uzyskując certyfikat (nr 409) wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Posiadam uprawnienia do diagnozowania, planowania oraz prowadzenia terapii SI. Na co dzień pracuję jako nauczyciel dyplomowany z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Posiadam również doświadczenie w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim. W Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM pracuję jako terapeuta SI. Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą przejawiającą dysfunkcje w zakresie przetwarzania sensorycznego. W pracy nauczyciela-terapeuty wykorzystuję wiedzę zdobytą podczas licznych kursów, szkoleń, warsztatów m.in.: Zastosowanie Integracji Sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia, Makaton, szkolenie podstawowe -znaki manualne i symbole, Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, Wydobyć geniusza z dziecka – alternatywne metody pracy z dzieckiem z ADHD, Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopień, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia, Terapia ręki, Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych? Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – sposoby zapobiegania i rodzaje terapii.

Kontakt:

Telefon: 668 507 022

Email: vxz@op.pl


ADRIANNA ZDUŃ – ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wiedzę poszerzam uczestnicząc w kursach i warsztatach z zakresu rehabilitacji oraz integracji sensorycznej. W Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM prowadzę zajęcia z rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej. Pracuję z dziećmi z opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem.

Kontakt:

Telefon: 510 057 734

Email: adrianna.zdun@gmail.com


Indywiudalna rehabilitacja ruchowa + viofor

AGNIESZKA BOBER – fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta metody Vojty. Pracowałam w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Rzeszowie. Obecnie pracuję w Ośrodku Wczesnej Interwencji w ZOZ nr 1 w Rzeszowie. Od kilku lat pracuję jako fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM. Specjalizuję się w terapii dzieci: – z zaburzeniami rozwoju, – mózgowym porażeniem dziecięcym, – wcześniaków, – z wadami genetycznymi. Prowadzę również gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy.

Kontakt:

Telefon: 607 453 473

Email: aga.bob11@gmail.com


AGNIESZKA GOCLAN – fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta metody Vojty. Ukończyłam kierunek fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, z dysfunkcjami ruchu, wadami genetycznymi oraz autyzmem. Prowadzę również gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy. Pracuję jako fizjoterapeutka w Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci w Rzeszowie oraz w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”.

Kontakt:

Telefon: 784 028 550

Email: agoclan@onet.pl


PAULINA KRET – fizjoterapeutka, absolwentka wydziału fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zdobyte doświadczenie zawodowe oraz wiedza ukierunkowały mnie na pracę z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami ruchu, wadami postawy oraz zaburzeniami neurologicznymi. W pracy w Stowarzyszeniu Titum wykorzystuję wiedzę ze specjalistycznych kursów z zakresu tkanek miękkich oraz korekcji wad postawy.

Kontakt:

Telefon: 694 754 180

Email: paula.n@vp.pl


EWA STANEK – magister fizjoterapii, certyfikowany terapeuta metody NDT Bobath oraz PNF. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Rzeszowie, od kilku lat związana zawodowo również ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM. Pracuje z dziećmi uszkodzonymi neurologicznie, z wadami genetycznymi oraz z innymi dysfunkcjami ruchu.

Kontakt:

Telefon: 510 334 657

Email: stanek.ewa@interia.eu


JADWIGA ŚWIĄDER – mgr fizjoterapii, zajmuję się rehabilitacją dzieci z zaburzeniami rozwojowym. Jestem terapeutą Ndt Bobath ale również terapeutą masażu Shantali oraz terapeutą MNRI czyli terapii wg Swietłany Masgutowej. W swojej pracy łączę różne metody, które mogą pomóc przy torowaniu prawidłowego wzorca ruchowego. Praca z dziećmi nakierunkowana jest na wszechstronne działanie – nie tylko na wzorce ruchowe, ale również na prawidłową reakcję odruchów oraz prawidłowe działanie narządów zmysłu, które poprawiają somatognozję oraz uczą selektywności ruchowej.

Kontakt:

Telefon: 609 609 254

Email: dziuska75@o2.pl


KATARZYNA WODECKA – fizjoterapeutka, absolwentka wydziału fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, certyfikowany terapeuta NDT Bobath, metody Mulligana, PNF i FDM . Od 2008 roku pracuję z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, wadami genetycznymi, autystycznymi oraz innymi dysfunkcjami ruchu. Uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu rehabilitacji dziecięcej.

Kontakt:

Telefon: 506 345 576

Email: kasia.wodecka@o2.pl


MARIUSZ WODECKI – fizjoterapeuta, ukończyłem studia na Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Masażysta, ukończyłem 2 letnia Szkołę Policealną Integracyjną Masażu Leczniczego w Krakowie. W stowarzyszeniu Titum prowadzę zajęcia rehabilitacji ruchowej z dziećmi z zespołem Downa, opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem. Posiadam także wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi. Zdobywam wiedzę oraz doświadczenie uczestnicząc w wielu specjalistycznych kursach oraz szkoleniach z zakresu rehabilitacji PNF – kurs podstawowy i rozwijający, NDT Bobath dla dorosłych, Terapia Manualna, Kinezjotaping, masaż Shantala, Anatomy Trains in Structurte & Function, Terapia mięśniowo powięziowych punktów spustowych, Integracja blizn z siecią powięziową. Uczestniczyłem również w turnusach rehabilitacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi.

Kontakt:

Telefon: 793 419 668

Email: mariusz.wodecki1@wp.pl


ADRIANNA ZDUŃ – ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wiedzę poszerzam uczestnicząc w kursach i warsztatach z zakresu rehabilitacji oraz integracji sensorycznej. W Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM prowadzę zajęcia z rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej. Pracuję z dziećmi z opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem.

Kontakt:

Telefon: 510 057 734

Email: adrianna.zdun@gmail.com


ANNA DMITRZAK – jestem absolwentką fizjoterapii na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz certyfikowanym terapeutą koncepcji NDT Bobath i PNF. W swojej pracy korzystam również z wiedzy zdobytej na kursach terapii tkanek miękkich, łącząc te różne metody adekwatnie do potrzeb dziecka. Kwalifikacje ciągle poszerzam uczestnicząc w kursach, warsztatach i konferencjach o tematyce pediatrycznej. Pracuję z niemowlętami i dziećmi starszymi z zaburzeniami neurologicznymi, chorobami genetycznymi i metabolicznymi oraz z innymi dysfunkcjami rozwojowymi.
 
Kontakt:
Telefon: 607 276 744
 

Indywiudalna terapia masażem

MARIUSZ WODECKI – fizjoterapeuta, ukończyłem studia na Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Masażysta, ukończyłem 2 letnia Szkołę Policealną Integracyjną Masażu Leczniczego w Krakowie. W stowarzyszeniu Titum pracuję jako fizjoterapeuta oraz masażysta z dziećmi z zespołem Downa , opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem. Zdobywam wiedzę oraz doświadczenie uczestnicząc w wielu specjalistycznych kursach oraz szkoleniach z zakresu rehabilitacji i masażu.

Kontakt:

Telefon: 793 419 668

Email: mariusz.wodecki1@wp.pl


Indywidualne zajęcia hipoterapii

Indywidualna terapia wzroku

AGATA BOCHEŃSKA – wykształcenie wyższe podyplomowe – optometrysta NO 07302- terapeuta widzenia. Pediatrycznej terapii widzenia i neurooptometrii uczyłam się między innymi na renomowanych specjalistycznych kursach prowadzonych przez prof.WC Maples, OD,MS -Profesor Okolahoma College of Optometry. Swoją wiedzę stale poszerzam uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach i warsztatach w kraju i zagranicą. Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Członkiem Polskiego Towarzystwa Kontaktologicznego. Współpracuję z Polskim Związkiem Niewidomych Oddział Podkarpacki, Stowarzyszeniem TITUM, Poradniami Okulistycznymi, Ośrodkami Rehabilitacji i Fizjoterapii oraz z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi. Prowadzę pomiary parametrów układu wzrokowego w zakresie wad refrakcji obejmujące diagnostykę i korekcję wad wzroku. Badania uwzględniają proces widzenia m.in: zez ukryty, jawny, porażenny, widzenie obuoczne oraz dwuoczne, sprawność akomodacji i konwergencji, widzenie przestrzenne, widzenie barwne, zaburzenia ruchomości gałek ocznych, zaburzenia percepcji i orientacji wzrokowej. Prowadzę indywidualną terapię widzenia opartą na optometrii behawioralnej – trening wzrokowo motoryczny mający na celu korekcję wad wzroku oraz wzmocnienie układu wzrokowego. Zainteresowania – uszkodzenia mózgu a układ wzrokowy.

Kontakt:

Telefon: 692 440 836

Email: aga.boch@onet.pl

 

Indywidualna terapia taktylna

KATARZYNA DOMAŃSKA – ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Posiadam szereg kursów i szkoleń, między innymi z Terapii Ręki, Terapii Behawioralnej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne. Jestem certyfikowanym terapeutą Terapii Taktylnej. Wykorzystuję swoją wiedzę i zdobywam doświadczenie pracując z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie z w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Na bieżąco uzupełniam swoją wiedzę uczestnicząc
w szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych.

Kontakt:

Telefon: 509 577 522

Email: k_domanska@interia.pl


ANNA KULIKOWSKA –  z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem. Ukończyłam 5 – letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna z Rewalidacją. Posiadam dyplom studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. Ukończyłam szereg różnorodnych kursów i szkoleń, w tym Terapia Behawioralna, Terapia Ręki, masaż Shantala, Makaton, Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna AAC i wiele innych wzbogacających mój warsztat pracy. Jestem certyfikowanym terapeutą Terapii Taktylnej. Od 15 lat pracuję w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w związku z czym posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym. Na bieżąco staram się poszerzać swoją wiedzę jak również wzbogacać warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Kontakt:

Telefon: 796 969 850

Email: akostyra@op.pl


KRZYSZTOF ŁOBOŚ – jestem absolwentem Zdrowia publicznego w WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie, ukończyłem również studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną zdobywałem początkowo jako wolontariusz Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszenia TITUM, a następnie pracując w roli opiekuna w OREW-ie w Rzeszowie. Obecnie jestem tam zatrudniony na stanowisku nauczyciela-terapeuty. Ponadto jestem certyfikowanym terapeutą Terapii Taktylnej oraz instruktorem Masażu Shantala. Swoje doświadczenie zawodowe staram się wzbogacać na bieżąco poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach, kursach i szkoleniach.    

Kontakt:

Telefon: 696 875 822

Email: lobosrze@gmail.com


KRZYSZTOF WĄTOREK – magister fizjoterapii. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku fizjoterapii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Na co dzień pracuję z niemowlętami, dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawną z różnymi jednostkami chorobowymi m.in. z autyzmem,  z zespołem Aspergera, zespołem Downa, MPDz, opóźnieniem psychoruchowym, a także z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W swojej pracy wykorzystuję m.in. metodę PNF, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, psychomotorykę empowermentu, terapię neurotaktylną wg S. Masgutovej. Biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach poszerzam zarówno swoją wiedzę jak i wzbogacam warsztat pracy. Podczas terapii gwarantuje swoim pacjentom pełen profesjonalizm, dużą dawkę humoru i pozytywnej energii.

Kontakt:

Telefon: 662 826 098

Email: krychaw@interia.pl


Indywidaulna terapia ręki

BARBARA DROŻŃSKA – z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym oraz terapeutą zajęciowym. Ukończyłam 5- letnie studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
oraz Medyczne Studium Zawodowe w Mielcu gdzie uzyskałam tytuł terapeuty zajęciowego. Jestem certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej,terapii taktylnej, instruktorem masażu Shantala. Posiadam certyfikat uprawniający do diagnozy i terapii ręki. Nabyłam uprawnienia do stosowania w praktyce koncepcji Profesora A. Fröhlich’a w pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze sprzężoną niepełnosprawnością. Uczestnictwo w wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach wzbogaciło mój warsztat w pracy z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami, w szczególności dotyczących usprawniania funkcji ręki.

Kontakt:

Telefon: 503 862 301

Email: zatora@op.pl


Indywidualna terapia poznawczo-behawioralna

JOANNA SOKOŁOWSKA – JACHYRA – ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalność: psychologia kliniczna), kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,
4- letnie całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT Warszawa)
oraz studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Trener programu Chronimy Dzieci oraz  Programu Wzmacniania Rodziny. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością zdobywałam w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym.
W Stowarzyszeniu prowadzę dwie formy wsparcia: terapię psychologiczną oraz terapię poznawczo-behawioralną.

Kontakt:

Telefon: 510 748 620

Email: joanna.jachyra@gmail.com


Indywidualna terapia metodą S. Masgutowej

JADWIGA ŚWIĄDER – mgr fizjoterapii, zajmuję się rehabilitacją dzieci z zaburzeniami rozwojowym. Jestem terapeutą Ndt Bobath ale również terapeutą masażu Shantali oraz terapeutą MNRI czyli terapii wg Swietłany Masgutowej. W swojej pracy łączę różne metody, które mogą pomóc przy torowaniu prawidłowego wzorca ruchowego. Praca z dziećmi nakierunkowana jest na wszechstronne działanie – nie tylko na wzorce ruchowe, ale również na prawidłową reakcję odruchów oraz prawidłowe działanie narządów zmysłu, które poprawiają somatognozję oraz uczą selektywności ruchowej.

Kontakt:

Telefon: 609 609 254

Email: dziuska75@o2.pl


Indywidualna terapia mikropolaryzacji mózgu

MAGDALENA KOBYLARZ – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, ukończyłam logopedię i neurologopedię. Jestem certyfikowanym neuroterapeutą I i II stopnia Biofeedback, przeszłam szkolenie EEG dla neuroterapeutów, posiadam certyfikat terapeuty metody neuromodulacji – tDCS. Prowadzę terapię przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej tDCs, zwanej inaczej mikropolaryzacją dzieci i młodzieży. Terapia ma swoje zastosowanie w neurorehabilitacji chorych, zarówno z uszkodzeniami mózgowia, jak również z różnymi dysfunkcjami neurologicznymi. Mikropolaryzacji można poddawać korę przedczołową, wzrokową, somatosensoryczną i ruchową, dzięki czemu wpływa ona na funkcje: ruchowe, poznawcze, percepcyjne, a także umożliwia i znacznie przyspiesza efektywną rehabilitację pacjentów neurologicznych. Pracuje na sprzęcie DC PLus StarStim TCS system wielokanałowy do stymulacji tDCS.

Kontakt:

Telefon: 696 821 592

Email: mkobylarz@poczta.onet.pl


Elektrostymulacja

KATARZYNA WODECKAfizjoterapeutka, absolwentka wydziału fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, certyfikowany terapeuta NDT Bobath, metody Mulligana, PNF i FDM . Od 2008 roku pracuję z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, wadami genetycznymi, autystycznymi oraz innymi dysfunkcjami ruchu. Uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu rehabilitacji dziecięcej.

Kontakt:

Telefon: 506 345 576

Email: kasia.wodecka@o2.pl


Indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodziców

DOROTA CZECHOWICZ – ukończyłam studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny pn. „studium pedagogiczne”, kurs Metody Johansena IAS. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, stażach. Ukończyłam m.in. 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem, cykl warsztatów organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kurs w zakresie „Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok życia”, szkolenie z zakresu Picture Exchange Communication System, szkolenie dotyczące leczenia zaburzeń lękowych dzieci i nastolatków. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczo-Edukacyjnym, Ośrodku Wczesnej Interwencji, Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z autyzmem oraz Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Serafitek. W stowarzyszeniu prowadzę grupowy Trening Umiejętności Społecznych mający na celu rozwijanie umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, rozwijanie rozumienia siebie i innych, wzmacnianie poczucia wartości, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, nauka rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.

Kontakt:

Telefon: 665 453 360

Email: dorotaczechowicz1@gmail.com


SABINA MARTYNUSKA – jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu psychoterapii, edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, kurs przygotowania pedagogicznego, a także liczne szkolenia specjalistyczne związane z terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi. Moje doświadczenie zawodowe oparte jest o wieloletnią pracę w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym PSOUU, Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia Szczęśliwy Dom, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Ośrodku Wczesnej Interwencji.

Kontakt:

Telefon: 509 356 854

Email: sabinabo@poczta.onet.pl


Grupowe zajęcia terapii zajęciowej

KAROLINA MAŁEK – jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam studia na kierunkach Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz Nauki o rodzinie specjalność terapia zajęciowa. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunkach Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia, edukacja. Stale poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach
i konferencjach. Doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami zdobywam prowadząc zajęcia  w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Kraina Uśmiechu” oraz prowadząc zajęcia indywidualnej terapii zajęciowej i pedagogicznej, a także zajęcia grupowej terapii zajęciowej w Stowarzyszeniu TITUM. Pracuję z dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Downa, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem dziecięcym
oraz z innymi zaburzeniami rozwoju.

Kontakt:

Telefon: 505 769 523

Email: karolina0392@gmail.com

 

Grupowe zajęcia muzykoterapii

BEATA KRASZEWSKA – BARTUSIK – jestem muzykiem instrumentalistą (Liceum Muzyczne w Krośnie w klasie fortepianu), magistrem wychowania muzycznego (WSP w Rzeszowie) oraz muzykoterapeutą (Akademia Muzyczna we Wrocławiu – podyplomowe dwuletnie studia na kierunku Muzykoterapia ). Od 1999 r. pracuję w Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie dla osób przewlekle psychicznie chorych na stanowisku muzykoterapeuty, współprowadzę Klub Wsparcia „Nie jesteś sam” dla osób przewlekle psychicznie chorych i ich rodzin z terenu miasta Rzeszowa, jestem współtwórcą i koordynatorem projektów Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Po prostu żyć” , „Czy mnie widzisz?” , „Czy mnie słyszysz?”, „JA jestem, TY jesteś, MY jesteśmy” dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć z muzykoterapii w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym Caritas w Wysokiej oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rzeszowie. Od 2009 r. prowadzę grupowe zajęcia z muzykoterapii w Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży TITUM.

Kontakt:

Telefon: 662 255 353

Email: bbartusik@op.pl

 

Grupowe zajęcia dogoterapii

MAŁGORZATA GŁUBISZ – fizjoterapeutka, terapeuta Integracji Sensorycznej, Kynoterapeuta (dogoterapeuta) z wieloletnim stażem. Absolwentka wielu szkoleń i kursów dotyczących pracy z dziećmi z autyzmem. Od wielu lat prowadzę zajęcia z psami dla dzieci sprawnych i niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach, ośrodkach specjalistycznych, świetlicach socjoterapeutycznych. Dla wszystkich dzieci spotkania z psami to świetna zabawa, w którą zręcznie wplecione są elementy rehabilitacji, Integracji sensorycznej, nauki zachowań i norm społecznych. Pracuję na przemian z czterema świetnie przygotowanymi psami terapeutycznymi rasy Golden Retriever (Buffy i Delhi) oraz Labrador Retriever (Milka i Layla)

Kontakt:

Telefon: 508 355 451

Email: glubisz.m@gmail.com


BARBARA URBAN – specjalista kynoterapii, mgr fizjoterapii, oligofrenopedagog, nauczyciel akademicki. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów dotyczących kynoterapii. Autorka książki “Zwykła, niezwykła kraina kynoterapii” i kilku artykułów do czasopisma “Zajęcia z psem”. Od 11 lat prowadzi zajęcia z udziałem psa w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, w żłobkach, przedszkolach, szkołach, a także prowadzi terapie indywidualne z dziećmi z różną niepełnosprawnością. Miłośniczka i właścicielka pięciu psów terapeutycznych.

Kontakt:

Telefon: 694 396 582

E-mail: kynoterapiafila@op.pl


Grupowe zajęcia karate

PIOTR RAMOT – stopień 2 Dan. Swoją przygodę ze sportem rozpocząłem w szkole podstawowej od piłki nożnej, gdzie uczęszczałem na treningi lokalne drużyny piłkarskiej. W 1998 roku rozpocząłem treningi Karate Oyama, a od 1999 roku Karate Tradycyjnego. Zaangażowanie i ciężka praca zaowocowały w 2005 roku, kiedy to zdobyłem czarny pas podczas Szkolenia Gasshuku w Krakowie. Do 2012 roku reprezentowałem AKT Rzeszów jako czynny zawodnik zdobywając medale na Mistrzostwach Polski . W 2007 roku zostałem licencjonowanym instruktorem karate tradycyjnego oraz rozpocząłem swoją przygodę trenerską w Akademii Karate w Rzeszowie. W 2009 roku uzyskałem dyplom magistra Wychowania Fizycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od wielu lat odnoszę sukcesy trenerskie z młodymi rzeszowskimi zawodnikami karate którzy co rok przywożą medale z najważniejszym imprez karate w Polsce i Europie, za co zostałem nagrodzony nagrodą Marszałka województwa podkarpackiego. Od 2013 roku nauczyciel Wychowania Fizycznego w Publicznym Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Tyczynie. Jestem zaangażowany w wiele projektów m.in. prowadzę zajęcia karate z osobami niepełnosprawnymi, niewidomymi, aktywizuję osoby starsze oraz prowadzę treningi karate w przedszkolach. W 2016 roku uzyskałem dyplom Trenera Karate Tradycyjnego. Od sierpnia 2016 jestem współwłaścicielem Akademii Sportu Chikara Rzeszów oraz Dyrektorem Sportowym Rzeszowskiego Klubu Karate Chikara. 

Kontakt:

Telefon: 605 828 755

Email: biuro@akademiachikara.pl

 

Grupowe zajęcia taneczne

 

Grupowy trening umiejętności społecznych

DOROTA CZECHOWICZ – ukończyłam studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny pn. „studium pedagogiczne”, kurs Metody Johansena IAS. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, stażach. Ukończyłam m.in. 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem, cykl warsztatów organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kurs w zakresie „Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok życia”, szkolenie z zakresu Picture Exchange Communication System, szkolenie dotyczące leczenia zaburzeń lękowych dzieci i nastolatków.Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczo-Edukacyjnym, Ośrodku Wczesnej Interwencji, Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z autyzmem oraz Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Serafitek. W stowarzyszeniu prowadzę grupowy Trening Umiejętności Społecznych mający na celu rozwijanie umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, rozwijanie rozumienia siebie i innych, wzmacnianie poczucia wartości, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, nauka rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.

Kontakt:

Telefon: 665 453 360

Email: dorotaczechowicz1@gmail.com


BEATA KOZAK – jestem Absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z zawodu jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą zajęciowym.Swoje wykształcenie poszerzam poprzez uczestnictwo w różnych kursach t.j. Trening umiejętności społecznych, Terapia przez zabawę, Terapia Behawioralna, Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,  Terapii Ręki, Szkolenie VB – MAPP, Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka, Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, „Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?”, „Komunikacja z rodzicami i rodziną podopiecznych”, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Dobrego Startu, Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, liczne kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy. Doświadczenie nabyłam podczas pracy w Ośrodku – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, Przedszkolu Montessorii, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Terapii Titum, Szkole podstawowej “Kraina Uśmiechu, Szkole Specjalnej im. Unicef, wolontariatu na koloniach, w świetlicach, w Oratorium w Peru. W stowarzyszeniu prowadzę Trening Umiejętności Społecznych oraz Terapię przez zabawę. Zajęcia mają na celu ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, rozwijanie rozumienia siebie i innych, wzmacnianie poczucia wartości, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, nauka rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.  

Kontakt:

Telefon: 691 820 629

Email: beataq77@gmail.com


ANNA PRZYSZLAK – jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończyłam studia magisterskie o specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza, a także licencjackie z Oligofrenopedagogiki. Następnie uczęszczałam na Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W 2019 roku skończyłam studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz podjęłam naukę na kierunku Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Uczestniczyłam w wielu kursach specjalistycznych, takich jak: Kurs Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia, warsztaty: „Metody Integracji w pracy z grupą”, Metoda Dobrego Startu, „Makaton – program rozwoju komunikacji” (1 i 2stopień), 1 i 2 stopień Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, 3 stopniowe szkolenie z Terapii Poznawczo – Behawioralnej, Terapia Bazalna 1 i 2 stopień. Ostatnio brałam udział w bardzo ciekawym szkoleniu dotyczącym Komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
i lubię to co robię.

Kontakt:

Telefon: 601 191 086

Email: aniasowa@op.pl

 

Grupowa terapia przez zabawę

BEATA KOZAK – jestem Absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z zawodu jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą zajęciowym.Swoje wykształcenie poszerzam poprzez uczestnictwo w różnych kursach t.j. Trening umiejętności społecznych, Terapia przez zabawę, Terapia Behawioralna, Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,  Terapii Ręki, Szkolenie VB – MAPP, Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka, Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, „Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?”, „Komunikacja z rodzicami i rodziną podopiecznych”, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Dobrego Startu, Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, liczne kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy. Doświadczenie nabyłam podczas pracy w Ośrodku – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, Przedszkolu Montessorii, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Terapii Titum, Szkole podstawowej “Kraina Uśmiechu, Szkole Specjalnej im. Unicef, wolontariatu na koloniach, w świetlicach, w Oratorium w Peru. W stowarzyszeniu prowadzę Trening Umiejętności Społecznych oraz Terapię przez zabawę. Zajęcia mają na celu ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, rozwijanie rozumienia siebie i innych, wzmacnianie poczucia wartości, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, nauka rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.  

Kontakt:

Telefon: 691 820 629

Email: beataq77@gmail.com


ANNA PRZYSZLAK – jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończyłam studia magisterskie o specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza, a także licencjackie z Oligofrenopedagogiki. Następnie uczęszczałam na Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W 2019 roku skończyłam studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz podjęłam naukę na kierunku Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Uczestniczyłam w wielu kursach specjalistycznych, takich jak: Kurs Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia, warsztaty: „Metody Integracji w pracy z grupą”, Metoda Dobrego Startu, „Makaton – program rozwoju komunikacji” (1 i 2stopień), 1 i 2 stopień Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, 3 stopniowe szkolenie z Terapii Poznawczo – Behawioralnej, Terapia Bazalna 1 i 2 stopień. Ostatnio brałam udział w bardzo ciekawym szkoleniu dotyczącym Komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i lubię to co robię.

Kontakt:

Telefon: 601 191 086

Email: aniasowa@op.pl

 

Grupowe zajęcia sportowe

AGATA GOSKA – pedagog, rehabilitant, nauczyciel wychowania fizycznego, na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Prywatnie pasjonatka podróży, fotografii, muzyki oraz wszystkiego co ma kółka i można tym jeździć. Zajęcia sportowe odbywają się raz
w tygodniu, trwają 60 minut. Do dyspozycji mamy dużą salę gimnastyczną oraz mnóstwo ciekawego sprzętu w tym: Twistcar, trikke, deskorolkę, piłki wszelkich rozmiarów i przeznaczeń oraz zestaw do gry w pelotę. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy, ich zadaniem jest rozwijanie sprawności fizycznej, poprawę wydolności organizmu, wzmacnianie siły mięśniowej, kształtowanie cech motorycznych (szybkość, wytrzymałość, moc, siła). Wdrażają do aktywnego spędzania czasu, pomagają w normalizacji masy ciała. Jeśli Państwa dziecko zakończyło zajęcia z integracji sensorycznej, czy rehabilitacji zajęcia sportowe będą doskonałą ich kontynuacją czy uzupełnieniem.

Kontakt:

Telefon: 503 690 803

Email: agagos@gmail.com

 

Małe warsztaty terapii zajęciowej

Teresa Smyk – terapeuta zajęciowy – Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Warszawa Konstancin Jeziorna, Pielęgniarka – Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Kierunek Pielęgniarstwo. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Od ponad  20 lat pracuję w Warsztacie Terapii Zajęciowej. W Stowarzyszeniu TITUM prowadzę Małe Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ukończone kursy i szkolenia: Kurs I stopnia dla terapeutów zajęciowych zatrudnionych w WTZ, Terapia zajęciowa – bank pomysłów z elementami treningu umiejętności społecznych, Trudne przypadki w terapii zajęciowej -Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie, Praca z osobą autystyczną i jego rodziną, Diagnoza potrzeb zdrowotnych, Seksualność osób niepełnosprawnych, Profilaktyka przemocy, Kurs języka migowego, Praca i komunikacja z osoba zaburzoną psychicznie, z jej rodziną i otoczeniem, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Środowiskowa opieka psychiatryczna, Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia, Depresja i zaburzenia schizofreniczne, Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Profilaktyka i terapia, Kurs masażu leczniczego i sportowego, Kurs wychowawcy wypoczynku, Kurs kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych, Kurs kierownika wypoczynku.

Kontakt:

Telefon: 609 313 233

Email: teresasmyk@wp.pl