Indywidualna terapia logopedyczna i neurolopedyczna

Małgorzata Delmanowicz – ukończyłam studia magisterskie na UMCS w Lublinie o kierunku oligotyflopedagogika oraz studia podyplomowe o kierunku Logopedia Korekcyjna  i Neurologopedia. Stale podnoszę swoje kompetencje poprzez współpracę z różnymi specjalistami pracując zespołowo,  także uczestnicząc w specjalistycznych warsztatach, szkoleniach, konferencjach. Terapia przeze mnie prowadzona jest funkcjonalna, jej celem jest satysfakcjonująca komunikacja pacjenta z otoczeniem. Prowadzę terapię neurologopedyczną: z osobami z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z wrodzonymi wadami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, dyzartrią, osobami ze spektrum autyzmu, a  także mającymi problemy z pobieraniem pokarmu.

Kontakt:

Telefon: 697 973 691

Email: edmosia@interia.pl


Ewa Łobaza – z wykształcenia jestem neurologopedą i oligofrenopedagogiem. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku wychowanie przedszkolne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach oraz studia podyplomowe w zakresie: logopedii korekcyjnej, neurologopedii i oligofrenopedagogiki. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach. Pracuję z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami, z wrodzonymi wadami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem mowy.

Kontakt:

Telefon: 663 088 607

Email: ewa.lobaza@onet.eu


Małgorzata Szarek-Ziobro – z wykształcenia jestem neurologopedą oraz oligofrenopedagogiem. Ukończyłam: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli na kierunku pedagogika specjalna i resocjalizacja; Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku logopedia i neurologopedia; Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Ciągle poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach, konferencjach. Prowadzę terapię neurologopedyczną dzieci i młodzieży: z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami; z wrodzonymi wadami rozwojowymi; zespołami genetycznymi; z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, afazją dziecięcą, dyzartrią, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Kontakt:

Telefon: 660 689 255

Email: malgorzataszarek83@gmail.com


Teresa Wiktor – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, UMCS w Lublinie i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagog, nauczyciel nauczania zintegrowanego, oligofrenopedagog, neurologopeda, wykładowca. Swoja wiedzę pogłębiam uczestnicząc w profesjonalnych, specjalistycznych szkoleniach i konferencjach naukowych. W swojej pracy wykorzystuję elementy terapii neurotaktylnej, ocenę dysfagii dziecięcej oraz zaburzeń funkcji oralnych według metody NDT Bobath. Jestem certyfikowanym terapeutą EEG –Biofeedback I i II stopnia. Długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi zdobyłam pracując jako nauczyciel w szkole podstawowej oraz jako neurologopeda w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Formy i metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Diagnozuję i prowadzę terapię z trudnościami szkolnymi, z opóźnionym rozwojem mowy czynnej i biernej o różnej etiologii (zespoły genetyczne, autyzm) dysleksją, z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi, Zespołem Downa, zaburzeniami komunikacji . W pracy terapeutycznej umiejętnie łączę interdyscyplinarna wiedzę, długoletnie doświadczenie, oraz holistyczne podejście do pacjenta. Wypracowałam własny indywidualny styl pracy, który przekłada się na sukces terapeutyczny pacjentów i atrakcyjność terapii.

Kontakt:

Telefon: 606 975 354

Email: teresa.wiktor@wp.pl


Monika Inglot – neurologopeda. Ukończyłam magisterskie studia pedagogiczne w Rzeszowie a następnie Akademię Pedagogiczną w Krakowie – kierunek logopedia oraz UMCS w Lublinie – kierunek neurologopedia. Od ponad 10 lat realizuję się zawodowo w placówkach oświatowych i służby zdrowia. Na bieżąco uzupełniam swoją wiedzę poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach. Zdobyta wiedza pozwala mi na pracę terapeutyczną z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zajmuję się problematyką dotyczącą wczesnej interwencji a także zaburzeniami mowy pochodzenia genetycznego, neurologicznego i degeneracyjnego (afazja). Swoją pracę traktuję jako powołanie oraz ciągłe wyzwanie, czerpiąc z niej radość i wiele satysfakcji.

Kontakt:

Telefon: 609 346 003

Email: inglotmonica@gmail.com


Barbara Szpirak-Dec – Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, podyplomowych studiów logopedyczynych i neurologopedycznych na UMCS w Lublinie. Pracuję w poradni logopedycznej oraz stowarzyszeniach m.in. z pacjentami ze schorzeniami genetycznymi, neurologicznymi, neurodegeracyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyłam liczne szkolenia, warsztaty, kursy. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, by móc prowadzić jak najefektywniejszą terapię, zmierzającą do uzyskania szeroko pojętej komunikacji pacjenta z otoczeniem. Praca jest moją pasją, a sukcesy pacjentów moimi.

Kontakt:

Tel. 784-097-477

E-mail: bszpirak@gmail.com


Aneta Lew-Koralewicz – Neurologopeda, pedagog, analityk zachowania. Ukończyła psychoprofilaktykę społeczną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz studia podyplomowe z logopedii, neurologopedii oraz stosowanej analizy zachowania. Brała udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Od 10 lat prowadzi terapię dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, opracowuje indywidualne programy terapeutyczne na podstawie diagnozy funkcjonalnej. W Titum pracuje z dziećmi z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, alalią, afazją dziecięcą, oligofazją i opóźnionym rozwojem mowy.

Kontakt:

Telefon: 510 279 058

Email: aneta.lew@interia.pl

 

Indywidualna terapia psychologiczna

Kamila Augustyniak – Ukończyła psychologię o specjalności psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum oraz studium pedagogiczne w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji.

Kontakt:

Telefon: 530 862 379

Email: k_kuzniar@yahoo.co.uk

Monika Kieca-Bialik – Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ponadto posiadam kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz przygotowania pedagogicznego. Od 14 lat pracuję w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem głębokim oraz znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami. Przez cały czas podwyższam swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Ukończyłam m.in.: 3- stopniowe szkolenie z Terapii Behawioralnej, 2- stopniowe szkolenie z Terapii Ręki, Terapii Niedyrektywnej, 2- stopniowe z Terapii Bazalnej, szkolenie z zakresu psychomotorycznego wspierania rozwoju dziecka oraz Szkołę dla Rodziców i Wychowawców. Zdobyta wiedza pozwala mi na realizację zadań wychowawczych i edukacyjnych, poprzez dobieranie odpowiednich form i metod do celów zajęć oraz indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków.

Kontakt:

Telefon: 506 942 117

Email: mkieca@vp.pl


Agnieszka Lorentz – W 1995 roku ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jestem trenerem metody wideotreningu komunikacji Video Interaction Training Certyfikat VIT-29 2001r, ukończyłam wiele szkoleń o tematyce pomocy rodzinie i dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi, 4-letni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w Wojewódzkim Szpitalu nr 2 w Rzeszowie, od wielu lat pracuję w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS w Rzeszowie.

Kontakt:

Telefon: 504 285 152

Email: alorentz@wp.pl


Beata Machniak – Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością –Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Mam 6 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu terapii i diagnostyki dzieci w tym m.in. Kurs: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. W pracy wykorzystuję podejście integratywne łączce techniki z różnych podejść terapeutycznych. Metody pracy dobieram indywidualnie do potrzeb, a szczególności do możliwości poznawczych danego dziecka.

Kontakt:

Telefon: 795 404 477

Email: bmachniak@gmail.com


Sabina Martynuska – Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu psychoterapii, edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, kurs przygotowania pedagogicznego, a także liczne szkolenia specjalistyczne związane z terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi. Moje doświadczenie zawodowe oparte jest o wieloletnią pracę w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym PSOUU, Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia Szczęśliwy Dom, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Ośrodku Wczesnej Interwencji.

Kontakt:

Telefon: 509 356 854

Email: sabinabo@poczta.onet.pl


Jadwiga Ziemba – ukończyła psychologię o specjalności neuropsychologia i psychologia kliniczna na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, studium pedagogiczne w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych.

Kontakt:

Telefon: 663 929 099

Email: jadwiga_ziemba@op.pl


Joanna Sokołowska-Jachyra – Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalność: psychologia kliniczna), kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, 4- letnie całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT Warszawa) oraz studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością zdobywała w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym.

Kontakt:

Telefon: 510 748 620

Email: joanna.jachyra@gmail.com


 

Indywidualna terapia zajęciowa i pedagogiczna

Katarzyna Welc – Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Terapii Pedagogicznej, Resocjalizacji i Oligofrenopedagogiki oraz wiele szkoleń i kursów. Celem terapii pedagogicznej i zajęciowej jest kształtowanie umiejętności poznawczych, społecznych i samoobsługowych, a także rozwijanie sprawności manualnych – płynności, elastyczności i precyzji ruchów mięśni dłoni, palców i nadgarstka, poprawienie sprawności rąk w czynności chwytnej, obniżenie napięcia stawowo-mięśniowego. W pracy z dziećmi wykorzystuje różnorodne metody i techniki m.in.: Terapię Ręki, metodę Marianny i Christophera Knill opartą na Programach Aktywności (Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja), Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodę Dobrego Startu Marii Bogdanowicz, elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, elementy Integracji Sensorycznej (SI) wg J. Ayres, Stymulację Polisensoryczną. Terapię prowadzi z dziećmi z Zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, autystycznymi, z zespołem Aspergera, z nadpobudliwością psychoruchową oraz z innymi zaburzeniami. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe. Systematycznie zdobywa i uzupełnia swoją wiedzę i wykorzystuje w pracy terapeutycznej. W Stowarzyszeniu TITUM pracuje z dziećmi od początku jego działalności.

Kontakt:

Telefon: 668 126 177

Email: kwel@wp.pl


Aleksandra Motyl – W Stowarzyszeniu TITUM prowadzę indywidualną terapię zajęciową i pedagogiczną od początku jego działalności. Jestem pedagogiem specjalnym ze specjalizacją – oligofrenopedagogika. Ukończyłam WS im. KEN w Krakowie, studia podyplomowe – Terapia Pedagogiczna, wiele kursów i warsztatów kwalifikacyjnych do pracy z dziećmi wymagających specjalnych zabiegów edukacyjnych i terapeutycznych, ciągle doskonalę swój warsztat pracy. Jestem nauczycielem dyplomowanym, posiadam ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi wymagających pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej.

Kontakt:

Telefon: 660 464 775

Email: olamotyl5@op.pl


Paulina Pas – Jestem terapeutą zajęciowym. Ukończyłam Medyczną Szkołę Policealną w Mielcu uzyskując kwalifikacje zawodowe jako technik terapeuta zajęciowy. Ukończyłam studia I i II stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Odbyłam staż w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzyżowie na stanowisku terapeuta zajęciowy. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu grupowych i indywidualnych zajęć terapii zajęciowej z dziećmi: z autyzmem, Zespołem Downa, upośledzeniem w róznych stopniach, opóznieniem rozwojowym a także z dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi. Kilka lat pracowałam w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Prowadziłam grupowe zajęcia z terapii zajęciowej w Stowarzyszeniu Titum oraz na świetlicy terapeutycznej. Obecnie prowadzę zajęcia z indywidualnej terapii zajeciowej i pedagogicznej w Titum a także w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Rzeszowie. Ponadto świadczę usługi specjalistyczne dla dziecka z autyzmem. Zamierzam w dalszym ciągu poszerzać swoją wiedzę oraz zwiększać swoje doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi.

Kontakt:

Telefon: 505 831 177

Email: paulina11061986@wp.pl


Joanna Kluczniak – Z wykształcenia jestem terapeutą zajęciowym i logopedą. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji na Podyplomowych Studiach Neurologopedycznych. Jako logopeda pracuję w Poradni Logopedycznej oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Rzeszowie. W Stowarzyszeniu TITUM prowadzę indywidualną terapię pedagogiczną i zajęciową. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu indywiadulanych i grupowych zajęć terapeutycznych. Pracuję z dziećmi z autyzmem, Zespołem Downa, MPD oraz innymi niepełnosprawnościami. Swój warsztat pracy stale wzbogacam poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach i kursach.

Kontakt:

Telefon: 788 005 880

Email: joanna.kluczniak@onet.eu

 

Indywidualna rehabilitacja ruchowa + viofor

Agnieszka Bober – Fizjoterapeuta, Certyfikowany terapeuta metody Vojty. Pracowałam w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Rzeszowie. Obecnie pracuję w Ośrodku Wczesnej Interwencji w ZOZ nr 1 w Rzeszowie. Od kilku lat pracuję jako fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM. Specjalizuję się w terapii dzieci: – z zaburzeniami rozwoju, – mózgowym porażeniem dziecięcym, – wcześniaków, – z wadami genetycznymi. Prowadzę również gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy.

Kontakt:

Telefon: 607 453 473

Email: aga.bob11@gmail.com


Agnieszka Goclan – Fizjoterapeuta. Certyfikowany terapeuta metody Vojty. Ukończyłam kierunek fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, z dysfunkcjami ruchu, wadami genetycznymi oraz autyzmem. Prowadzę również gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy. Pracuję jako fizjoterapeutka w Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci w Rzeszowie oraz w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”.

Kontakt:

Telefon: 784 028 550

Email: agoclan@onet.pl


Katarzyna Wodecka – Fizjoterapeutka, absolwentka wydziału fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2008 roku pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, autystycznymi, z zespołem Downa , mózgowym porażeniem dziecięcym wykorzystując wiedzę zdobytą podczas kursów i szkoleń z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży.

Kontakt:

Telefon: 506 345 576

Email: kasia.wodecka@o2.pl


Ewa Stanek – magister fizjoterapii, certyfikowany terapeuta metody NDT Bobath oraz PNF. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Rzeszowie, od kilku lat związana zawodowo również ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM. Pracuje z dziećmi uszkodzonymi neurologicznie, z wadami genetycznymi oraz z innymi dysfunkcjami ruchu.

Kontakt:

Telefon: 510 334 657

Email: stanek.ewa@interia.eu


Dorota Wilkoszewska – Fizjoterapeutka. Absolwentka Uniwesytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia. Nr PWZFz 1623. Od 2011 roku pracuję jako fizjoterapeutka z małymi pacjentami. Jestem certyfikowanym terapeutą metody NDT- Bobath oraz absolwentem wielu innych kursów dotyczących terapii naurorozwojowej niemowląt i dzieci. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w kursach specjalistycznych i konferencjach. Na co dzień czerpię przyjemność z mniejszych i większych sukcesów moich małych pacjentów. Prowadzę również zajęcia ze studentami na kierunku fizjoterapia (Uniwersytet Rzeszowski) starając się przekazać jak najwięcej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz zachęcić ich do wyboru pracy fizjoterapeuty pediatrycznego

Kontakt:

Telefon: 793 321 041

Email: dorota.wilkoszewska@gmail.com


Mariusz Wodecki – Fizjoterapeuta, ukończyłem studia na Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Masażysta, ukończyłem 2 letnia Szkołę Policealną Integracyjną Masażu Leczniczego w Krakowie. W stowarzyszeniu Titum pracuję jako masażysta z dziećmi z zespołem Downa , opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem. Prowadzę również zajęcia grupowe Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone. Posiadam także wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi. Zdobywałem wiedzę oraz doświadczenie uczestnicząc w wielu specjalistycznych kursach oraz szkoleniach z zakresu rehabilitacji, uczestniczyłem również w turnusach rehabilitacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi.

Kontakt:

Telefon: 793 419 668

Email: mariusz.wodecki1@wp.pl


Adrianna Zduń – Ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Moje dotychczasowe doświadczenie związane jest z pracą z dziećmi z wadami postawy. Wiedzę zdobywam uczestnicząc w kursach i warsztatach z zakresu rehabilitacji. W Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM pracuję z dziećmi z opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem. Zajęcia odbywają się w atmosferze zabawy,z użyciem przyrządów rehabilitacyjnych. Ukierunkowane są na korygowanie zaburzeń motorycznych, profilaktykę i leczenie wad postawy oraz poprawę ogólnej sprawności fizycznej dzieci.

Kontakt:

Telefon: 510 057 734

Email: adrianna.zdun@gmail.com


Jadwiga Świąder – magister fizjoterapii. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego na wydziale Fizjoterapii w Katowicach. Realizuję się w ośrodku wczesnej interwencji, gabinecie prywatnym, fundacjach oraz stowarzyszeniu TITUM. Na bieżąco uzupełniam swoją wiedzę poprzez kursy i szkolenia. Ukończyłam kurs NDT – Bobath, Kinesio Taping, Kinesio Taping w pediatrii, terapię odruchów ustno-twarzowych wg S. Masgutowej, terapię odruchów posturalno dynamicznych wg S. Masgutowej, terapię taktylną oraz liczne szkolenia z zakresu pediatrii. Swoją wiedzę wykorzystuję w pracy z niemowlętami, dziećmi z mózgowym porażeniem, z zespołem Downa, zespołami genetycznymi oraz dziećmi autystycznymi.

Kontakt:

Telefon: 609 609 254

Email: dziuska75@o2.pl


Katarzyna Gmur – Fizjoterapeutka, terapeuta NDT Bobath. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe związane jest z pracą z dziećmi. Od przeszło siedmiu lat pracuję z pacjentami z różnego rodzaju dysfunkcjami ruchowymi powodowanymi głównie uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, jak i również wadami genetycznymi. Obecnie pracuję także na oddziale Intensywnej Terapii Noworodka gdzie zajmuję się wczesną stymulacją rozwojową prowadzoną u dzieci przedwcześnie urodzonych.

Kontakt:

Telefon: 509 233 564

Email: kgmur@poczta.fm

 

Indywidualna terapia integracji sensorycznej

Katarzyna Domaradzka – jest oligofrenopedagogiem i terapeutą integracji sensorycznej. Posiada kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej (nr certyfikatu 1599). Od ponad 7 lat prowadzi zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym. Jest absolwentką Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego oraz Terapii Pedagogicznej. Prowadziła zajęcia adaptacyjne w przedszkolu Ukończyła szereg różnorodnych kursów i szkoleń, w tym Terapię Behawioralną, Kinezjologię Edukacyjną, Terapię Ręki, Metodę Dobrego Startu, Makaton i wiele innych wzbogacających warsztat pracy form doskonalenia zawodowego.

Kontakt:

Telefon: 608 414 723

Email: kasiastokowy@wp.pl


Lucyna Gierlicka – absolwentka wydziału Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, NDT Bobath. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.: Tkanki Miękkie w Pediatrii, Terapia Ręki, Kinesiologytaping I°, II° oraz w pediatrii, Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Wczesna Interwencja, PNF , PNF w skoliozach, Neurorozwojowa Diagnoza i Terapia Dzieci z Lekkimi Zaburzeniami Sensorycznymi i Posturalno-motorycznymi, Trening Widzenia, Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kontakt:

Telefon: 609 696 169

Email: gierlicka@wp.pl


Maria Głowik – Z wykształcenia jestem pedagogiem, ukończyłam również studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji Przedszkolnej. Na co dzień pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami. Staram się na bieżąco poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych. W Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM pracuję z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Kontakt:

Telefon: 509 674 480

Email: mariarylo@wp.pl


Katarzyna Kawalec -Absolwentka Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapii . Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej . Ukończyła liczne kursy i szkolenia między innymi : Kurs Podstawowy Koncepcji PNF ; Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona ; Praca z oddechem i ciałem . Programy Aktywności M. i CH. Knillów ; Terapia Manualna – zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń ; Kinesiology Taping – kurs podstawowy i rozszerzony oraz plastrowanie dynamiczne w pediatrii ; Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa pierwszy , drugi i trzeci rok życia ; Terapia Neurotaktylna ; Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rzeszowie , Zakładzie Opieki Leczniczej w Rzeszowie, ZOZ-ie Nr 2 w Rzeszowie ( Poradni Rehabilitacyjnej , Poradni Wad Postawy , Ośrodku Wczesnej Interwencji ) . W Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM pracuje z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Kontakt:

Telefon: 604 680 133

Email: kasia.kawalec3@wp.pl


Magdalena Kornalska – absolwentka wydziału Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty o numerze 5662. Certyfikowany terapeuta metody Integracji Sensorycznej, PNF oraz NDT Bobath . W Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM zajmuje się diagnozowaniem, planowaniem i prowadzeniem terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Kontakt:

Telefon: 663 742 682

Email: madziania@op.pl


Maria Piątek

Kontakt:

Telefon: 604 663 518

Email: bzyk08@interia.pl


Karolina Tyczyńska – Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale Fizjoterapia. Od początku swojej kariery zawodowej pracowałam z dziećmi, dlatego też aby efektywnie pomagać swoim małym podopiecznym ukończyłam szereg kursów m. in Terapię i Diagnozę zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej, terapię wad postawy FITS, PNF Podstawowy i Rozwijający, Kinesiotaping, NDT Bobath dla Dorosłych. W Stowarzyszeniu Titum jestem terapeutą Integracji Sensorycznej.

Kontakt

tel. 511-448-100

kontakt@medisens.pl


Marta Włoch – Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki uprawniający do pracy z dziećmi z wadą słuchu. Odbyła dwustopniowy kurs kwalifikacyjny na terapeutę integracji sensorycznej uzyskując certyfikat (nr 409) wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Posiada uprawnienia do diagnozowania, planowania oraz prowadzenia terapii SI. Na co dzień pracuje jako nauczyciel dyplomowany z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim. W Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM pracuje jako terapeuta SI. Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą przejawiającą dysfunkcje w zakresie przetwarzania sensorycznego. W pracy nauczyciela-terapeuty wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas licznych kursów, szkoleń, warsztatów m.in.: Zastosowanie Integracji Sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia, Makaton, szkolenie podstawowe -znaki manualne i symbole, Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, Wydobyć geniusza z dziecka – alternatywne metody pracy z dzieckiem z ADHD, Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopień, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia, Terapia ręki, Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych?, Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – sposoby zapobiegania i rodzaje terapii.

Kontakt:

Telefon: 668 507 022

Email: vxz@op.pl

 

Indywidualna terapia Castillo Moralesa

Małgorzata Iwińska-Gotkowska – Neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, certyfikowany terapeuta koncepcji Castillo Moralesa. Wieloletnie doświadczenie w terapii wcześniaków, niemowląt , dzieci oraz dorosłych z takimi zaburzeniami jak: hipotonia mięśni w Zespole Downa , w syndromie Prader – Willi , syndromach genetycznych, zaburzeniach ustno- twarzowych, w chorobach neurologicznych , porażeniu nerwu twarzowego, syndromie Moebiusa , rozszczepach wargi, szczęki i podniebienia oraz sekwencja Pierre – Robin, oraz sukcesy w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym, urazami czaszkowo- mózgowymi, niedowładami obwodowymi, przepukliną rdzeniowo – oponowe, chorobach nerwowo- mięśniowych, opóźnieniu rozwoju sensomotorycznego oraz zaburzeniach Centralnego Układu nerwowego . Podstawowym celem terapii jest dla mnie poszerzenie możliwości komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej, wspomaganie rozwoju spostrzegania np. słyszenia , widzenia i czucia, regulacja napięcia mięśniowego , uaktywnienie i regulacja funkcji ustno-twarzowych (normalizacja ssania, połykania, żucia, ślinienia się , niedomykania ust, zaburzeń oddychania, artykulacji oraz mimiki) , wspieranie i motywowanie do samodzielności w jedzeniu i piciu, poruszaniu się, zabawie oraz komunikowaniu się.

Kontakt:

Telefon: 609 127 559

Email: gotkosia@poczta.fm

 

Indywidualna terapia wzrokowa

Agata Bocheńska – wykształcenie wyższe podyplomowe – optometrysta NO 07302- terapeuta widzenia. Pediatrycznej terapii widzenia i neurooptometrii uczyłam się między innymi na renomowanych specjalistycznych kursach prowadzonych przez prof.WC Maples, OD,MS -Profesor Okolahoma College of Optometry. Swoją wiedzę stale poszerzam uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach i warsztatach w kraju i zagranicą. Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Członkiem Polskiego Towarzystwa Kontaktologicznego. Współpracuję z Polskim Związkiem Niewidomych Oddział Podkarpacki, Stowarzyszeniem TITUM, Poradniami Okulistycznymi, Ośrodkami Rehabilitacji i Fizjoterapii oraz z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi.
Prowadzę pomiary parametrów układu wzrokowego w zakresie wad refrakcji obejmujące diagnostykę i korekcję wad wzroku. Badania uwzględniają proces widzenia m.in: zez ukryty, jawny, porażenny, widzenie obuoczne oraz dwuoczne, sprawność akomodacji i konwergencji, widzenie przestrzenne, widzenie barwne, zaburzenia ruchomości gałek ocznych, zaburzenia percepcji i orientacji wzrokowej. Prowadzę indywidualną terapię widzenia opartą na optometrii behawioralnej – trening wzrokowo motoryczny mający na celu korekcję wad wzroku oraz wzmocnienie układu wzrokowego. Zainteresowania – uszkodzenia mózgu a układ wzrokowy.

Kontakt:

Telefon: 692 440 836

Email: aga.boch@onet.pl

 

Masaż

Mariusz Wodecki – Fizjoterapeuta, ukończyłem studia na Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Masażysta, ukończyłem 2 letnia Szkołę Policealną Integracyjną Masażu Leczniczego w Krakowie. W stowarzyszeniu Titum pracuję jako masażysta z dziećmi z zespołem Downa , opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem. Prowadzę również zajęcia grupowe Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone. Posiadam także wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi. Zdobywałem wiedzę oraz doświadczenie uczestnicząc w wielu specjalistycznych kursach oraz szkoleniach z zakresu rehabilitacji, uczestniczyłem również w turnusach rehabilitacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi.

Kontakt:

Telefon: 793 419 668

Email: mariusz.wodecki1@wp.pl

 

Indywidualna terapia metoda Padovan

Małgorzata Iwińska-Gotkowska – Neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, certyfikowany terapeuta koncepcji Castillo Moralesa. Wieloletnie doświadczenie w terapii wcześniaków, niemowląt , dzieci oraz dorosłych z takimi zaburzeniami jak: hipotonia mięśni w Zespole Downa , w syndromie Prader – Willi , syndromach genetycznych, zaburzeniach ustno- twarzowych, w chorobach neurologicznych , porażeniu nerwu twarzowego, syndromie Moebiusa , rozszczepach wargi, szczęki i podniebienia oraz sekwencja Pierre – Robin, oraz sukcesy w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym, urazami czaszkowo- mózgowymi, niedowładami obwodowymi, przepukliną rdzeniowo – oponowe, chorobach nerwowo- mięśniowych, opóźnieniu rozwoju sensomotorycznego oraz zaburzeniach Centralnego Układu nerwowego . Podstawowym celem terapii jest dla mnie poszerzenie możliwości komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej, wspomaganie rozwoju spostrzegania np. słyszenia , widzenia i czucia, regulacja napięcia mięśniowego , uaktywnienie i regulacja funkcji ustno-twarzowych (normalizacja ssania, połykania, żucia, ślinienia się , niedomykania ust, zaburzeń oddychania, artykulacji oraz mimiki) , wspieranie i motywowanie do samodzielności w jedzeniu i piciu, poruszaniu się, zabawie oraz komunikowaniu się.

Kontakt:

Telefon: 609 127 559

Email: gotkosia@poczta.fm

 

Indywidualna terapia taktylna

Beata Regulska – Z wykształcenia jestem pedagogiem. Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Posiadam również dwa dyplomy studiów podyplomowych tej samej uczelni na kierunkach: Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Terapia pedagogiczna. Jestem certyfikowanym terapeutą Terapii taktylnej i instruktorem Masażu Shantala, Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach rozwojowych. Swoje doświadczenie zawodowe staram się na bieżąco wzbogacać poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Kontakt:

Telefon: 517 170 302

Email: regulska.beata@gmail.com


Anna Kulikowska – Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem. Ukończyłam 5 – letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna z Rewalidacją. Posiadam dyplom studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. Ukończyłam szereg różnorodnych kursów i szkoleń, w tym Terapię Behawioralną, Terapię Ręki, Makaton i wiele innych wzbogacających mój warsztat pracy. Jestem certyfikowanym terapeutą Terapii Taktylnej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym. Na bieżąco staram się poszerzać swoją wiedzę jak również wzbogacać warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Kontakt:

Telefon: 796 969 850

Email: akostyra@op.pl


Katarzyna Domańska-Różycka – Ukończyła 5-letnie studia magisterskie z pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Posiada szereg kursów i szkoleń, między innymi z Terapii Ręki, Terapii Behawioralnej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne. Jest certyfikowanym terapeutą Terapii Taktylnej. Wykorzystuje swoją wiedzę i zdobywa doświadczenie pracując z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie z w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych.

Kontakt:

Telefon: 509 577 522

Email: k_domanska@interia.pl

 

Biofeedback

Ewa Daniszewska – Jestem absolwentka filologii polskiej (studia magisterskie KUL), logopedii (studia I stopnia, UMCS) i neurologopedii (studia podyplomowe, URz). Ukończyłam szkolenie certyfikujące EEG-biofeedback I stopnia. Od 2011 r. pracuję jako neurologopeda w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Jarosławiu, a od 2017 r. zajmuję się diagnostyką, terapią i treningiem metodą EEG-biofeedback w TITUM. W kręgu moich zainteresowań na 1 miejscu jest komunikacja i sposoby jej usprawniania. Uczestniczyłam w kursach i szkoleniach doskonalących warsztat mojej pracy, m.in. w warsztatach neurologopedycznych, szkoleniu I stopnia w zakresie teorii i terapii SI, szkoleniu z systemu MAKATON, metody verbotonalnej, ale także w warsztatach dobrej zabawy , itp. Prywatnie jestem mamą Michałka i Karolka, zagorzałą czytelniczką (aktualnie głównie literatury dziecięcej), miłośniczką harcerstwa, przyrody i wycieczek.

Kontakt:

Telefon: 690 656 514

Email: epruchnicka@gmail.com


Magdalena Kobylarz – Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, ukończyła logopedię i neurologopedię. Jest certyfikowanym neuroterapeutą I i II stopnia Biofeedback, przeszła szkolenie EEG dla neuroterapeutów, posiada certyfikat terapeuty metody neuromodulacji – tDCS. Prowadzi terapię przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej tDCs, zwanej inaczej mikropolaryzacją dzieci i młodzieży. Terapia ma swoje zastosowanie w neurorehabilitacji chorych, zarówno z uszkodzeniami mózgowia, jak również z różnymi dysfunkcjami neurologicznymi. Mikropolaryzacji można poddawać korę przedczołową, wzrokową, somatosensoryczną i ruchową, dzięki czemu wpływa ona na funkcje: ruchowe, poznawcze, percepcyjne, a także umożliwia i znacznie przyspiesza efektywną rehabilitację pacjentów neurologicznych. Pracuje na sprzęcie DC PLus StarStim TCS system wielokanałowy do stymulacji tDCS.

Kontakt:

Telefon: 696 821 592

Email: mkobylarz@poczta.onet.pl

 

 

Mikropolaryzacja mózgu

Magdalena Kobylarz – Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, ukończyła logopedię i neurologopedię. Jest certyfikowanym neuroterapeutą I i II stopnia Biofeedback, przeszła szkolenie EEG dla neuroterapeutów, posiada certyfikat terapeuty metody neuromodulacji – tDCS. Prowadzi terapię przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej tDCs, zwanej inaczej mikropolaryzacją dzieci i młodzieży. Terapia ma swoje zastosowanie w neurorehabilitacji chorych, zarówno z uszkodzeniami mózgowia, jak również z różnymi dysfunkcjami neurologicznymi. Mikropolaryzacji można poddawać korę przedczołową, wzrokową, somatosensoryczną i ruchową, dzięki czemu wpływa ona na funkcje: ruchowe, poznawcze, percepcyjne, a także umożliwia i znacznie przyspiesza efektywną rehabilitację pacjentów neurologicznych. Pracuje na sprzęcie DC PLus StarStim TCS system wielokanałowy do stymulacji tDCS.

Kontakt:

Telefon: 696 821 592

Email: mkobylarz@poczta.onet.pl

 

Indywidualna terapia poznawczo-behawioralna

Joanna Sokołowska-Jachyra – Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalność: psychologia kliniczna), kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, 4- letnie całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT Warszawa) oraz studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością zdobywała w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym.

Kontakt:

Telefon: 510 748 620

Email: joanna.jachyra@gmail.com

 

Indywidualna terapia metodą S.Masgutowej

Jadwiga Świąder – magister fizjoterapii. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego na wydziale Fizjoterapii w Katowicach. Realizuję się w ośrodku wczesnej interwencji, gabinecie prywatnym, fundacjach oraz stowarzyszeniu TITUM. Na bieżąco uzupełniam swoją wiedzę poprzez kursy i szkolenia. Ukończyłam kurs NDT – Bobath, Kinesio Taping, Kinesio Taping w pediatrii, terapię odruchów ustno-twarzowych wg S. Masgutowej, terapię odruchów posturalno dynamicznych wg S. Masgutowej, terapię taktylną oraz liczne szkolenia z zakresu pediatrii. Swoją wiedzę wykorzystuję w pracy z niemowlętami, dziećmi z mózgowym porażeniem, z zespołem Downa, zespołami genetycznymi oraz dziećmi autystycznymi.

Kontakt:

Telefon: 609 609 254

Email: dziuska75@o2.pl

 

Terapia ręki

Barbara Drożańska – Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym oraz terapeutą zajęciowym. Ukończyłam 5- letnie studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki oraz Medyczne Studium Zawodowe w Mielcu gdzie uzyskałam tytuł terapeuty zajęciowego. Jestem certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej.Posiadam certyfikat uprawniający do diagnozy i terapii ręki . Nabyłam uprawnienia do stosowania w praktyce koncepcji Profesora A. Fröhlich’a w pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze sprzężoną niepełnosprawnością. Uczestnictwo w wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach wzbogaciło mój warsztat w pracy z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu motoryki małej.

Kontakt:

Telefon: 503 862 301

Email: zatora@op.pl

 

Grupowe zajęcia metodą V.Sherborne

Mariusz Wodecki – Fizjoterapeuta, ukończyłem studia na Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Masażysta, ukończyłem 2 letnia Szkołę Policealną Integracyjną Masażu Leczniczego w Krakowie. W stowarzyszeniu Titum pracuję jako fizjoterapeuta oraz masażysta z dziećmi z zespołem Downa , opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem. Prowadzę również zajęcia grupowe Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone. Posiadam także wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi. Zdobywałem wiedzę oraz doświadczenie uczestnicząc w wielu specjalistycznych kursach oraz szkoleniach z zakresu rehabilitacji, uczestniczyłem również w turnusach rehabilitacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi.

Kontakt:

Telefon: 793 419 668

Email: mariusz.wodecki1@wp.pl

 

Grupowe zajęcia muzykoterapii

Beata Kraszewska-Bartusiak – jest muzykiem instrumentalistą (Liceum Muzyczne w Krośnie w klasie fortepianu), magistrem wychowania muzycznego (WSP w Rzeszowie ) oraz muzykoterapeutą (Akademia Muzyczna we Wrocławiu – podyplomowe dwuletnie studia na kierunku Muzykoterapia ). Od 1999 r. pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie dla osób przewlekle psychicznie chorych na stanowisku muzykoterapeuty, współprowadzi Klub Wsparcia „Nie jesteś sam” dla osób przewlekle psychicznie chorych i ich rodzin z terenu miasta Rzeszowa, jest współtwórcą i koordynatorem projektów Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Po prostu żyć” , „Czy mnie widzisz?” , „Czy mnie słyszysz?”, „JA jestem, TY jesteś, MY jesteśmy” dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z muzykoterapii w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym Caritas w Wysokiej oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rzeszowie. Od 2009 r. prowadzi grupowe zajęcia z muzykoterapii w Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży TITUM.

Kontakt:

Telefon: 662 255 353

Email: bbartusik@op.pl

 

Grupowe zajęcia terapii zajęciowej

Joanna Kluczniak – Z wykształcenia jestem terapeutą zajęciowym. Ukończyłam studia I stopnia uzyskując tytuł terapeuty zajęciowego. Obecnie studiuję Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą II stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Swój warsztat pracy wzbogacam poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Posiadam między innymi uprawnienia do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, Zespołem Downa, porażeniem mózgowym, afazją oraz innymi zaburzeniami.

Kontakt:

Telefon: 788 005 880

Email: joanna.kluczniak@onet.eu

 

Grupowe zajęcia taneczne

Grzegorz Pittner – Optymistycznie nastawiony do świata oraz pasjonacko do tańca, dąży do postawionych sobie celów. To w wieku 15 lat zaczął swoją przygodę taneczną, począwszy od „Tańca towarzyskiego” przechodząc przez „Jump Style”, doszedłszy do stylu tanecznego, jakim jest „Popping”, który jest jego stylem wiodącym. Swoim optymizmem oraz pracowitością zaraża ludzi na warsztatach tanecznych, które prowadzi w Polsce jak i za jej granicami. Nałogowy turysta z czego wynikają jego częste wyjazdy na zawody, na których niejednokrotnie zajmował miejsce na podium, a także egzotyczne podróże do Japonii, którą fascynuje się na co dzień i czerpie z niej inspiracje. Ponadto świetnie odnajduje się na deskach teatru, gdzie gra rolę zarówno tancerza jak i aktora podczas spektakli. Uczył się u najlepszych instruktorów i choreografów Street-Dance, takich jak: Bionic Man, Gucchon, J-rock, Kid Boogie, Jr. Boogaloo, Venom, Jo Dance.

Kontakt:

Telefon: 600 267 065

Email: a.g.dance.studio@gmail.com


 

Grupowe zajęcia karate

Piotr Ramot – Stopień 2 Dan – urodzony 14 października 1985r. w Rzeszowie. Swoją przygodę ze sportem rozpoczął w szkole podstawowej od piłki nożnej gdzie uczęszczał na treningi lokalne drużyny piłkarskiej. W 1998 roku rozpoczął treningi Karate Oyama, a od 1999 roku Karate Tradycyjnego. Zaangażowanie i ciężka praca zaowocowały w 2005 roku, kiedy to zdobył czarny pas podczas Szkolenia Gasshuku w Krakowie. Do 2012 roku reprezentował AKT Rzeszów jako czynny zawodnik zdobywając medale na Mistrzostwach Polski . W 2007 roku został licencjonowanym instruktorem karate tradycyjnego oraz rozpoczął swoją przygodę trenerską w Akademii Karate w Rzeszowie. W 2009 roku uzyskał dyplom magistra Wychowania Fizycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od wielu lat odnosi sukcesy trenerskie z młodymi rzeszowskimi zawodnikami karate którzy co rok przywożą medale z najważniejszym imprez karate w Polsce i Europie, za co został nagrodzony nagrodą Marszałka województwa podkarpackiego. Od 2013 roku nauczyciel Wychowania Fizycznego w Publicznym Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Tyczynie. Zaangażowany w wiele projektów m.in. prowadzi zajęcia karate z osobami niepełnosprawnymi, niewidomymi, aktywizuje osoby starsze oraz prowadzi treningi karate w przedszkolach. W 2016 roku uzyskał dyplom Trenera Karate Tradycyjnego. Od sierpnia 2016 Współwłaściciel Akademii Sportu Chikara Rzeszów oraz Dyrektor Sportowy Rzeszowskiego Klubu Karate Chikara. 

Kontakt:

Telefon: 605 828 755

Email: biuro@akademiachikara.pl

 

Grupowe zajęcia dogoterapii

Małgorzata Głubisz – fizjoterapeutka, terapeuta Integracji Sensorycznej, Kynoterapeuta (dogoterapeuta) z wieloletnim stażem. Absolwentka wielu szkoleń i kursów dotyczących pracy z dziećmi z autyzmem. Od wielu lat prowadzi zajęcia z psami dla dzieci sprawnych i niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach, ośrodkach specjalistycznych, świetlicach socjoterapeutycznych. Dla wszystkich dzieci spotkania z psami to świetna zabawa, w którą zręcznie wplecione są elementy rehabilitacji, Integracji sensorycznej, nauki zachowań i norm społecznych. Pracuje na przemian z czterema świetnie przygotowanymi psami terapeutycznymi: rasy Golden Retriever (Buffy i Delhi) oraz Labrador Retriever (Milka i Layla)

Kontakt:

Telefon: 508 355 451

Email: glubisz.m@gmail.com

 

Grupowe zajęcia na basenie

Agata Osiniak-Pacuła

Kontakt:

Telefon: 784 389 787

Email: irisaqua@o2.pl

 

Małe warsztaty Terapii Zajęciowej

Teresa Smyk

Kontakt:

Telefon: 609 313 233

Email: teresasmyk@wp.pl

 

Grupowe zajęcia sportowe

Agata Goska – Pedagog, rehabilitant, nauczyciel wychowania fizycznego, na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Prywatnie pasjonatka podróży, fotografii, muzyki oraz wszystkiego co ma kółka i można tym jeździć. Zajęcia sportowe odbywają się raz w tygodniu, trwają 60 minut. Do dyspozycji mamy dużą salę gimnastyczną przy SP nr 16 w Rzeszowie oraz mnóstwo ciekawego sprzętu w tym: Twistcar, trikke, deskorolkę, piłki wszelkich rozmiarów i przeznaczeń oraz zestaw do gry w pelotę. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy, ich zadaniem jest rozwijanie sprawności fizycznej, poprawę wydolności organizmu, wzmacnianie siły mięśniowej, kształtowanie cech motorycznych (szybkość, wytrzymałość, moc, siła). Wdrażają do aktywnego spędzania czasu, pomagają w normalizacji masy ciała. Jeśli Państwa dziecko zakończyło zajęcia z integracji sensorycznej, czy rehabilitacji zajęcia sportowe będą doskonałą ich kontynuacją czy uzupełnieniem.

Kontakt:

Telefon: 503 690 803

Email: agagos@gmail.com

 

Grupowy trening umiejętności społecznych

Beata Kozak – Jestem Absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z zawodu jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą zajęciowym.Swoje wykształcenie poszerzam poprzez uczestnictwo w różnych kursach t.j. Trening umiejętności społecznych, Terapia Behawioralna, Terapi Ręki, Szkolenie VB – MAPP, Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka, Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, „Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?”, „Komunikacja z rodzicami i rodziną podopiecznych”, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Dobrego Startu, Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, liczne kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy. Doświadczenie nabyłam podczas pracy w Ośrodku – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, Przedszkolu Montessorii, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Terapii Titum, wolontariatu na koloniach, w świetlicach, w Oratorium w Peru. W stowarzyszeniu prowadzę Trening Umiejętności Społecznych mający na celu ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, rozwijanie rozumienia siebie i innych, wzmacnianie poczucia wartości, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, nauka rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.

Kontakt:

Telefon: 691 820 629

Email: Beataq@gmail.com


Dorota Czechowicz – Ukończyłam studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny pn. „studium pedagogiczne”, kurs Metody Johansena IAS. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, stażach. Ukończyłam m.in. 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem, cykl warsztatów organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kurs w zakresie „Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok życia”, szkolenie z zakresu Picture Exchange Communication System, szkolenie dotyczące leczenia zaburzeń lękowych dzieci i nastolatków.Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczo-Edukacyjnym, Ośrodku Wczesnej Interwencji, Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z autyzmem oraz Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Serafitek. W stowarzyszeniu prowadzę grupowy Trening Umiejętności Społecznych mający na celu rozwijanie umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, rozwijanie rozumienia siebie i innych, wzmacnianie poczucia wartości, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, nauka rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.

Kontakt:

Telefon: 665 453 360

Email: dorotaczechowicz1@gmail.com

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodziców

Jadwiga Ziemba – ukończyła psychologię o specjalności neuropsychologia i psychologia kliniczna na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, studium pedagogiczne w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych.

Kontakt:

Telefon: 663 929 099

Email: jadwiga_ziemba@op.pl


Kamila Augustyniak – Ukończyła psychologię o specjalności psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum oraz studium pedagogiczne w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji.

Kontakt:

Telefon: 530 862 379

Email: k_kuzniar@yahoo.co.uk

 

Diagnostyka potrzeb dziecka

Małgorzata Iwińska-Gotkowska – Neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, certyfikowany terapeuta koncepcji Castillo Moralesa. Wieloletnie doświadczenie w terapii wcześniaków, niemowląt , dzieci oraz dorosłych z takimi zaburzeniami jak: hipotonia mięśni w Zespole Downa , w syndromie Prader – Willi , syndromach genetycznych, zaburzeniach ustno- twarzowych, w chorobach neurologicznych , porażeniu nerwu twarzowego, syndromie Moebiusa , rozszczepach wargi, szczęki i podniebienia oraz sekwencja Pierre – Robin, oraz sukcesy w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym, urazami czaszkowo- mózgowymi, niedowładami obwodowymi, przepukliną rdzeniowo – oponowe, chorobach nerwowo- mięśniowych, opóźnieniu rozwoju sensomotorycznego oraz zaburzeniach Centralnego Układu nerwowego . Podstawowym celem terapii jest dla mnie poszerzenie możliwości komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej, wspomaganie rozwoju spostrzegania np. słyszenia , widzenia i czucia, regulacja napięcia mięśniowego , uaktywnienie i regulacja funkcji ustno-twarzowych (normalizacja ssania, połykania, żucia, ślinienia się , niedomykania ust, zaburzeń oddychania, artykulacji oraz mimiki) , wspieranie i motywowanie do samodzielności w jedzeniu i piciu, poruszaniu się, zabawie oraz komunikowaniu się.

Kontakt:

Telefon: 609 127 559

Email: gotkosia@poczta.fm

 

Indywidualne zajęcia z hipoterapii

Gabriela Lewandowska

Kontakt:

Telefon: 665 700 149

Email: gabriela.lichota@wp.pl